Poland-Warsaw: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003307767455965
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385209-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Snow-clearing services

2017/S 188-385209

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Bialol?ka
ul. Modli?ska 197
Warszawa
03-122
Poland
Contact person: Zbigniew Dymowski Wydzial Zamowie? Publicznych, pok. 232
Telephone: +48 225103261
E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
Fax: +48 225103189
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.bialoleka.waw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bialoleka.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Bialol?ka oraz zbieranie pozbywanie si? blota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszcze?.

Reference number: UD-II-WZP-271.22.2017.ZDY/PNzAU-u
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Bialol?ka oraz zbieranie pozbywanie si? blota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszcze? z chodnikow w 2018 roku.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

WARSZAWA.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres i rodzaj prac obejmuje:

1. Plu?enie ? zgarni?cie ?niegu, zabieg powoduj?cy przejezdno?? drog, w warunkach opadu ?niegu powy?ej 5 cm. Odplu?anie plugiem pasa szeroko?ci 2,5 m.

2. Sypanie mieszank? chlorku sodu i chlorkiem wapnia.

W zakresie temperatur:

? do -7 stopni C chlorek sodu w ilo?ci 10 do 30 g na 1 m jako zabieg przeciwdzialaj?cy powstawaniu ?lisko?ci na jezdniach oraz w warunkach wyst?pienia gololedzi.

? poni?ej -7 stopni C zapobiegawczo przed gololedzi?, oblodzeniem i ubijaniem ?niegu ? mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 75 %; 25 % w uj?ciu wagowym, w ilo?ci 10 do 30 g na 1 m (w zale?no?ci od intensywno?ci opadow).

3. posypywanie ulic piaskiem.

4. uprz?tanie i wywoz ?niegu i lodu.

5. zbieranie i pozbywanie si? blota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszcze? z chodnikow.

6. calodobowej l?czno?ci,

7. zapewnienie nadzoru nad wla?ciwym wykonaniem obj?tych umow? zada?,

8. zapewnienie odpowiedniej ilo?ci ludzi i sprz?tu niezb?dnych do wykonania umowy oraz zapewnienie rozpocz?cia od?nie?ania w przedziale czasowym 60 minut (czas reakcji minimalny) do 120 minut (czas reakcji maksymalny), po uzyskaniu zlecenia,

9. zako?czy prace zlecone w ci?gu 5 godzin,

10. obserwacj? zjawisk atmosferycznych i uzyskiwanie we wlasnym zakresie prognoz atmosferycznych i przekazywanie tych informacji do Zamawiaj?cego,

11. obserwacj? stanu powierzonych sobie nawierzchni ulic, wnioskowanie o uruchomienie poszczegolnych dziala?,

12. prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

13. oznakowanie pojazdow wykorzystywanych do prac obj?tych niniejsz? umow? zgodnie z wymogami prawa.

14. zapewnienie wskazanej przez Zamawiaj?cego ilo?ci sprz?tu w tym pojazdow typu plugosolarki, tak aby moc prowadzi? zimowe oczyszczanie ulic na obszarze terenu gminy obj?tego przetargiem. Stosowany do zimowego oczyszczania ulic sprz?t nie powinien powodowa? uszkodze? nawierzchni od?nie?anych obiektow oraz nie powinien stwarza? zagro?enia dla u?ytkownikow. W przypadku awarii sprz?tu jego wymiana winna zosta? dokonana w taki sposob aby przerwa w utrzymaniu zimowym oczyszczaniu ulic nie byla dlu?sza ni? 60 minut od stwierdzenia awarii.

Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii pojazdu ? plugosolarki stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawcy oferuj? czas podstawienia pojazdu zast?pczego (w przedziale od 30 minut do 60 minut).

15. r?czne i mechaniczne zamiatanie ulic, chodnikow i zatok parkingowych po okresie zimowym

Szczegolowy wykaz ulic i chodnikow zawieraj? zal?czniki nr 9 i 10 do SIWZ.

2.Opis przedmiotu zamowienia i termin jego realizacji

Szczegolowe informacje zostan? opublikowane w SIWZ. SIWZ b?dzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogloszenia w Urz?dzie Publikacji Unii Europejskiej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji; / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas podstawienia pojazdu zast?pczego w razie awarii pojazdu ? plugosolarki / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e: Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostaly w dokumentacji post?powania ? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. SIWZ b?dzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogloszenia w Urz?dzie Publikacji Unii Europejski.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.2.1. posiada zdolno?? techniczn? lub zawodow?:

a) w zakresie zdolno?ci zawodowej (do?wiadczenia w realizacji) ? Warunek ten zostanie spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, i? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal/wykonuje co najmniej (1) jedno zamowienie, o warto?ci nie mniejszej ni? 500 tys. zl. brutto (slownie: pi??set tysi?cy zlotych) ka?de, uslugi obejmuj?cej prace zwi?zane z zimowym oczyszczaniem ulic i chodnikow oraz zal?czy dowody potwierdzaj?ce, ?e uslugi te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

3.2.2. dysponuje zdolno?ci? techniczn? niezb?dn? do realizacji zamowienia

a) w zakresie zdolno?ci technicznej Wykonawca wyka?e si?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? sprz?tem niezb?dnym do wykonania zamowienia tj.:

? plugosolarkami z EURO 5 ? minimum 6 szt.

? ci?gnikami z plugiem i solark? ? minimum 4 szt.,

? zamiatark? mechaniczn? przeznaczon? do oczyszczania chodnikow nie przekraczaj?c? 1700 kg wagi calkowitej ? minimum 4 szt.

Wskazane przez Zamawiaj?cego, nazwy wyrobow gotowych, z podaniem nazw, symbolu lub nazw producenta, danych technicznych i opisow technologii, stanowi? przyklady elementow, urz?dze? i materialow, jakie mog? by? u?yte przez Wykonawcow w ramach ?wiadczonych uslug. Znaki firmowe producentow oraz nazwy i symbole wyrobow zostaly podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okre?lenia ich charakterystyki.

Szczegolowe informacje zostan? opublikowane w SIWZ. SIWZ b?dzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogloszenia w Urz?dzie Publikacji Unii Europejskiej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym zal?cznik do dokumentacji przetargowej ( zal?cznik nr 8 do SIWZ).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Szczegolowe informacje w pkt 10.4 SIWZ. SIWZ b?dzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogloszenia w Urz?dzie Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego 03-122 Warszawa, ul. Modli?ska 197, wej?cie A, p. I, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci: 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych). Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert. w jednej lub kilku formach, zgodnie z pkt 4 SIWZ.

2. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

Inne dokumenty, ktore nale?y zlo?y? wraz z ofert?:

a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o tre?ci zgodnej z okre?lon? we wzorze stanowi?cym zal?cznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiaj?cy ??da, ?eby Wykonawca w formularzu oferty w szczegolno?ci:

? wskazal cen?, za ktor? zobowi?zuje si? do wykonania zamowienia w zakresie obj?tym SIWZ,

? wskazal czas reakcji w pelnych godzinach ( w przedziale od 60 minut (czas reakcji minimalny)

90 minut godziny (czas po?redni) do 120 minut (czas reakcji maksymalny),

? wskazal czas podstawienia pojazdu zast?pczego( w przedziale od 30 minut (czas minimalny)

45 minut godziny (czas po?redni) do 60 minut (czas maksymalny),

? zlo?yl o?wiadczenie o zatrudnieniu,

b) Formularz cenowy ? zal?cznik nr 2 i 2a do SIWZ;

c) Kserokopia wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).

d) Dokument (np. pelnomocnictwo, wpis do rejestru przedsi?biorcow Krajowego Rejestru S?dowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spolki cywilnej, itp.) zawieraj?cy dane aktualne na dzie? skladania ofert, potwierdzaj?cy, ?e oferta zostala podpisana przez osob? wla?ciwie umocowan?, je?eli nie wynika to z innych dokumentow zal?czonych do oferty. Wykonawca zagraniczny sklada dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.6. SIWZ ze szczegolnym uwzgl?dnieniem, aby dokumenty zlo?one wraz z ofert? potwierdzaly, i? oferta zostala podpisana przez osob?/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

e) W przypadku gdyby oferta zawierala informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa, Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wraz z ofert? o?wiadczenia lub dokument zawieraj?cy informacje, stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie po?niej ni? w terminie skladania ofert, w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci zastrzec, informacje ktore stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa i zlo?y? je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, polegaj?cych na powtorzeniu podobnych dostaw dla zamowienia podstawowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 1.5 SIWZ.

Szczegolowe informacje zostan? opublikowane w SIWZ. SIWZ b?dzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogloszenia w Urz?dzie Publikacji Unii Europejskiej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Snow-clearing services

2017/S 188-385209

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Bialol?ka
ul. Modli?ska 197
Warszawa
03-122
Poland
Contact person: Zbigniew Dymowski Wydzial Zamowie? Publicznych, pok. 232
Telephone: +48 225103261
E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
Fax: +48 225103189
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.bialoleka.waw.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Bialol?ka oraz zbieranie pozbywanie si? blota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszcze?.

Reference number: UD-II-WZP-271.22.2017.ZDY/PNzAU-u
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Snow-clearing services
ND Document number 385209-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Bialol?ka
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.bialoleka.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >