Poland-Warsaw: Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003309034984129
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 384604-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

2017/S 188-384604

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
ul. Wspolna 2
Warszawa
00-926
Poland
Contact person: Adrian Przepiorka
E-mail: adrian.przepiorka@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gugik.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gugik.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS.

Reference number: BO-ZP.2610.29.2017.GI-ASG.EUPOS
II.1.2) Main CPV code
38112100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu GNSS na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemu ASG-EUPOS. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca dostarczy 12 zestawow stacji referencyjnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Zarz?dzaj?cego systemu ASG-EUPOS w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94B (siedziba Centralnego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu GNSS na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemu ASG-EUPOS. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca dostarczy 12 zestawow stacji referencyjnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Szczegolowy opis przedmioty zamowienia zawarto w zal?czniku nr 1 do SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? techniczna (K) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?ci dodatkowe (Fi) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Okres gwarancji (G) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, i? zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza wedlug kryterium oceny ofert okre?lonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia oraz ofert?,na ktor? sklada si? formularz ofertowy wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ wraz z zal?cznikiem nr1 do formularza ofertowego.

II. Wymog zlo?enia o?wiadczenia JEDZ dotyczy:

1) Wykonawcow ? w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? sklada ka?dy z Wykonawcow (konsorcjantow);

2) podmiotow trzecich ? JEDZ podmiotu trzeciego sklada Wykonawca, je?eli powoluje si? na zasoby podmiotow trzecich w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji:

a) JEDZ powinien by? wypelniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobow podmiotu trzeciego;

b) JEDZ powinien dotyczy? tak?e weryfikacji podstaw wykluczenia dotyczy zarowno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie b?dzie Podwykonawc? w trakcie realizacji zamowienia, jak i sytuacji, gdy takim Podwykonawc? b?dzie;

III. Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spelnianie warunkow dotycz?cych zdolno?ci technicznych lub zawodowychn innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowi?zany jest, udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow w szczegolno?ci przedstawiaj?c [zal?czaj?c do oferty] w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

IV. Przed udzieleniem zamowienia Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez Zamawiaj?cego do zlo?enia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentow 1) wykaz dostaw wykonanych (...) wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie lub wykonywanie ? wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. V. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

1. aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2. aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji;

o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

3. O?wiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z wykorzystaniem zal?cznika nr 7 do SIWZ.

4. informacji w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej z wykorzystaniem zal?cznika nr 6 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz

z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami,

o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert; Wzor stanowi?cy Zal?cznik nr 8 do SIWZ;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wyka?e si? do?wiadczeniem nale?ytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech lat) przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie:

wykonal co najmniej 1 (jedn?) dostaw? sprz?tu GNSS lub oprogramowania GNSS,

o warto?ci nie mniejszej ni? 500 000 PLN brutto;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Z Wykonawc? wybranym w drodze niniejszego post?powania, ktory zlo?y ofert? najkorzystniejsz?, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami okre?lonym we wzorze Umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany postanowie? Umowy w razie wycofania z sieci dystrybucji oferowanego modelu sprz?tu i niemo?liwo?ci dostarczenia go Zamawiaj?cemu. W takim przypadku Zamawiaj?cy dopuszcza dostarczenie innego modelu sprz?tu lub oprogramowania pod warunkiem, ?e spelniaj? one wszystkie wymagania okre?lone w SIWZ dla urz?dzenia albo oprogramowania, ktore podlegaj? wymianie, a Zamawiaj?cy wyrazil na pi?mie zgod? na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie poci?ga za sob? dodatkowych kosztow po stronie Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Sala 3107 w Glownym Urz?dzie Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspolnej 2.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. poprzez 2 miesi?ce zamawiaj?cy rozumie okres ? 60 dni.

2. wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych).

3. zamowienie winno by? zrealizowane do 15.12.2017 r.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wszystkie informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania ze ?rodkow ochrony prawnej zawarte s? w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

2017/S 188-384604

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
ul. Wspolna 2
Warszawa
00-926
Poland
Contact person: Adrian Przepiorka
E-mail: adrian.przepiorka@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.gugik.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS.

Reference number: BO-ZP.2610.29.2017.GI-ASG.EUPOS
II.1.2) Main CPV code
38112100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
ND Document number 384604-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Glowny Urz?d Geodezji i Kartografii
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38112100 - Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
OC Original CPV code 38112100 - Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.gugik.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >