Poland-Narewka: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003308661502319
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 385185-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Narewka: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 188-385185

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Browsk
050026271
Gruszki 10
Narewka
17-220
Poland
Contact person: Malgorzata Pawlowska-Charyton
Telephone: +48 856858344
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
Fax: +48 856858677
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wykonanie uslug z zakresu projektowania i nadzoru dla zadania ? odbudowa malej retencji wod ? zbiorniki Gnilec.

Reference number: SA.270.3.5.2017
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sporz?dzenie dokumentacji projektowej dla zadania: ?odbudowa malej retencji wod ? zbiorniki Gnilec. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie w imieniu Zamawiaj?cego wszelkich decyzji i pozwole?, pelnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

Tryb post?powania- przetarg nieograniczony.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71240000
71242000
71248000
71310000
71311000
71311100
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa Browsk- Le?nictwo Gnilec

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKROTOW: budowlany/ch (BuD); Zamawiaj?cy (Zam); Wykonawca/y(WyK).

II.2.4) Description of the procurement:

A)Uzyskanie w im.i na rzecz Zam. dec.o ustaleniu warun. zabudowy- dec.wydawana na podst.ustawy z27marca2003 o plan. i zagosp.przestrz.(Dz.U.2015,poz.199z po?n zm.)? wydaje Wojt Gm.Narewka

b)Pomiar sytuacyjno-wys.obszaru przewidzianego pod zbiorniki i pod in.roboty zw.ze zbiornikami np.budowle,groble,przepusty,brody,rozplantowanie urobku itp.l?cznie z terenami na ktore zbiornik i pi?trzenie b?dzie oddzial. z aktual. map do celow projekt.w skali1:500,w tym pod budowle hydrotechniczne l?cznie z przyj?ciem do pa?stw. zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

c)Pomiar liniowy do cel.projekt.w zasi?gu cofki spi?trzonej wody

d)Rozpoznanie warun.geol.(gruntowo wodnych)pod zbiorniki i bud. i in. badania niezb?dne do oprac.projektu;

e)In.niezb.badania,opinie i uzg.w zakr.niezb.do prac projekt.w tym zgloszeniaRDO? zamiaru prowadz.dziala?,zgodnie z ust.z dn16kwietnia2004 o Ochr.Prz.(Dz.U.2004nr92,poz.880,z po?n.zm;

f)Operat wodnoprawny na wykon.urz?dze? i szczegolne korzystanie z wod,odp.wymogom ust.z dn.18 lipca2001-Prawo wodne(Dz.U.z 2017poz.1121ze zm.)wraz z uzyskaniem w im. i na rzecz Zam.dec;

g)Instrukcja gospodarowania wod? odpowiadaj?ca wymogom okre?l.w Rozp.Min.?rodowiska z dn17sierpnia2006 r.w spr.zakresu instrukcji gospodar.wod? Dz.U.z 2006Nr150,poz.1087)z uzyskaniem jej zatwierdzenia w pozwoleniu wodnoprawnym

h)Proj. bud.zbiornikow wodnych w zak. zgodnym z Praw.bud.(Dz.U.z 2017poz1332z po?n.zm.)i zgodnie z Roz.Min.Infr.z dn.3lipca2003w spr.szczegol. zakr. i formy proj. bud.(Dz.U.z 2003Nr120,poz.1133),z niezb?dnymi ocenami i uzgodnieniami,wraz z uzysk.w im.i na rzecz Zam.dec.pozwolenie na bud.

i) Proj.bud.budowli towarzysz.w zakr.zgodnym z Praw.bud.(Dz.U.z2017poz.1332 z po?n.zm.) i zgodnie z Rozp.M.Infr.z dn.3lipca2003w sprawie szczegol.zakr. i formy proj.bud(Dz.U.z 2003Nr120,poz.1133),z niezb?dnymi ocenami i uzg.i, wraz z uzyskaniem w im. i na rzecz Zam.dec.pozw.na bud;

j) Projekt wykonawczy zbiornikow wodnych zgodnie z wym.okre?l.w Rozp.M.Infr.z2wrze?.2004w sprawie szczegol.zakr.i formy dok. proj.,specyfikacji tech.wykon.i odbioru robot bud.i progr.funkcjonalno-u?ytkowego (Dz.U.z2004Nr202,poz.2072ze zm.)wraz z przedmiarami robot;

k)Proj.wykonawczy bud.towarz.zgodnie z wym. okre?l.w Rozp.M.Infr.z 2wrze?nia2004w spr.szczegol.zakr.i formy dok.projektowej,specyfikacji tech.wykonania i odbioru robot Bud oraz progr.funkcjonalno-u?ytk.(Dz.U.z2004Nr202,poz.2072ze zm.)wraz z przedmiarami robot;

l) Instruk.obslugi-utrzym.i eksploatacji obiektow,instalacji i urz?dze? zwi?zanych z obiektami,ktorej wymog przekaz.zarz?dcy obiektow bud.wynika z art.60 Prawa bud.

m)Specyfikacja tech.wykonania i odbioru robot;

n)Inf. dot.bezp.i ochrony zdrowia w procesie bud.art.20ust1pkt1a,1b i art.21a ust.4U.Pr.bud.)oraz zgodnie zRozp.M.Infr.z23czerwca2003w spr.inf.dot.bezp.i ochr.zdrowia oraz planu bezp.i ochr.zdr.(Dz.U.z2003Nr120,poz.1126)uwg.specyf.projekt.robot;

o)Kosztorys inwestorski sporz.w aktualny poziomie cen zgodnie z wymogami okre?l.wRozp.M.Infr.z dn.18maja2004w spr.okre?l.metod i podst.sporz?dzenia kosztorysu inwestor.,obliczenia planow.kosztow prac projekt.oraz planow.kosztow robot Bud okre?l.w progr.robot budowl.okre?l.w progr.funkcjonalno-u?ytkowym(Dz.U.z2004Nr130,poz.1389);

p)Sporz:proj.bud.,proj.wykon.z przedmiarem robot,specyf.tech.wykon.i odbioru robot,operatu wodno-prawnego na no?niku elektr.

r)Reprezent.Zam na bud.przez sprawowanie kontroli prawidl.robot Bud pod wzgl.tech.,zgodno?ci z projek.Bu i przepisami,normami i zasadami wiedzy tech;

s)Sprawdzania jako?ci robot,wbudowanych wyrobow Bu w szczegol.zapobieg.zastos.wyrobow i mat.Bud wadliwych i nie dopuszcz.do stosow.w bud.

t)Sprawdzania i odbioru robot Bud.ulegaj?cych zakryciu lub zanikaj?cych,obiektow i urz?dze? tech.

u)Udzial w odbiorach cz.i w odbiorze ko?c;

w)Potwierdz. usun.wad i potwierdz.odmiaru robot jako podst.do zaplaty wynag.Wyk robot;

z)Informowanie Zam o post?pach robot Bud i wszelkich okoliczno?ciach,ktore mog? mie? wplyw na wydlu?enie terminu realizacji inwestycji.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

Wymagane wniesienie Wadium ? 5 000 PLN zgodnie z SIWZ,

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelnienia tego warunku udzialu w post?powaniu.

Wraz z ofert? nale?y zlo?y? JEDZ.

Podstawy wykluczenia z post?powania:

W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ? 2 i 4 ? 7 Pzp. Na podstawie:

1)art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc?, w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.);.

2)art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc?, ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych.

3)art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc? ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

4)art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

5)art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc? je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6)art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc?, wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? nie mniejsz? ni?: 50 000 PLN

Na potwierdzenie spelnienia warunku Wykonawca zlo?y informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie):

I)Projektowanie

zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej, uslugi polegaj?ce na wykonywaniu prac z zakresu projektowania, na kwot? nie mniejsz? ni? 100 000 PLN brutto

II)Nadzor

zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej przedmiotu umowy) co najmniej, uslugi polegaj?ce na wykonywaniu prac z zakresu nadzoru nad realizacj? obiektow hydrotechnicznych lub melioracji wodnych, na kwot? nie mniejsz? ni? 4 000 PLN brutto.

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow, o ktorych mowa w pkt 7.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w pkt 6.2. winien spelnia? co najmniej jeden z tych wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspolnie. ?aden z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zostaly podane we wzorze umowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Nadle?nictwo Browsk, Gruszki 10, 17-220 Narewka, budynek B.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Sklad Komisji przetargowej jest staly, okre?lony regulaminem wewn?trznym.

Termin, w ktorym Wykonawca b?dzie zwi?zany zlo?on? ofert? wynosi 40 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 2 Pzp bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Kryteriami oceny ofert, w pkt. 2.5 niniejszego ogloszenia s?:

1. Cena- 60 %

2. Samodzielna realizacja kluczowych elementow zamowienia ? 40 %

Kluczowe elementy zamowienia obejmuj? nast?puj?ce czynno?ci: Wykonanie projektu technicznego, kosztorysu, przedmiaru robot oraz pelnienie Nadzoru inwestorskiego.

Sposob obliczania punktow dla poszczegolnych kryteriow wg SIWZ

Zamawiaj?cy b?dzie stosowal procedur? odwrocon? ocen? ofert (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Narewka: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 188-385185

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Browsk
050026271
Gruszki 10
Narewka
17-220
Poland
Contact person: Malgorzata Pawlowska-Charyton
Telephone: +48 856858344
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
Fax: +48 856858677
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wykonanie uslug z zakresu projektowania i nadzoru dla zadania ? odbudowa malej retencji wod ? zbiorniki Gnilec.

Reference number: SA.270.3.5.2017
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71240000
71242000
71248000
71310000
71311000
71311100
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 16/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Narewka: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 385185-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place NAREWKA
AU Authority name Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Browsk (050026271)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71240000 - Architectural, engineering and planning services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71310000 - Consultative engineering and construction services
71311000 - Civil engineering consultancy services
71311100 - Civil engineering support services
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71240000 - Architectural, engineering and planning services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71310000 - Consultative engineering and construction services
71311000 - Civil engineering consultancy services
71311100 - Civil engineering support services
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >