Poland-Raszyn: Software development services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003309064150834
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Oct 25, 2017
Solicitation No: 385165-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Raszyn: Software development services

2017/S 188-385165

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Informatyki Lasow Pa?stwowych im. Stanislawa Kostki Wisi?skiego
ul. Le?nikow 21C, S?kocin Stary
Raszyn
05-090
Poland
Contact person: Daniel Imieli?ski
Telephone: +48 600205294
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.zilp.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: skarb pa?stwa pa?stwowe gospoda zaklad informatyki lasow pa?stwowych im. stanislawa kostki wisi?skiego
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie i rozwoj Systemu LAS.

Reference number: DZ.270.202.2016
II.1.2) Main CPV code
72262000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Utrzymanie i modyfikacja Systemu LAS w okresie do 30.9.2018 r.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 161 700.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie i modyfikacja Systemu LAS w okresie do 30.9.2018 r.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/11/2017
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

System LAS jest kluczowym systemem PGL LP i jako taki wymaga systematycznej, nieprzerwanej uslugi utrzymania.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, nie po?niej ni? na dzie? skladania ofert, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci, co najmniej: 5 000 000 PLN (slownie: pi?? milionow zlotych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, nie po?niej ni? na dzie? skladania ofert, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? wykonal albo wykonuje nale?ycie, co najmniej jedno zamowienie odpowiadaj?ce swoim rodzajem uslugom stanowi?cym przedmiot zamowienia, przy czym Zamawiaj?cy uzna za odpowiadaj?ce uslugi w zakresie utrzymania oraz realizacji prac programistycznych zwi?zanych z modyfikacjami i rozwojem kompleksowego systemu obslugi podmiotu rozlokowanego w co najmniej 200 lokalizacjach na rozleglym terytorium; warto?? co najmniej jednego zamowienia nie mo?e by? mniejsza ni? 5 000 000 PLN brutto (slownie pi?? milionow zlotych). Za system kompleksowy rozumie si? oprogramowanie obejmuj?ce swoim zakresem co najmniej nast?puj?ce obszary funkcjonalne: Kadry i Place, Finanse i Ksi?gowo??, Magazyn i Sprzeda?, Planowanie, ?rodki Trwale. System musi by? oparty o technologi? baz danych Informix.

Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia ? Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, nie po?niej ni? na dzie? skladania ofert, ?e dysponuje, co najmniej trzema osobami posiadaj?cymi l?cznie za?wiadczenia i certyfikaty o uko?czonych szkoleniach z zakresu technologii baz danych Informix oraz j?zyka JAVA:

? co najmniej jedn? osob?, ktora posiada certyfikat IBM Certified System Administrator Informix Dynamic Server V12.10,

? co najmniej jedn? osob?, ktora posiada certyfikat IBM Certified Solutions Expert Administrator Informix Dynamic Server V9 (lub wy?szy),

? co najmniej jedn? osob?, ktora posiada certyfikat Oracle Certified Professional Java SE8 Programmer.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?la wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Dla prawidlowego opisania przedmiotu zamowienia niezb?dny byl odbior kluczowych modulow Systemu LAS realizowanych na podstawie umowy z 2014 r. Odbior nast?pil dopiero pod koniec sierpnia 2017 r. Zatem mo?liwy termin publikacji obecnego zamowienia to wrzesie? 2017 r. Co wi?cej, w listopadzie 2017 r. ko?czy si? wsparcie dla Systemu LAS. Konieczne i uzasadnione jest skrocenie terminu skladania ofert.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2017
Local time: 11:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego, ul. Le?nikow 21C, 05-090 Raszyn, pokoj nr 2.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Warto?? zamowienia 7 161 700 PLN netto zawiera w sobie 30 % zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu uslug okre?lonych w zamowieniu podstawowym. Zamowienia te mog? zosta? udzielone w okresie do lat 3 od dnia udzielenia zamowienia podstawowego. Warunki zamowienia uslug polegaj?cych na powtorzeniu uslug zamowienia podstawowego okre?la SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Raszyn: Software development services

2017/S 188-385165

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Informatyki Lasow Pa?stwowych im. Stanislawa Kostki Wisi?skiego
ul. Le?nikow 21C, S?kocin Stary
Raszyn
05-090
Poland
Contact person: Daniel Imieli?ski
Telephone: +48 600205294
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.zilp.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie i rozwoj Systemu LAS.

Reference number: DZ.270.202.2016
II.1.2) Main CPV code
72262000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 161 700.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/11/2017
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

System LAS jest kluczowym systemem PGL LP i jako taki wymaga systematycznej, nieprzerwanej uslugi utrzymania.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Raszyn: Software development services
ND Document number 385165-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place RASZYN
AU Authority name Zaklad Informatyki Lasow Pa?stwowych im. Stanislawa Kostki Wisi?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 25/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72262000 - Software development services
OC Original CPV code 72262000 - Software development services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.zilp.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >