Poland-Jaslo: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003307632756897
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 385215-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jaslo: Refuse and waste related services

2017/S 188-385215

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Jaslo
ul. Rynek 12
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Marcin Gustek, Wydzial Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony ?rodowiska, 38-200 Jaslo, ul. Sokola 8
Telephone: +48 134486382
E-mail: wzp@um.jaslo.pl
Fax: +48 134462976
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.jaslo.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://um_jaslo.bip.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miasta w Ja?le, pok. nr 19 (Kancelaria)
ul. Rynek 12
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Marcin Gustek
E-mail: wzp@um.jaslo.pl
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: http://jaslo.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Jasla w okresie 2.1.-30.6.2018 r.

Reference number: WI-GK.7032.1.37.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu miasta

Jasla i zagospodarowanie odebranych odpadow tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposob zapewniaj?cy

osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do

skladowania, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w

gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Jaslo.

II.2.4) Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadow tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno by? zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami, w szczegolno?ci z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) zwanej dalej ustaw? o odpadach, ustaw? o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego.

Na terenie Miasta Jasla gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaly obj?te wszystkie typy nieruchomo?ci tj. zamieszkale, niezamieszkale i mieszane.

Szacunkowa ilo?? odpadow komunalnych przewidziana do odebrania z terenu miasta Jasla w calym okresie realizacji zamowienia wyniesie okolo 5700,00 Mg (ton), w tym:

? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostalo?ci po segregacji odpadow komunalnych (kod 200301) w ilo?ci okolo: 4560,00 Mg (ton);

? selektywnie zebrane odpady komunalnych typu: papier, szklo, tworzywa sztuczne / metal / opakowania wielomaterialowe w ilo?ci okolo: 540,00 Mg (ton);

? odpady zielone (kod 200201) w ilo?ci okolo: 420,00 Mg (ton);

? odpady wielkogabarytowe oraz zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (kod 200307) w ilo?ci okolo: 72,00 Mg (ton);

? odpady budowlane i rozbiorkowe (kod 170107) w ilo?ci okolo: 30,00 Mg (ton);

? odpady nieulegaj?ce biodegradacji z cmentarzy (kod 200203) w ilo?ci okolo: 48,00 Mg (ton);

? odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji (kod 200108) w ilo?ci okolo: 30,00 Mg (ton) ? w przypadku wprowadzenia selektywnego odbierania tego rodzaju odpadow.

Zamawiaj?cy nie zapewnia realizacji zamowienia w podanej ilo?ci odpadow.

Szacunkowa ilo?? nieruchomo?ci obj?tych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ok. 5400, w tym nieruchomo?ci zamieszkalych ok. 4200, niezamieszkalych ok. 600 i mieszanych ok. 600.

Szacunkowa liczba mieszka?cow obj?ta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ok. 28500, a liczba zameldowanych 36200.

Ilekro? w Specyfikacji jest mowa o:

? wla?cicielach nieruchomo?ci nale?y przez to rozumie? wla?cicieli nieruchomo?ci polo?onych na terenie miasta Jasla;

? uprawnionej instalacji nale?y przez to rozumie? instalacj? do przetwarzania odpadow komunalnych spelniaj?c? warunki okre?lone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uzupelnienie do II.2.5:

Cena ? 60 %

Termin platno?ci faktury ? 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony je?eli wykonawcy wyka??, ?e posiadaj? uprawnienia tj.:

? aktualne zezwolenie na transport odpadow komunalnych, o ktorym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

? aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jasla, o ktorym

mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z

2016 r. poz. 250 ze zm.).

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu mo?e polega? na

zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia (np konsorcjum, spolka cywilna), wskazane

wy?ej warunki udzialu w post?powaniu mog? spelnia? l?cznie. Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli

jeden z wykonawcow spelni warunek samodzielnie.

4. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia nie mog? podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia winni ustanowi? pelnomocnika do

reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamowienia publicznego (do oferty nale?y zal?czy? odpowiednie pelnomocnictwo), chyba ?e w przypadku

spolki cywilnej, z umowy tej spolki wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb?dne

b?dzie zal?czenie do oferty umowy spolki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane

b?d? wyl?cznie z podmiotem wyst?puj?cym, jako pelnomocnik pozostalych. Oferta musi by? podpisana w taki

sposob, by prawnie zobowi?zywala wszystkie podmioty wyst?puj?ce wspolnie. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy

si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy.

6. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, ?e najpierw dokona oceny

ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona,

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w

post?powaniu.

1. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym,

nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow:

1) potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,

odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z

oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo

wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca

zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie

na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

Ci?g dalszy w sekcji III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony je?eli

wykonawcy wyka??, ?e

? posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w

wysoko?ci nie mniejszej ni?

500 000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych);

? s? ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej

z przedmiotem zamowienia, minimalna suma

gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 PLN.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania

warunkow udzialu w post?powaniu mo?e polega?

na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach

okre?lonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie

zamowienia (np konsorcjum, spolka cywilna), wskazane

wy?ej warunki udzialu w post?powaniu mog? spelnia?

l?cznie. Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli

jeden z wykonawcow spelni warunek samodzielnie.

4. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia

nie mog? podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie

zamowienia winni ustanowi? pelnomocnika

do reprezentowania ich w post?powaniu albo

reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego (do oferty nale?y

zal?czy? odpowiednie pelnomocnictwo), chyba ?e

w przypadku spolki cywilnej, z umowy tej spolki

wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia

czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy

spolki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz

rozliczenia dokonywane b?d? wyl?cznie z podmiotem

wyst?puj?cym, jako pelnomocnik pozostalych. Oferta

musi by? podpisana w taki sposob, by prawnie

zobowi?zywala wszystkie podmioty wyst?puj?ce

wspolnie. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o

zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za

wykonanie umowy.

6. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy,

informuje, ?e najpierw dokona oceny

ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca,

ktorego oferta zostala oceniona,

jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu

w post?powaniu.

1. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego

oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w

wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie

aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub

dokumentow:

1) potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w

post?powaniu:

a) informacji banku lub spoldzielczej kasy

oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko??

posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni?

1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo

wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu

b) potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalno?ci wi?zanej z przedmiotem zamowienia na

sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dalsza cz??? dla sekcji III.1.1):

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

2) potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania;

2. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:

1) ust. 1 pkt. 1 lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2) ust. 1 pkt. 1 lit. b?d ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

Ci?g dalszy w sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony je?eli wykonawcy wyka??, ?e a) wykonali lub wykonuj? w okresie ostatnich trzech lat

przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres

prowadzenia dzialalno?ci gospodarczej jest krotszy ? w

tym okresie co najmniej jedn? uslug? odbioru odpadow

komunalnych o warto?ci nie mniejszej ni? brutto: 500

000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych);

b) dysponuj? odpowiednim potencjalem technicznym tj.:

? samochod bramowiec przystosowany do przewo?enia

kontenerow typu KP7, Mulda 1,5 m i Mulda 2,5 m ?

ilo?? 1 szt.;

? samochod hakowiec przystosowany do przewo?enia

kontenerow transportowych ? dotyczy Wykonawcow,

ktorzy b?d? opro?nia? samochody odbieraj?ce odpady

(?mieciarki) do kontenerow transportowych na punkcie

przeladunkowym zlokalizowanym w Ja?le przy ul.

?niwnej ? ilo?? 1 szt.;

? samochod specjalny (?mieciarka) z funkcj?

kompaktuj?c? przystosowany do opro?niania

pojemnikow o pojemno?ciach od 120 l do 1100 l ? ilo??

3 szt.;

? samochod specjalny (?mieciarka) o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony przystosowany do odbioru

odpadow z koszy ulicznych oraz pojemnikow o poj. od

120 l do 1100 l ? ilo?? 2 szt.;

? samochod skrzyniowy o dopuszczalnej masie

calkowitej do 3,5 tony ? ilo?? 1 szt.;

? samochod specjalny przystosowany do odbioru

selektywnie zbieranych odpadow w pojemnikach o

pojemno?ci od 120 l do 1100 l oraz workach ? ilo?? 1

szt.;

? samochod dostosowany do odbioru odpadow

wielkogabarytowych ? 1 szt.;

? pojemniki z tworzywa sztucznego w dobrym stanie

technicznym i czysto?ciowym na niesegregowane

(zmieszane) odpady komunalne o pojemno?ci 1100 l w

kolorze czarnym (grafitowym). Dopuszcza si? pojemniki

w innym kolorze. Pojemniki winny by? opatrzone

napisem ?Odpady zmieszane ? pozostalo?ci

po segregacji? ilo?? 350 szt.;

? metalowe pojemniki o pojemno?ci 1100 l w kolorze

szarym w dobrym stanie technicznym i czysto?ciowym

na odpady budowlane i rozbiorkowe ? ilo?? 15 szt.;

? metalowe zamykane kontenery typu KP 7 (poj. 7

m) w kolorze szarym w dobrym stanie technicznym i

czysto?ciowym na odpady budowlane i rozbiorkowe ?

ilo?? 10 szt.;

? metalowe odkryte kontenery typu KP 7 (poj. 7 m)

w kolorze szarym w dobrym stanie technicznym i

czysto?ciowym na odpady budowlane i rozbiorkowe ?

ilo?? 10 szt.;

? metalowe kontenery transportowe o pojemno?ci min.

30 m w dobrym stanie technicznym i czysto?ciowym ?

ilo?? 9 szt. (min. 4 szt. na niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne, min. 2 szt. na selektywnie zbierane

odpady komunalne (typu: papier, szklo, plastik/

metal/opakowania wielomaterialowe), min. 1 szt.

na selektywnie zbierane odpady wielkogabarytowe

i zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, min.

1 szt. na odpady zielone, min. 1 szt. na odpady

budowlane i rozbiorkowe. Dotyczy Wykonawcow,

ktorzy b?d? opro?nia? samochody odbieraj?ce odpady

(?mieciarki) do kontenerow transportowych na punkcie

przeladunkowym zlokalizowanym w Ja?le przy ul.

?niwnej.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania

warunkow udzialu w post?powaniu mo?e polega?

na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach

okre?lonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie

zamowienia (np konsorcjum, spolka cywilna), wskazane

wy?ej warunki udzialu w post?powaniu mog? spelnia?

l?cznie. Warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli

jeden z wykonawcow spelni warunek samodzielnie.

4. Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia

nie mog? podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie

zamowienia winni ustanowi? pelnomocnika

do reprezentowania ich w post?powaniu albo

reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego (do oferty nale?y

zal?czy? odpowiednie pelnomocnictwo), chyba ?e

w przypadku spolki cywilnej, z umowy tej spolki

wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia

czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy

spolki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz

rozliczenia dokonywane b.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dalsza cz??? dla sekcji III.1.1):

udzialu w post?powaniu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany ust. 1 pkt 1 lit. a, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

6. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

7. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

8. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 1 pkt. 1.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Miasta w Ja?le, ul. Rynek 12, w sali nr 102.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

12.2018.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamowie? do niniejszego post?powania, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegaj?cych na powtorzeniu uslug obj?tych niniejszym post?powaniem do warto?ci 16,67 % zamowienia podstawowego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jaslo: Refuse and waste related services

2017/S 188-385215

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Jaslo
ul. Rynek 12
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Marcin Gustek, Wydzial Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony ?rodowiska, 38-200 Jaslo, ul. Sokola 8
Telephone: +48 134486382
E-mail: wzp@um.jaslo.pl
Fax: +48 134462976
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.jaslo.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Miasta Jasla w okresie 2.1.-30.6.2018 r.

Reference number: WI-GK.7032.1.37.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Jaslo: Refuse and waste related services
ND Document number 385215-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place JASLO
AU Authority name Miasto Jaslo
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code PL821
IA Internet address (URL) www.jaslo.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >