Poland-Warsaw: Financial and insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003307787788801
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 385207-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 188-385207

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
Telephone: +48 225229458
E-mail: joanna.rawa@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bgk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wybor Po?rednika Finansowego w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna? Poddzialanie 3.2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Reference number: DZZK-94-DIF-2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wybor Wykonawcy (zwanego ?Po?rednikiem Finansowym lub ?PF), ktory ?wiadczy? b?dzie na zlecenie Zamawiaj?cego uslug? wdro?enia i zarz?dzania Instrumentem Finansowym, polegaj?c? w szczegolno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna (zwana ?PT), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy w ramach Projektu ?3.2.3 Efektywno?? energetyczna w mieszkalnictwie ? Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z ktorego wspierane b?d? instrumenty finansowe udzielaj?ce po?yczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddzialania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014 ? 2020. Parametry Jednostkowych PT zostaly okre?lone w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka Termomodernizacyjna, stanowi?cej Zal?cznik nr 2 do Istotnych Postanowie? Umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Usluga mo?e by? ?wiadczona w odniesieniu do przedsi?wzi?? zamierzaj?cych inwestowa? w popraw? efektywno?ci energetycznej budynkow mieszkalnych,realizowanych wyl?cznie na terenie wojewodztwa opolskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

W celu realizacji przedmiotu Zamowienia, okre?lono warto?? wkladu finansowego planowanego do wniesienia z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego ? PT.

Wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy przeznaczony jest na ?wiadczenie przez Po?rednika Finansowego uslugi polegaj?cej na udzieleniu, wyplaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 59 Jednostkowych PT o parametrach okre?lonych w Metryce PT w l?cznej wysoko?ci co najmniej 16 000 000 PLN z wkladu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiaj?cego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupelnionego o wklad wlasny PF w wysoko?ci nie ni?szej, ni? 17 %. Po?rednik Finansowy zobowi?zany jest do realizacji budowy Portfela Jednostkowych PT zgodnie z post?pem okre?lonym w Metryce PT.

Zamawiaj?cy w ramach Umowy Operacyjnej b?dzie wnosil wklad finansowy z Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego w Transzach. Szczegolowe zasady wyplat Transz z Funduszu Funduszy zostaly okre?lone w Umowie Operacyjnej.

Zamawiaj?cy, zgodnie z dyspozycj? art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji polegaj?cego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkladu Funduszu Funduszy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? oferty ? 50 pkt- Jako?? oferty ?na ktor? sklada si? ocena w nw podkryteriach:a-b / Weighting: 50
Quality criterion - Name: A. Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 45
Quality criterion - Name: B. Termin wyplaty ?rodkow do Ostatecznych Odbiorcow / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2032
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

2.9. Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Po?rednikowi Finansowemu w ramach Prawa Opcji wynosi do 25 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe PT udzielane przez PF ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce PT, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki, w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie.

Szczegolowe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa Opcji zostaly opisane w Umowie Operacyjnej.

Kwota przeznaczona ze ?rodkow udost?pnianych przez Zamawiaj?cego na realizacj? Zamowienia wynosi co najmniej 16 000 000 PLN. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa Opcji, kwota ?rodkow udost?pnianych przez Zamawiaj?cego na realizacj? Zamowienia wyniesie maksymalnie 20 000 000 PLN

Okres obowi?zywania Umowy, o ktorym mowa w pkt II.2.7) powy?ej, mo?e zosta? wydlu?ony w przypadku skorzystania przez Menad?era z Prawa Opcji o maksymalnie 2 miesi?ce.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.03.02.03-16-0001/16-00.
II.2.14) Additional information

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 12.800 PLN. Szczegoly dotycz?ce kryteriow oceny ofert oraz wymagania co do dokumentow zostaly zawarte w dokumentacji post?powania: SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 24 aa ustawy.

Z uwagi na ograniczenia w dopuszczalnej ilo?ci liter w ogloszeniu szczegoly w zakresie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu zawarto w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie spelniania warunku ekonomicznego i finansowego Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia n/w dokumenty (na ??danie Zamawiaj?cego):

? bilans, a je?eli sprawozdanie finansowe obejmuj?ce ww. bilans podlega badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci lub MSR/MSSF, rownie? z opini? o badanym bilansie, a w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre?laj?ce warto?? kapitalow (funduszy) wlasnych wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego,a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci przez Wykonawc? jest krotszy, na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci,odpowiadaj?cej co najmniej wysoko?ci okre?lonej w opisie sposobu spelniania warunku udzialu w post?powaniu;

? informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?ce wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dotycz?cego zdolno?ci ekonomicznej i finansowej

A. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada kapitaly (fundusze) wlasne wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, wedlug stanu na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci, w wysoko?ci co najmniej 3 200 000 PLN.

Uwaga:

Dla Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zamowienia, sumowaniu podlegaj? kapitaly (fundusze) wlasne Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o Zamowienie.

B. Zgodnie z zalo?eniami przedmiotowego Zamowienia, Wykonawca ma zapewni? wniesienie do ka?dej Inwestycji, Wklad Po?rednika Finansowego wynosz?cy minimum 17 % warto?ci ka?dej Jednostkowej PT udzielanej w ramach realizacji Zamowienia, zatem l?czny Wklad Po?rednika Finansowego (bez Prawa Opcji) wyniesie nie mniej, ni? 3 277 108,43 PLN.

Jednocze?nie na etapie post?powania Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? posiada w ?rodkach pieni??nych, co najmniej 25 % warto?ci Wkladu Po?rednika Finansowego lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?.

W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, i? posiada ?rodki pieni??ne w kwocie 819 277,11 PLN, lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?.

Uwaga:

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zamowienia, warunek opisany w pkt B mo?e spelnia? jeden lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamowienia.

Wyja?nienie: wysoko?? wymaganych kapitalow (funduszy) wlasnych odpowiada 20 % pierwotnego Wkladu Funduszu Funduszy (tj. bez Wkladu Funduszu Funduszy wnoszonego na podstawie Prawa Opcji), ktory zostanie wniesiony przez Menad?era do Instrumentu Finansowego w ramach Zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie spelniania warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia n/w dokumenty (na ??danie Zamawiaj?cego):

? o?wiadczenie dotycz?ce udzielonych kredytow/po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?czniknr 7 do SIWZ;

? wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia niezb?dnych dla wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wyka?e, i? posiada odpowiedni zespol zapewniaj?cy zdolno?? do realizacji Zamowienia, tj. w sklad zespolu oddelegowanego do realizacji Zamowienia b?d? wchodzi? co najmniej 4 osoby posiadaj?ce odpowiednie do?wiadczenie i wyksztalcenie:

i. kierownik projektu ? osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze;

ii. osoba, z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie obslugi projektow finansowanych ze ?rodkow europejskich, o ktorych mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870, z po?n. zm.), posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

iii. osoba, posiadaj?ca do?wiadczenie w opracowywaniu audytow energetycznych, przy czym dla spelniania warunku nale?y wykaza? opracowanie co najmniej 3 (trzech) audytow, ktore odebral Zleceniodawca, a ktore byly opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.3.2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz??ci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a tak?e algorytmu oceny oplacalno?ci przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 346 z po?n. zm.) oraz posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze techniczne lub osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie weryfikacji audytow energetycznych, przy czym dla spelniania warunku nale?y wykaza? potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji co najmniej 3 (trzech) audytow, oraz posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze techniczne;

iv. osoba z co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolno?ci kredytowej / po?yczkowej podmiotow instytucjonalnych, posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze;

v. osoba z co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

vi. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w obszarze dziala? monitoringowych lub kontrolingowych, polegaj?cym, m.in. na opracowywaniu raportow, analiz z dzialalno?ci sprzeda?owej, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

vii. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie sprzeda?y produktow finansowych dla segmentu podmiotow instytucjonalnych, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie.

Dopuszcza si?, aby ta sama osoba, za wyj?tkiem kierownika projektu zostala wykazana do realizacji Zamowienia w nie wi?cej, ni? dwoch obszarach pod warunkiem, ?e spelnia niezale?nie ka?dy z ww. warunkow w zakresie do?wiadczenia i wyksztalcenia oraz z zastrze?eniem postanowie? dotycz?cych rozdzielno?ci funkcji zwi?zanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorcow od funkcji zwi?zanych z ocen? ryzyka i podejmowania decyzji finansowych.

Wyja?nienie: Przez pomiot instytucjonalny Zamawiaj?cy rozumie wszelkie pomioty takie jak: przedsi?biorcy, niezale?nie od wielko?ci, wspolnoty mieszkaniowe, jednostki samorz?du terytorialnego itp. za wyj?tkiem osob fizycznych, o ile nie prowadz? dzialalno?ci gospodarczej

Wykonawca wyka?e do?wiadczenie w udzielaniu kredytow lub po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych, co oznacza, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, minimalna ?rednioroczna liczba zawartych z podmiotami instytucjonalnymi umow kredytu lub po?yczki, na podstawie ktorych dokonano w tym okresie wyplaty jakiejkolwiek kwoty kredytu lub po?yczki wynosi: [15] oraz minimalna ?rednioroczna warto?? wyplaconych kwot z tytulu udzielonych kredytow lub po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych wyniosla [4 000 000] PLN;

Warunek mo?e spelnia? jeden lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o Zamowienie. Uwaga szczegoly w SIWZ z uwagi na ograniczenia ilo?ci liter w ogloszeniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy zostaly szczegolowo okre?lone w dokumentacji zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, budynek centrali.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecno?ci? podczas otwarcia ofert prosimy o zglaszanie si? do recepcji BGK na I pi?trze w Centrali.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Do oferty Wykonawca jest zobowi?zany dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie JEDZ, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozp. wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. Celem wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu wskazanych w cz. VI SIWZ, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia wraz z ofert? informacji stanowi?cej wst?pne potwierdzenie ich spelniania, w ramach (JEDZ), tzn. wykonawca powinieno graniczy? si? w tym zakresie wyl?cznie do wypelnienia sekcji a (alfa) w Cz??ci IV JEDZ i nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych Sekcji w Cz??ci IV JEDZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, wraz z ofert?, sklada tak?e JEDZ-e dot. tych podmiotow.

3. Z post?powania wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ciz art.24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 uPzp.

4. Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia:

1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej,ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej, ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawc? pelnych danych w zakresie adresow internetowych ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, z ktorych Zamawiaj?cy mo?e pobra? stosowne o?wiadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawc?;

5) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

6) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplaceniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

7) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

Wraz z ofert? Wykonawca musi zlo?y?: a) Formularz ?Oferta b) Biznes Plan,c) JEDZ, o ktorym mowa w SIWZ,oraz inne dokumenty wymienione w SIWZ ? szczegoly w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179?198 a-g).

Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 188-385207

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
Telephone: +48 225229458
E-mail: joanna.rawa@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wybor Po?rednika Finansowego w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka Termomodernizacyjna? Poddzialanie 3.2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Reference number: DZZK-94-DIF-2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL52
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2032
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Financial and insurance services
ND Document number 385207-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Bank Gospodarstwa Krajowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL
PL52
IA Internet address (URL) www.bgk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >