Poland-Zabrze: Planting and maintenance services of green areas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003308529290770
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385187-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zabrze: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 188-385187

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zabrze ? Prezydent Miasta
ul. Powsta?cow ?l?skich 5-7
Zabrze
41-800
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych, ul. Powsta?cow ?l?skich 5-7, 41-800 Zabrze
Telephone: +48 323733516
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Fax: +48 323733516
NUTS code: PL229

Internet address(es):

Main address: www.zabrze.magistrat.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zabrze.magistrat.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II Zadanie nr 1,2,3,4.

Reference number: BZP.271.60.2017.MK
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II . Zamowienie podzielone jest na 4 cz??ci (zadania):

Zadanie nr 1 ? ul. Cmentarna 29, ul. Cmentarna 19d, ul. Lazara, ul. Bytomska, ul. Cmentarna 9, ul.

?rednia

Zadanie nr 2 ? ul. Gda?ska, ul. Tatarkiewicza, Al. W. Korfantego, park im. Jana Pawla II

Zadanie nr 3 ? ul. 3 Maja, Rondo Sybirakow

Zadanie nr 4 ? Park im. Poleglych Bohaterow.

Zamowienie jest wspolfinansowane ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020

Dzialanie 2.5 Poprawa jako?ci ?rodowiska miejskiego

Typ projektu 2.5.2 Rozwoj terenow zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Tytul Projektu: Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze miasta Zabrze ? etap I i II.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Cz??? IV SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? ul. Cmentarna 29, ul. Cmentarna 19d, ul. Lazara, ul. Bytomska, ul. Cmentarna 9, ul. ?rednia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

Zabrze.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest: Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II . Zadanie nr 1 ? ul. Cmentarna 29, ul. Cmentarna 19d, ul. Lazara, ul. Bytomska, ul. Cmentarna 9, ul. ?rednia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe zabezpieczenie drzew / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin wykonania prac / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 20/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0106/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe terminy wykonania poszczegolnych zada? w niniejszym zamowieniu zawiera pkt 4 cz??ci I SIWZ.

Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? ul. Gda?ska, ul. Tatarkiewicza, Al. W. Korfantego, park im. Jana Pawla II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

Zabrze.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest: Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II. Zadanie nr 2 ? ul. Gda?ska, ul. Tatarkiewicza, Al. W. Korfantego, park im. Jana Pawla II.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe zabezpieczenie drzew / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin wykonania prac / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0106/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe terminy wykonania poszczegolnych zada? w niniejszym zamowieniu zawiera pkt 4 cz??ci I SIWZ.

Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? ul. 3 Maja, Rondo Sybirakow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

Zabrze.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest: Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II. Zadanie nr 3 ? ul. 3 Maja, Rondo Sybirakow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe zabezpieczenie drzew / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin wykonania prac / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0106/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe terminy wykonania poszczegolnych zada? w niniejszym zamowieniu zawiera pkt 4 cz??ci I SIWZ.

Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? Park im. Poleglych Bohaterow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

Zabrze.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest: Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II. Zadanie nr 4 ? Park im. Poleglych Bohaterow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe zabezpieczenie drzew / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin wykonania prac / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0106/16.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe terminy wykonania poszczegolnych zada? w niniejszym zamowieniu zawiera pkt 4 cz??ci I SIWZ.

Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu wykazania spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie przez Zamawiaj?cego wezwany i przedstawi dokumenty:

A) wykaz wykonanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, wraz z zal?czeniem dowodow, czy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonane. Je?li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskaza? tych dokumentow- o?wiadczenie Wykonawcy.Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna usluga spo?rod wszystkich uslug wykonanych/wykonywanych z okresu trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? z tego okresu, nie byla niewykonana lub wykonana nienale?ycie.

W wykazie nale?y wskaza? wi?c informacj? o wszystkich uslugach niewykonanych lub wykonanych nienale?ycie w okresie trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelno?ci, kwalifikacji, efektywno?ci i do?wiadczenia Wykonawcy. Je?li Wykonawca nie wykonal lub wykonal nienale?ycie jedn? lub wi?cej uslug, gdzie przez nienale?yte wykonanie rozumie si? nieosi?gni?cie parametrow gwarantowanych i poniesienie z tego tytulu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z post?powania. B)wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy uslug w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami C)wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug lub kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spelnienia warunku zdolno?ci technicznej Wykonawca jest zobowi?zany wykaza? si?:

A) nie mniej ni? 3 wykonanymi uslugami w zakresie urz?dzania terenow zieleni publicznej lub konserwacji terenow zieleni publicznej, a w tym co najmniej jedn? uslug? o warto?ci brutto min.:

1) zad. 1 ? 170 000 PLN

2) zad. 2 ? 750 000 PLN

3) zad. 3 ? 170 000 PLN

4) zad. 4 ? 120 000 PLN

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zal?czy? dowody, czy uslugi te zostaly wykonane nale?ycie. B) wykaza?, ?e b?d? dost?pne mu narz?dzia i urz?dzenia techniczne w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami obejmuj?cy nie mniej ni?: a) dla zada?: 1,2,3 i 4

? 1 beczkowoz do podlewania o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 t,

? 1 wykaszarka,

? 1 samochod dostawczy o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 t,

? 1 pila r?czna typu ?lisi ogon,

? 5 sekatorow,

? 5 no?y,

? 5 lopat,

? 5 grabi. C) wykaza?, ?e osoby, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia posiadaly nast?puj?ce kwalifikacje zawodowe, do?wiadczenie i wyksztalcenie oraz zakres wykonywanych czynno?ci:

Dla Zadania 1,2,3

1) Kierownik zadania (1 osoba mo?e sprawowa? nadzor nad realizacj? jednego lub dwoch zada? ):

? wyksztalcenie: ?rednie lub wy?sze w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu,

? zakres wykonywanych czynno?ci: kierowanie, kontrolowanie oraz nadzor nad calo?ci? prac zwi?zanych z realizacj? przedmiotu umowy, a tak?e udzial w przekazywaniu i odbiorach poszczegolnych prac,

? do?wiadczenie: min. 3 ? letnie do?wiadczenie w zakresie kierowania robotami dot. urz?dzania terenow zieleni publicznej lub konserwacji terenow zieleni publicznej.

2) Brygadzista ( 1 osoba mo?e obslugiwa? jedno lub dwa zadania ):

? wyksztalcenie: ?rednie lub wy?sze w kierunku ogrodniczym lub ksztaltowania terenow zielonych, b?d? uko?czony kurs III stopnia w zakresie piel?gnacji drzew i krzewow ozdobnych lub rownowa?ny.

? zakres wykonywanych czynno?ci: nadzor nad prac? podleglego zespolu, organizacja pracy i staly nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwladnych, nadzor nad prawidlowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk? ogrodnicz?, dbalo?? o zapewnienie odpowiedniej jako?ci uslug.

? do?wiadczenie: min. 3 ? letnie do?wiadczenie w zakresie nadzorowania nad robotami dot. urz?dzania terenow zieleni publicznej lub konserwacji terenow zieleni publicznej

Dla Zadania 4

1) Kierownik zadania (min. 1 osoba):

? wyksztalcenie: ?rednie lub wy?sze w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu,

? zakres wykonywanych czynno?ci: kierowanie, kontrolowanie oraz nadzor nad calo?ci? prac zwi?zanych z realizacj? przedmiotu umowy, a tak?e udzial w przekazywaniu i odbiorach poszczegolnych prac,

? do?wiadczenie: min.12-miesi?czna praktyka zawodowa przy konserwacji i piel?gnacji zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.

2) Brygadzista (min. 1 osoba):

? wyksztalcenie: ?rednie lub wy?sze w kierunku ogrodniczym lub ksztaltowania terenow zielonych, b?d? uko?czony kurs III stopnia w zakresie piel?gnacji drzew i krzewow ozdobnych lub rownowa?ny.

? zakres wykonywanych czynno?ci: nadzor nad prac? podleglego zespolu, organizacja pracy i staly nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwladnych, nadzor nad prawidlowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuk? ogrodnicz?, dbalo?? o zapewnienie odpowiedniej jako?ci uslug.

? do?wiadczenie: min. 3 ? letnie do?wiadczenie w zakresie nadzorowania nad robotami dot. urz?dzania terenow zieleni publicznej lub konserwacji terenow zieleni publicznej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci:

1) zad. 1 ? 3 500 PLN (slownie: trzy tysi?ce pi??set zlotych)

2) zad. 2 ? 25 000 PLN (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych)

3) zad. 3 ? 5 000 PLN (slownie: pi?? tysi?cy zlotych)

4) zad. 4 ? 6 500 PLN (slownie: sze?? tysi?cy pi??set zlotych)

zabezpieczaj?cego ofert? na okres 60 dni,

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na sum? stanowi?c? 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

3.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? w zawartej umowie zgodnie z warunkami okre?lonymi w pkt 4 Cz??? III Szczegolne postanowienia SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Urz?d Miejski w Zabrzu, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. Powsta?cow ?l?skich 5-7, 41-800 Zabrze, pokoj 223.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamaw. wykluczy z post. Wyk. w przyp., o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Pzp. W celu wykaz. braku podstaw wyklucz. z postep. o udziel. zamow. oraz speln. war. udzialu w post?p, okre?l. przez Zamaw. w pkt 5.2.1 SIWZ do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? sklad. ofert o?wiadcz. w postaci JEDZ. Inform. zawarte w o?wi. b?d? stanowi? wst?pne potwierdz., ?e Wyk. nie podlega wyklucz. oraz spelnia warun. udzialu. Obowi?zek zlo?enia JEDZ dot. tak?e podmiot. u?ycz. Wykon. potencjal. W celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. Wyk. z udzialu w post., Wykon., ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie przez Zamawiaj. wezw. i przedstawi dokum.:

A) inf. z KRK w zakresie okre?l. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odno?nie skazania za wykrocz. na kar? aresztu w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystaw. nie wcze?niej ni? 6 mies. przed uplyw. termi. sklad. ofert,

B) za?w. wla?ciw. US potwierdz., ?e Wykon. nie zalega z oplac. podatkow, wystaw. nie wcze?niej ni? 3 mies. przed uplyw. terminu sklad. ofert lub inny dok. potwierdzaj., ?e Wykon. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?n. wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoln. uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odrocz. lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania dec. wla?ciw. organu;

C) za?wiadczenie ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdz., ?e Wykon. nie zalega z oplac. skladek na ubezp. spol. lub zdrowotne, wystaw. nie wcze?niej ni? 3 mies. przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykon. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?n. wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odrocz. lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzym. w calo?ci wykon. decyzji wla?ciw. organu;

D) odpis z wla?ciwego rejestru lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

E) o?w. Wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezp. spol. lub zdrowotne albo ? w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdz. dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?n.;

F) o?wiadcz. Wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamow. publ.;

G) o?w. Wykon. o braku wydania prawomoc. wyroku s?du skazuj?cego za wykrocz. na kar? ogranicz. wolno?ci lub grzywny w zakres. okre?l. przez zamaw. w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

H) o?w. Wykon. o niezaleg. z oplac. podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokal. (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

I) o?wiadcz. Wykon. o przynale?n. lub braku przynale?n. do tej samej grupy kapital. w przyp. przynale?n. do tej samej grupy kapit., Wykon. mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokum. b?d? informacje potwierdz., ?e powi?zania z innym wykon. nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?pow.

J) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp. W przypadku Wykonawcow wspolnie skladaj?cych ofert?, dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5.3.1 i 5.3.2 SIWZ zobowi?zany jest zlo?y? ka?dy z Wykonawcow wspolnie skladaj?cych ofert?. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada dok. okre?lone w pkt 5.5.1. SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwol. przyslug. wyl?cznie od niezgod. z przepis. ustawy czynno?ci zamawiaj?c. podj?tej w post?pow. o udziel. zamow. lub zaniech. czynno?ci, do ktorej Zamawiaj. jest zobowi?z. na podst. ustawy.2.Odwol. powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj., ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ust., zawiera? zwi?zle przedstaw. zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci fakt. i prawne uzasadniaj?ce wnies. odwolania.3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicz., podpis. bezpiecz. podpisem elektron. weryfikow. przy pomocy wa?nego kwalifikow. certyfikatu lub rownowa?n. ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.4.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwol. zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplyw. tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwol. przed uplyw. terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplyw. terminu do jego wnies. przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektron.5.Odwolanie wnosi si?:

a) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

6.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest

rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 7.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach

stanowi?cych podstaw? jego wniesienia 8.W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

9.W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb?

orzeczenia.

10.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

11. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

12.Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zabrze: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 188-385187

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Zabrze ? Prezydent Miasta
ul. Powsta?cow ?l?skich 5-7
Zabrze
41-800
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych, ul. Powsta?cow ?l?skich 5-7, 41-800 Zabrze
Telephone: +48 323733516
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Fax: +48 323733516
NUTS code: PL229

Internet address(es):

Main address: www.zabrze.magistrat.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Realizacja nasadze? w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: ?Poprawa jako?ci terenow zielonych na obszarze Miasta Zabrze ? etap I i II Zadanie nr 1,2,3,4.

Reference number: BZP.271.60.2017.MK
II.1.2) Main CPV code
77310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? ul. Cmentarna 29, ul. Cmentarna 19d, ul. Lazara, ul. Bytomska, ul. Cmentarna 9, ul. ?rednia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 20/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? ul. Gda?ska, ul. Tatarkiewicza, Al. W. Korfantego, park im. Jana Pawla II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? ul. 3 Maja, Rondo Sybirakow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 15/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4 ? Park im. Poleglych Bohaterow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Zabrze: Planting and maintenance services of green areas
ND Document number 385187-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ZABRZE
AU Authority name Miasto Zabrze ? Prezydent Miasta
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77310000 - Planting and maintenance services of green areas
OC Original CPV code 77310000 - Planting and maintenance services of green areas
RC NUTS code PL229
IA Internet address (URL) www.zabrze.magistrat.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >