Czech Republic-Prague: Weather stations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 99 - Miscellaneous
Opps ID: NBD00003307751985548
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 384887-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Czech Republic-Prague: Weather stations

2017/S 188-384887

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo obrany
60162694
nam. Svobody 471/4
Praha 6
160 00
Czech Republic
Contact person: Martin Ko?akovsky
Telephone: +420 973218054
E-mail: martin.konakovsky@army.cz
Fax: +420 973211013
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.army.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Automaticka letecka meteo stanice stacionarni 2.

II.1.2) Main CPV code
38127000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dodavka 2 ks automaticke letecke meteo stanice stacionarni typu AWS310-SITE.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 500 416.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ
Main site or place of performance:

Bechyn?, Prost?jov.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka 2 ks automaticke letecke meteo stanice s p?islu?enstvim.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 100
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Additional deliveries by the original supplier ordered under the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Ve?ejna zakazka navazuje na uzav?enou kupni smlouvu v roce 2016 se spole?nosti Omnipol a.s., ktera dodala Ministerstvu obrany ?R v tem?e roce meteo stanici stejneho typu na stanovi?t? Centra letecke zachranne slu?by 24. zakladny dopravniho letectva umist?neho v prostorach byvaleho vojenskeho leti?t? Plze?-Lin?. Toto za?izeni bylo po?izeno v ramci ve?ejne zakazky, ktera byla zadavana ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni dle ust. 38 zakona ?. 137/2006 Sb., o ve?ejnych zakazkach. Ve?ejna zakazka byla zahajena pisemnou vyzvou na profilu zadavatele a zarove? bylo vyzvano pisemnou vyzvou k podani nabidek p?t potencialnich uchaze??.

Ve?ejna zakazka na dodani dal?ich 2 ks p?edm?tnych meteo stanic byla zadana prost?ednictvim jednaciho ?izeni bez uve?ejn?ni dle ustanoveni 64 pism. b) zakona spole?nosti Omnipol a.s., a to p?edev?im z ni?e uvedenych d?vod?:

? jedna se o dodate?ne dodavky teho? dodavatele;

? dodavky jsou ur?eny k roz?i?eni stavajiciho rozsahu dodavky;

? zadavatel nebude nucen po?izovat dodavky s odli?nymi technickymi vlastnostmi, co? by v kone?nem d?sledku bylo neslu?itelne s p?vodnim pln?nim a vznikly by nep?im??ene technicke obti?e p?i instalaci, provozu a udr?b?;

? tyto dodate?ne dodavky jsou po?izeny nejdele 3 roky od uzav?eni p?vodni smlouvy, ktera byla uzav?ena v roce 2016.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Automaticka letecka meteo stanice stacionarni 2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Omnipol, a.s.
25063138
Nekazanka 880/11
Praha 1
110 00
Czech Republic
Telephone: +420 114012364
E-mail: vaclav.vlk@omnipol.cz
NUTS code: CZ01

Internet address: https://www.omnipol.cz

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 500 416.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Czech Republic-Prague: Weather stations

2017/S 188-384887

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo obrany
60162694
nam. Svobody 471/4
Praha 6
160 00
Czech Republic
Contact person: Martin Ko?akovsky
Telephone: +420 973218054
E-mail: martin.konakovsky@army.cz
Fax: +420 973211013
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.army.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Automaticka letecka meteo stanice stacionarni 2.

II.1.2) Main CPV code
38127000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 500 416.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Automaticka letecka meteo stanice stacionarni 2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Omnipol, a.s.
25063138
Nekazanka 880/11
Praha 1
110 00
Czech Republic
Telephone: +420 114012364
E-mail: vaclav.vlk@omnipol.cz
NUTS code: CZ01

Internet address: https://www.omnipol.cz

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 500 416.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Weather stations
ND Document number 384887-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place PRAGUE
AU Authority name ?eska republika ? Ministerstvo obrany (60162694)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38127000 - Weather stations
OC Original CPV code 38127000 - Weather stations
RC NUTS code CZ
IA Internet address (URL) www.army.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >