Poland-Chojna: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003307568983669
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385435-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Chojna: Engineering design services

2017/S 188-385435

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Chojna
ul. Szczeci?ska 36
Chojna
74-500
Poland
Contact person: Nadle?nictwo Chojna, ul. Szczeci?ska 36, 74-500 Chojna
Telephone: +48 914141077
E-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 914141086
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: http://www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Zarz?dzaj?cy Wlasno?ci? Skarbu Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na, le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.: ?Budowa obiektow urz?dze? wodnych Le?nictwo Grabowo oddz. 115,116 i 117. II post?powanie.

Reference number: ZG.270.1.13.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo?kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych (w zale?no?ci od potrzeb: w trybie zgloszenia lub decyzji pozwolenia na budow?) dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.: ?Budowa obiektow urz?dze? wodnych Le?nictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117. II post?powanie. Zamowienie realizowane jest w ramach projektu pn.: ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych, wspolfinasowanego ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020. Przedmiot zamowienia dotyczy budowy trwalego pi?trzenia na istniej?cym cieku, wykonanie trzech grobli w tym podzielenie jednego zbiornika wodnego na dwa; wykonanie odbudowy rowu na dl. 1 100 m wraz z trzema progami stalymi; wykonanie trzech rowow l?cz?cych row glowny; remont przepustu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 55 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Woj. zachodniopomorskie, powiat gryfi?ski, gm. Chojna Obszar Wiejski, obr. ewidencyjny: Krzymow, dzialki ewidencyjne: 115/2; 116/2; 117/4, Nadle?nictwo Chojna, Obr?b le?ny: Chojna, Le?nictwo Grabowo.

II.2.4) Description of the procurement:

Etap I:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej dla wy?ej opisanej inwestycji, zawieraj?cej:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ? zawieraj?cy mi?dzy innymi wszystkie niezb?dne warunki techniczne, opinie, pozwolenia, odst?pstwa, uzgodnienia oraz ekspertyzy, stanowi?cy podstaw? do wydania decyzji pozwolenia na budow? lub zgloszenia robot nie wymagaj?cych pozwolenia na budow?

(5 egzemplarzy).

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(2 egzemplarze).

c) Przedmiar robot (2 egzemplarze).

d) Kosztorys inwestorski uproszczony (2 egzemplarze).

e) Kosztorys inwestorski szczegolowy (1 egzemplarz).

f) Map? sytuacyjno-wysoko?ciow? do celow projektowych (2 egzemplarze).

g) Kompletn? wersj? elektroniczn? dokumentacji geodezyjnej i projektowej na no?nikach CD/DVD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. Kosztorys uproszczony i szczegolowy nale?y rownie? przedlo?y? na no?niku w formacie pliku ?ath (2 plyty CD/DVD z kompletn? dokumentacj?).

h) Inne nie wymienione wy?ej opracowania niezb?dne do opracowania kompletnej dokumentacji.

Dokumentacj? projektow? Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiaj?cego przy ul. Szczeci?skiej nr 36 w Chojnie w w/w egzemplarzach we wskazanym terminie realizacji zamowienia.

2) Uzyskanie przez Wykonawc? w imieniu Inwestora wszelkich wymaganych decyzji, pozwole?, uzgodnie? i opinii niezb?dnych do uzyskania przez Zamawiaj?cego decyzji pozwolenia na budowl? lub/i przyj?cia zgloszenia robot bez uwag. W tym wyst?pienie do urz?du gminy o wydanie Decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi?wzi?cia (Do?u) wraz z Kart? Informacyjn? Przedsi?wzi?cia (KIP) i wymaganymi zal?cznikami.

3) W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest na bie??ca konsultowa? z Zamawiaj?cym poszczegolne etapy projektowania z uwzgl?dnieniem planowanych rozwi?za? technicznych i planowanych kosztach przedsi?wzi?cia.

Etap II:

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w tym przyjazdy do siedziby Zamawiaj?cego b?d? na plac realizacji inwestycji ? maksymalnie do 4 przyjazdow; Przyjazdy ka?dorazowo po wezwaniu przez Zamawiaj?cego.

5) Usuwanie wad i usterek projektu wykrytych w okresie obowi?zywania r?kojmi i gwarancji tak?e podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POI?.02.01.00-00-0005/16 ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-279264
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Piotr Bali?ski Projekt
Darskowo 7c
Zlocieniec
78-520
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 63 345.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Chojna: Engineering design services

2017/S 188-385435

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Chojna
ul. Szczeci?ska 36
Chojna
74-500
Poland
Contact person: Nadle?nictwo Chojna, ul. Szczeci?ska 36, 74-500 Chojna
Telephone: +48 914141077
E-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 914141086
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: http://www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na, le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania nr 10-05-1.1-01 pn.: ?Budowa obiektow urz?dze? wodnych Le?nictwo Grabowo oddz. 115,116 i 117. II post?powanie.

Reference number: ZG.270.1.13.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 55 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-279264

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Piotr Bali?ski Projekt
Darskowo 7c
Zlocieniec
78-520
Poland
NUTS code: PL42
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 63 345.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Chojna: Engineering design services
ND Document number 385435-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place CHOJNA
AU Authority name Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Chojna
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
71355000 - Surveying services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
71355000 - Surveying services
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) http://www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >