Poland-?yrardow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003309046649411
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384603-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?yrardow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 188-384603

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto ?yrardow
8381464722
pl. Jana Pawla II nr 1
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Jacek Mitrowski
Telephone: +48 468581560
E-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Fax: +48 468581511
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.zyrardow.pl

I.1) Name and addresses
Muzeum Lniarstwa im. F. de Girarda
ul. Dittricha 18
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Jacek Mitrowski
Telephone: +48 468581560
E-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Fax: +48 468581511
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.zyrardow.pl

I.1) Name and addresses
?Aqua ?yrardow Sp. z o.o.
ul. Stefana Jodlowskiego 25/27
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Ryszard Adamiak
Telephone: +48 468541646
E-mail: aqua@zyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.aqua.zyrardow.pl/

I.1) Name and addresses
Centrum Kultury w ?yrardowie
pl. Jana Pawla II 3
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Izabella Anna Worona
Telephone: +48 468553054
E-mail: ckzyrardow@ckzyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: https://ckzyrardow.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Mostowa 1
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Jadwiga Nowakowska
Telephone: +48 468581560
E-mail: dyrmbp@zyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.mbp.zyrardow.pl/

I.1) Name and addresses
PGM ?yrardow sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 5
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Urbanowski Miroslaw
Telephone: +48 468581000
E-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.pgm.zyrardow.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.zyrardow.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Enmedia Sp. z o.o.
7822561219
Hetma?ska 26/3
Pozna?
60-252
Poland
Contact person: Agnieszka Bartniczak
Telephone: +48 616247458
E-mail: zamowienia@enmedia.org.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: www.zyrardow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta ?yrardowa na lata 2018-2019.

Reference number: ZP.271.3.37.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektow wymienionych w Zal?czniku nr 1A i 1B do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 8 671 310 kWh.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta ?yrardowa na lata 2018-2019 ? dla o?wietlenia ulicznego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL926
Main site or place of performance:

Gmina ?yrardow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cz??? I zamowienia ? przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektow wymienionych w Zal?czniku nr 1A do SIWZ ? o?wietlenie uliczne o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 3 885 770 kWh w tym:

1.1. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.? 1 942 885 kWh

1.2. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. ?1 942 885 kWh

2.Szczegolowy zakres zamowienia zostal okre?lony w Zal?czniku nr 1A do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostale warunki dotycz?ce realizacji zamowienia okre?lone zostaly w projekcie umowy sprzeda?y energii elektrycznej ? Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, 791) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczegolno?ci ze standardami jako?ci obslugi odbiorcow okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (Dz. U. z 2013, poz. 1200).

4. Wymagania stawiane Wykonawcy: wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pelnomocnictwa, stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do Umowy sprzeda?y energii elektrycznej, zwanej dalej Umow?. Zamawiaj?cy udzieli wylonionemu w post?powaniu Wykonawcy pelnomocnictw okre?lonych w SIWZ (pkt. 1.7)

5. Uslugi dystrybucyjne b?d? ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z wla?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

6. Obowi?zuj?ce umowy sprzeda?y energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktow poboru energii elektrycznej zawartych w Zal?czniku nr 1A do SIWZ zawarte s? cz??ciowo na czas okre?lony, a dokladny opis dla ka?dego z punktow PPE znajduje si? w kolumnie ?Okres obowi?zywania obecnej umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zwi?kszania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest mo?liwo?? zwi?kszenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamowienia podstawowego. Zamawiaj?cy uzale?nia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktow poboru energii elektrycznej oraz zwi?kszenia zapotrzebowania na dostaw? energii elektrycznej do ppe wymienionych w zal?czniku nr 1A do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przysluguj? ?adne roszczenia z tego tytulu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest zlo?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100). Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na poni?ej wskazany rachunek bankowy Zamawiaj?cego:

Bank PKO BP

Numer rachunku bankowego: 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171.

z dopiskiem: ?energia Elektryczna Dla Miasta ?yrardowa ?

cz??? I zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta ?yrardowa na lata 2018-2019 dla pozostalych obiektow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL926
Main site or place of performance:

Gmina ?yrardow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cz??? II zamowienia ? przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektow wymienionych w Zal?czniku nr 1B do SIWZ ? pozostale obiekty o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 4 785 540 kWh w tym:

1.1. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.? 2 392 093 kWh

1.2. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. ?2 393 447 kWh

2. Szczegolowy zakres zamowienia zostal okre?lony w Zal?czniku nr 1B do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. Pozostale warunki dotycz?ce realizacji zamowienia okre?lone zostaly w projekcie umowy sprzeda?y energii elektrycznej ? Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, 791) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczegolno?ci ze standardami jako?ci obslugi odbiorcow okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (Dz.U. z 2013, poz. 1200).

4. Wymagania stawiane Wykonawcy: wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pelnomocnictwa, stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do Umowy sprzeda?y energii elektrycznej, zwanej dalej Umow?.

Zamawiaj?cy udzieli wylonionemu w post?powaniu Wykonawcy pelnomocnictw okre?lonych w SIWZ (pkt. 1.7.)

5. Uslugi dystrybucyjne b?d? ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z wla?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

6. Obowi?zuj?ce umowy sprzeda?y energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktow poboru energii elektrycznej zawartych w Zal?czniku nr 1B do SIWZ zawarte s? cz??ciowo na czas okre?lony, a dokladny opis dla ka?dego z punktow PPE znajduje si? w kolumnie ?Okres obowi?zywania obecnej umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zwi?kszania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest mo?liwo?? zwi?kszenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamowienia podstawowego. Zamawiaj?cy uzale?nia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktow poboru energii elektrycznej oraz zwi?kszenia zapotrzebowania na dostaw? energii elektrycznej do ppe wymienionych w zal?czniku nr 1B do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przysluguj? ?adne roszczenia z tego tytulu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest zlo?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci 27 000 PLN(slownie: dwadzie?cia siedem tysi?cy zlotych 00/100). 7.4. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na poni?ej wskazany rachunek bankowy Zamawiaj?cego:

Bank PKO BP

Numer rachunku bankowego: 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171

z dopiskiem: ?energia Elektryczna Dla Miasta ?yrardowa ? cz??? II zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca skladaj?c ofert? wyka?e, ?e posiada uprawnienia do wykonywania dzialalno?ci w zakresie obrotu energi? elektryczn?, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997br. ? Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220, 791).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca skladaj?c ofert? wyka?e, ?e ma:

a. polis?, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej na kwot?:

? dla cz??ci I zamowienia ? 500 000 PLN (pi??set tysi?cy zlotych 00/100)

? dla cz??ci II zamowienia ? 700 000 PLN (siedemset tysi?cy zlotych 00/100)

w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia,

b. oraz wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? rown? lub co najmniej:

? dla cz??ci I zamowienia ? 400 000 PLN (czterysta tysi?cy zlotych 00/100)

? dla cz??ci II zamowienia ? 500 000 PLN (pi??set tysi?cy zlotych 00/100)

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na obie cz??ci zamowienia, musi wykaza?, ?e posiada polis?, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?, ktorych l?czna warto?? stanowi? b?dzie sum? warto?ci dla poszczegolnych cz??ci.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca skladaj?c ofert? wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecz trzech ro?nych odbiorcow, ktorych warto?? roczna ka?dej z nich nie byla ni?sza ni?:

? dla cz??ci I zamowienia ? 2.400 MWh

? dla cz??ci II zamowienia ?2.400 MWh

Zamawiaj?cy w przypadku, gdy przedmiotem zamowienia s? ?wiadczenia okresowe lub ci?gle, dopuszcza nie tylko zamowienia wykonane (zako?czone), lecz tak?e wykonywane. W takim przypadku cz??? zamowienia ju? faktycznie wykonana musi spelnia? wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego powy?ej w warunku w ppkt 3.1.3.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na obie cz??ci zamowienia, musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecz trzech ro?nych odbiorcow, ktorych l?czna warto?? stanowi? b?dzie sum? warto?ci dla poszczegolnych cz??ci.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Enmedia Sp. z o.o.

ul. Hetma?ska 26/3

60-252 Pozna?.

Information about authorised persons and opening procedure:

Agnieszka Bartniczak, Enmedia Sp. z o.o. ? Pelnomocnik Zamawiaj?cego ( zamowienia@enmedia.org.pl ).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zal?cznikami jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiaj?cego: http://www.bip.zyrardow.pl/przetargi.php .

2. Zamawiaj?cy przewiduje wprowadzenie zmian w postanowieniach Umowy w przypadku i na zasadach okre?lonych w Rozdziale 14 SIWZ.

3. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, nale?y zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

3.1. Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3.2. O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

3.3. O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

3.4. Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

4. W przypadku przynale?no?ci do grupy kapitalowej Wykonawca sklada o?wiadczenie stanowi?ce zal?cznik nr 5 do SIWZ o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innymi Wykonawcami nie prowadz? do zaklocenia konkurencji o udzielenie zamowienia.

5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 4.3 SIWZ sklada odpowiednie dokumenty okre?lone w Rozdziale 4.4 SIWZ.

6. W celu wst?pnej oceny spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca przedklada wypelniony i podpisany przez Wykonawc? formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, zwanej dalej ?JEDZ ? ktorego wzor stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku post?powania o udzielenie zamowienia przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp ? odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposob i w terminach okre?lonych w Ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. dziale VI przysluguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?yrardow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 188-384603

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto ?yrardow
8381464722
pl. Jana Pawla II nr 1
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Jacek Mitrowski
Telephone: +48 468581560
E-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Fax: +48 468581511
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.zyrardow.pl

I.1) Name and addresses
Muzeum Lniarstwa im. F. de Girarda
ul. Dittricha 18
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Jacek Mitrowski
Telephone: +48 468581560
E-mail: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Fax: +48 468581511
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.zyrardow.pl

I.1) Name and addresses
?Aqua ?yrardow Sp. z o.o.
ul. Stefana Jodlowskiego 25/27
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Ryszard Adamiak
Telephone: +48 468541646
E-mail: aqua@zyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.aqua.zyrardow.pl/

I.1) Name and addresses
Centrum Kultury w ?yrardowie
pl. Jana Pawla II 3
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Izabella Anna Worona
Telephone: +48 468553054
E-mail: ckzyrardow@ckzyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: https://ckzyrardow.pl/

I.1) Name and addresses
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Mostowa 1
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Jadwiga Nowakowska
Telephone: +48 468581560
E-mail: dyrmbp@zyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.mbp.zyrardow.pl/

I.1) Name and addresses
PGM ?yrardow sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 5
?yrardow
96-300
Poland
Contact person: Urbanowski Miroslaw
Telephone: +48 468581000
E-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl
NUTS code: PL913

Internet address(es):

Main address: http://www.pgm.zyrardow.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta ?yrardowa na lata 2018-2019.

Reference number: ZP.271.3.37.2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta ?yrardowa na lata 2018-2019 ? dla o?wietlenia ulicznego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL926
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta ?yrardowa na lata 2018-2019 dla pozostalych obiektow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL926
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-?yrardow: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 384603-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ?YRARDOW
AU Authority name Miasto ?yrardow (8381464722)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL926
IA Internet address (URL) http://www.zyrardow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >