Czech Republic-Kolin: Operating techniques

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • A - Research and development
Opps ID: NBD00003307759343154
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 384886-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Kolin: Operating techniques

2017/S 188-384886

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Oblastni nemocnice Kolin, a.s., nemocnice S?K
27256391
?i?kova 146
Kolin III.
280 00
Czech Republic
Contact person: Stanislava Bla?kova
Telephone: +420 321756762
E-mail: stanislava.blaskova@nemocnicekolin.cz
Fax: +420 321721602
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: http://www.nemocnicekolin.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: akciova spole?nost
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vybaveni pro operativu ? Zvy?eni kvality navazne pe?e v ON Kolin.

Reference number: 157/VZO?/2017
II.1.2) Main CPV code
33160000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni Ve?ejne zakazky je dodavka zdravotnickych technologii (Sestava laparoskopicka v?etn? elektrokoagulace 3 ks; Sestava laparoskopicka v?etn? elektrokoagulace, modularni 2D/3D 1 ks; Mikroskop opera?ni 1 ks; Rozv?ra? chirurgicky 1 ks; Videolaryngoskop 1 ks), v?etn? dopravy na misto ur?eni, kompletace, monta?e, instalace, uvedeni do provozu s p?edvedenim funk?nosti a instrukta? personalu, likvidace obal? a odpadu, provad?ni bezplatneho zaru?niho servisu a p?edepsanych bezpe?nostn? technickych prohlidek v pr?b?hu zaru?ni doby.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videolaryngoskop.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:

Sidlo zadavatele.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni Ve?ejne zakazky je dodavka 1 ks Videolaryngoskopu, v?etn? dopravy na misto ur?eni, kompletace, monta?e, instalace, uvedeni do provozu s p?edvedenim funk?nosti a instrukta? personalu, likvidace obal? a odpadu, provad?ni bezplatneho zaru?niho servisu a p?edepsanych bezpe?nostn? technickych prohlidek v pr?b?hu zaru?ni doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Zaru?ni doba / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ?Zvy?eni kvality navazne pe?e v Oblastni nemocnici Kolin, a.s. Identifika?ni ?islo: 117D03F000022, Identifika?ni ?islo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001453.
II.2.14) Additional information

Projekt ?Zvy?eni kvality navazne pe?e v Oblastni nemocnici Kolin, a.s. Identifika?ni ?islo: 117D03F000022, Identifika?ni ?islo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001453, bude spolufinancovan ze zdroj? Evropskeho fondu pro regionalni rozvoj Evropske unie v ramci Integrovaneho regionalniho opera?niho programu IROP Ministerstva pro mistni rozvoj ?R.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-271727
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 157/VZOR/2017
Lot No: 5
Title:

Videolaryngoskop.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zru?eni se vztahuje pouze k ?asti 5 Z? ? Videolaryngoskop 1 ks.

Zadavatel se rozhodl zru?it zadavaci ?izeni v souladu s ustanovenim 127 odst. I zakona, nebo? zadavatel vylou?il v?echny u?astniky zadavaciho ?izeni, kterym nasledn? zanikne u?ast v zadavacim ?izeni dle 47 odst. 2 zakona.

Ostatni ?asti Z? (1, 2, 3, 4) jsou zachovany a nesouvisi s timto zru?enim.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Kolin: Operating techniques

2017/S 188-384886

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Oblastni nemocnice Kolin, a.s., nemocnice S?K
27256391
?i?kova 146
Kolin III.
280 00
Czech Republic
Contact person: Stanislava Bla?kova
Telephone: +420 321756762
E-mail: stanislava.blaskova@nemocnicekolin.cz
Fax: +420 321721602
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: http://www.nemocnicekolin.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vybaveni pro operativu ? Zvy?eni kvality navazne pe?e v ON Kolin.

Reference number: 157/VZO?/2017
II.1.2) Main CPV code
33160000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videolaryngoskop.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-271727

Section V: Award of contract

Contract No: 157/VZOR/2017
Lot No: 5
Title:

Videolaryngoskop.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Kolin: Operating techniques
ND Document number 384886-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KOLIN
AU Authority name Oblastni nemocnice Kolin, a.s., nemocnice S?K (27256391)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33160000 - Operating techniques
33162100 - Operating-theatre devices
OC Original CPV code 33160000 - Operating techniques
33162100 - Operating-theatre devices
RC NUTS code CZ020
IA Internet address (URL) http://www.nemocnicekolin.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >