Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003308292323630
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385189-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

2017/S 188-385189

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pzdw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Rejon Drog Wojewodzkich w Stalowej Woli
ul. Przemyslowa 6
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Zbigniew Wydra
Telephone: +48 158429289
E-mail: stalowa@pzdw.pl
Fax: +48 158421434
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? RDW Stalowa Wola ? zadanie nr VII.3 ? II przetarg.

Reference number: PZDW/WZP/243/WD/153/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakres uslug okre?lony w formularzu cenowym ? Rozdzial III SIWZ.

Zamowienie obejmuje:

RDW Stalowa Wola? zadanie nr VII.3

Podstawienie no?nika o ladowno?ci powy?ej 10t z nap?dem na dwie lub wi?cej osi pod rozsypywark? OZAMET plug (zmienne ustawienie lemiesza) wlasno?? RDW, obsluga ze Stalowej Woli. Trasa 855 odc. od granica wojewodztwa ? Stalowa Wola, 857 odc. Zaklikow ? gr. wojewodztwa.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie administrowane przez RDW Stalowa Wola.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres uslug okre?lony w formularzu cenowym ? Rozdzial III SIWZ.

Zamowienie obejmuje:

RDW Stalowa Wola? zadanie nr VII.3

Podstawienie no?nika o ladowno?ci powy?ej 10t z nap?dem na dwie lub wi?cej osi pod rozsypywark? OZAMET plug (zmienne ustawienie lemiesza) wlasno?? RDW, obsluga ze Stalowej Woli. Trasa 855 odc. od granica wojewodztwa ? Stalowa Wola, 857 odc. Zaklikow ? gr. wojewodztwa.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy-operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcow wniesienia wadium przed uplywem terminu skladania ofert w kwocie:

Zad. VII.3 ? 987 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Oceniaj?c zdolno?? techniczn? lub zawodow? wykonawcy, zamawiaj?cy stawia nast?puj?ce minimalne warunki dotycz?ce wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia, potencjalu technicznego wykonawcy lub osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, umo?liwiaj?ce realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie jako?ci.

a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia

Wykonawca spelni ten warunek udzialu w post?powaniu, je?eli wyka?e, ?e: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia ? minimum ? 1 osoba na ka?de zadanie (kierowca-operator) ktora posiada do?wiadczenie minimum 200 roboczo/godzin przy ?wiadczeniu uslug od?nie?ania lub usuwania oblodze? na drogach (jezdniach) publicznych: powiatowych, wojewodzkich lub krajowych.

b) Potencjal techniczny wykonawcy

Wykonawca spelni ten warunek udzialu w post?powaniu, je?eli wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cym potencjalem technicznym:

Zad. VII.3 ? no?nik ? 1 szt.,

Parametry w/w sprz?tu okre?lone s? w formularzu cenowym do poszczegolnych zada?.

c) Do?wiadczenie wykonawcy lub osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia

Wykonawca spelni ten warunek udzialu w post?powaniu, je?eli wyka?e, ?e: w ci?gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal uslugi od?nie?ania lub usuwania oblodze? na drogach (jezdniach) publicznych: powiatowych, wojewodzkich lub krajowych ? minimum 200 roboczo/godzin.

Zamawiaj?cy nie wymaga, aby w/w zakres byl wykonany w ramach jednego zadania /zlecenia/ zamowienia i zlecony przez jednego zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? kierowcy- operatora plugopiaskarki, operatora ladowarki/rowniarki.

2. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawstwo.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunkow zmian zostaly okre?lone w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Rejon Drog Wojewodzkich w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemyslowa 6, ?wietlica.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ze strony Zamawiaj?cego ? Komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Do oferty Wykonawca zobow. jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?w. stanowi?ce wst?pne potwierdzenie ?e:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. O?w o ktorym mowa w pkt 1 powy?ej Wykonawca zobow jest zlo?y? w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego

w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wst?pnie przez Zam jest dost?pny na stronie internetowej Zam w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogloszenia.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada wraz z ofert? jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

4. Na wezw. Zam, w celu potw braku podstaw wykl Wyk z udzialu w postep. Wyk zobowi?zany jest do zlo?enia dokumentow o ktorych mowa w 5 pkt od 1 do 10 Rozp Min Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodz dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U.z 2016, poz. 1126).

5. W celu potw speln war dot zdolno?ci techn i zawodowej Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy:

a) wykazu osob,

b) wykazu narz?dzi,

c) wykazu uslug ? zgodnie z pkt 8.3 SIWZ

Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego.

6. Je?eli Wyk ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza teryt RP, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt RP, zastosowanie maja zasady okre?lone w 7 i 8 ww. Rozp.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej mowa w art. 86 ust 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

8. Z post?powania o udzielenia zamowienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8 Pzp.

9. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy wykonawca ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

10. Wykonawca pozostaje zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

11. Do wypelnionego i podpisanego formularza oferty nale?y dol?czy?:

a) Wypelniony i podpisany ? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ? aktualny na dzie? skladania ofert,

b) Dowod wniesienia wadium,

c) Wypelniony i podpisany Formularz cenowy ? Rozdzial III SIWZ,

d) Zobowi?zanie do oddania zasobow (w przypadku powolywania si? na zasoby innego podmiotu)

e) Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno?? z oryginalem przez notariusza) wzgl?dnie do podpisania innych dokumentow skladanych wraz z ofert?, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentow zlo?onych wraz z ofert?.

12. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia o ktorym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy uslug, zamowienia polegaj?cego na wykonaniu uslug od?nie?ania i usuwania oblodze? na zasadach okre?lonych w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych tj. powtorzeniu podobnych uslug do wysoko?ci 300 % warto?ci zamowienia podstawowego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

2017/S 188-385189

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? RDW Stalowa Wola ? zadanie nr VII.3 ? II przetarg.

Reference number: PZDW/WZP/243/WD/153/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Snow-clearing services
ND Document number 385189-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place RZESZOW
AU Authority name Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.pzdw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >