Poland-Bogdaniec: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003309207607085
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 385154-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bogdaniec: Engineering design services

2017/S 188-385154

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne ? Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Bogdaniec
810539031
Le?na 17
Bogdaniec
66-450
Poland
Contact person: Jaroslaw Dyli?ski, Halina Lyczko
Telephone: +48 957284350
E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957284353
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bogdaniec/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na zgodna z zasadami FSC i PEFC

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: budowa i przebudowa urz?dze? i obiektow malej retencji nizinnej w Nadle?nictwie Bogdaniec.

Reference number: SA.270.160.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla IV zada?. 1) Odbudowa i rozbudowa zbiornika o pow.ok. 0.60 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,50 m i obj?to?ci retencjonowanej wody 9,000 m. 2) Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych o l?cznej powierzchni ok.0,50 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,5 m i l?cznej obj?to?ci retencjonowanej wody 7,500 m. 3) Budowa dwoch progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m. 4) Budowa siedmiu progow pi?trz?cych na rowie melioracji Witnica. Projektowane obiekty malej retencji w calo?ci zlokalizowane s? na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Bogdaniec. Szczegolow? lokalizacj? wraz z orientacyjnym obszarem oddzialywania przedsi?wzi?cia przedstawiaj? zal?czniki nr od 8-11 do SIWZ. Realizacja poszczegolnych zada? b?dzie si? odbywala na obszarze le?nictw wla?ciwych dla danej cz??ci.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 57 600.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.1-01: Odbudowa i rozbudowa zbiornika o pow. ok. 0,60 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,50 m i obj?to?ci retencjonowanej wody 9.000 m

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nast?puj?cego zakresu prac: Sporz?dzenie i przedlo?enie do akceptacji koncepcji wst?pnej realizacji zada?, polegaj?cej na: okre?leniu parametrow technicznych obiektow, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem lokalizacji i uksztaltowania terenu,wskazaniu optymalnych rozwi?za? wraz z okre?leniem mo?liwo?ci uzyskania zakladanych parametrow obiektow planowanych do realizacji: Cz??? I ? Zadanie nr 10-03-1.1-01: Odbudowa i rozbudowa zbiornika o pow. ok. 0,60 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,50 m i obj?to?ci retencjonowanej wody 9.000 m. sporz?dzenie oblicze? hydrologicznych przed przyst?pieniem do projektu, okre?lenie parametrow technicznych projektowanych urz?dze?,okre?lenie zalo?e? projektowych dla progow pi?trz?cych, opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) slu??cej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego opracowanego zgodnie z prawem budowlanym, sztuk? in?yniersk?, w oparciu o niezb?dne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i opiniami, a tak?e wskaza?, ?e projekty budowlane i wykonawcze nale?y wykona? zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1332) Wykonanie przedmiarow robot.Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektow. Sporz?dzenie w imieniu inwestora wnioskow o wydanie pozwole? wodno ? prawnych i uzyskanie tych pozwole?, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) Sporz?dzenie operatow wodno ? prawnych, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 )Opracowanie map sytuacyjno ? wysoko?ciowych do celow projektowych i dokumentacji hydrologicznej. Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych w imieniu Zamawiaj?cego, zgodnie z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. ? Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Formulowanie odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce dokumentacji projektowej w okresie udzielonej gwarancji. Dokumentacja musi by? zaopatrzona w o?wiadczenia: ?e dokumentacja zostala sporz?dzona zgodnie z umow? i obowi?zuj?cymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami, oraz ?e dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktorego slu?y i nadaje si? do realizacji. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urz?dze? wodnych oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z nale?yt? staranno?ci?, przez osoby posiadaj?ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przy projektowaniu i wycenie Wykonawca zobowi?zany jest do kierowania si? zalo?eniami i ustaleniami zawartymi w uzyskanych decyzjach o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi??, tre?ci? ?Dobrych Praktyk w realizacji obiektow malej retencji nizinnej oraz uzyskanych za?wiadcze? organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow obj?tych sieci? Natura 2000.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 14 823.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na ternie nizinnych. POIS.02.01.00-00-0005/16-00.
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia 9 miesi?cy od dnia podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy przedmiotu zamowienia zlokalizowanego w gminie Witnica w obr?bie ewidencyjnym Nowiny Wielkie na dzialce o numerze ewidencyjnym 878 -zl?cznik nr 8. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci I w wysoko?ci: 300 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.1-02: Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych o l?cznej pow. ok. 0,50 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,5 m i obj?to?ci 7.500 m.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nast?puj?cego zakresu prac: Sporz?dzenie i przedlo?enie do akceptacji koncepcji wst?pnej realizacji zada?, polegaj?cej na: okre?leniu parametrow technicznych obiektow, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem lokalizacji i uksztaltowania terenu,wskazaniu optymalnych rozwi?za? wraz z okre?leniem mo?liwo?ci uzyskania zakladanych parametrow obiektow planowanych do realizacji: Cz??? II ? Zadanie nr 10-03-1.1-02: Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych o l?cznej pow. 0,50 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,5 m i obj?to?ci retencjonowanej wody 7.500 m. sporz?dzenie oblicze? hydrologicznych przed przyst?pieniem do projektu, okre?lenie parametrow technicznych projektowanych urz?dze?,okre?lenie zalo?e? projektowych dla progow pi?trz?cych, opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) slu??cej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (DzU. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego opracowanego zgodnie z prawem budowlanym, sztuk? in?yniersk?, w oparciu o niezb?dne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i opiniami, a tak?e wskaza?, ?e projekty budowlane i wykonawcze nale?y wykona? zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1332) Wykonanie przedmiarow robot.Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektow. Sporz?dzenie w imieniu inwestora wnioskow o wydanie pozwole? wodno ? prawnych i uzyskanie tych pozwole?, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) Sporz?dzenie operatow wodno ? prawnych, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 )Opracowanie map sytuacyjno ? wysoko?ciowych do celow projektowych i dokumentacji hydrologicznej. Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych w imieniu Zamawiaj?cego, zgodnie z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. ? Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Formulowanie odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce dokumentacji projektowej w okresie udzielonej gwarancji. dokumentacja musi by? zaopatrzona w o?wiadczenia: ?e dokumentacja zostala sporz?dzona zgodnie z umow? i obowi?zuj?cymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami, oraz ?e dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktorego slu?y i nadaje si? do realizacji. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urz?dze? wodnych oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z nale?yt? staranno?ci?, przez osoby posiadaj?ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przy projektowaniu i wycenie Wykonawca zobowi?zany jest do kierowania si? zalo?eniami i ustaleniami zawartymi w uzyskanych decyzjach o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi??, tre?ci? ?Dobrych Praktyk w realizacji obiektow malej retencji nizinnej oraz uzyskanych za?wiadcze? organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow obj?tych sieci? Natura 2000.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 180.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na ternie nizinnych. POIS.02.01.00-00-0005/16-00.
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia 9 miesi?cy od dnia podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy przedmiotu zamowienia zlokalizowanego w gminie Witnica w obr?bie ewidencyjnym Mosina na dzialce o numerze ewidencyjnym 460 -zal?cznik nr 9. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci II w wysoko?ci: 270 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.2-01: Budowa dwoch progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nast?puj?cego zakresu prac: Sporz?dzenie i przedlo?enie do akceptacji koncepcji wst?pnej realizacji zada?, polegaj?cej na :okre?leniu parametrow technicznych obiektow, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem lokalizacji i uksztaltowania terenu,wskazaniu optymalnych rozwi?za? wraz z okre?leniem mo?liwo?ci uzyskania zakladanych parametrow obiektow planowanych do realizacji: Cz??? III ? Zadanie nr 10-03-1.2-01: Budowa dwoch progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m. sporz?dzenie oblicze? hydrologicznych przed przyst?pieniem do projektu, okre?lenie parametrow technicznych projektowanych urz?dze?,okre?lenie zalo?e? projektowych dla progow pi?trz?cych, opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) slu??cej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego opracowanego zgodnie z prawem budowlanym, sztuk? in?yniersk?, w oparciu o niezb?dne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i opiniami, a tak?e wskaza?, ?e projekty budowlane i wykonawcze nale?y wykona? zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1332) Wykonanie przedmiarow robot. Zgodnie z postanowieniem Wojta Gminy Bogdaniec RIT.6220.1.7.2017.MK z dnia 2.6.2017 r. dla zadania nr 10-03-1.2-01 nale?y przeprowadzi? ocen? oddzialywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko. Zakresem raportu o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko nale?y obj?? wszystkie zagadnienia okreslone w art.66 ustawy z dnia 3 pa?dziernika o udost?pnieniu informacji o ?rodowisku i jego ochronie(Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektow. Sporz?dzenie w imieniu inwestora wnioskow o wydanie pozwole? wodno ? prawnych i uzyskanie tych pozwole?, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) Sporz?dzenie operatow wodno ? prawnych, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 )Opracowanie map sytuacyjno ? wysoko?ciowych do celow projektowych i dokumentacji hydrologicznej. Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych w imieniu Zamawiaj?cego, zgodnie z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. ? Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Formulowanie odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce dokumentacji projektowej w okresie udzielonej gwarancji. dokumentacja musi by? zaopatrzona w o?wiadczenia:, ?e dokumentacja zostala sporz?dzona zgodnie z umow? i obowi?zuj?cymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami, oraz ?e dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktorego slu?y i nadaje si? do realizacji. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urz?dze? wodnych oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z nale?yt? staranno?ci?, przez osoby posiadaj?ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 930.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na ternie nizinnych. POIS.02.01.00-00-0005/16-00.
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia 9 miesi?cy od dnia podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy przedmiotu zamowienia zlokalizowanego w gminie Bogdaniec w obr?bie ewidencyjnym Lupowo na dzialce o numerze ewidencyjnym 410 ? zal?cznik nr 10. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci III w wysoko?ci: 200 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nast?puj?cego zakresu prac: Sporz?dzenie i przedlo?enie do akceptacji koncepcji wst?pnej realizacji zada?, polegaj?cej na :okre?leniu parametrow technicznych obiektow, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem lokalizacji i uksztaltowania terenu,wskazaniu optymalnych rozwi?za? wraz z okre?leniem mo?liwo?ci uzyskania zakladanych parametrow obiektow planowanych do realizacji: Cz??? IV ? Zadanie nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m. sporz?dzenie oblicze? hydrologicznych przed przyst?pieniem do projektu, okre?lenie parametrow technicznych projektowanych urz?dze?,okre?lenie zalo?e? projektowych dla progow pi?trz?cych, opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) slu??cej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego opracowanego zgodnie z prawem budowlanym, sztuk? in?yniersk?, w oparciu o niezb?dne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i opiniami, a tak?e wskaza?, ?e projekty budowlane i wykonawcze nale?y wykona? zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 .7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1332) Wykonanie przedmiarow robot. Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica WGGGR.RLO.6220.10.2017 z dnia 25.05.2017 r. dla zadania nr 10-03-1.2-02: przeprowadzi? ocen? oddzialywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko. Zakresem raportu o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko nale?y obj?? wszystkie zagadnienia okre?lone w art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spolecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na ?rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektow. Sporz?dzenie w imieniu inwestora wnioskow o wydanie pozwole? wodno ? prawnych i uzyskanie tych pozwole?, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) Sporz?dzenie operatow wodno ? prawnych, zgodnie z ustaw? z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 )Opracowanie map sytuacyjno ? wysoko?ciowych do celow projektowych i dokumentacji hydrologicznej. Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budow? lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych w imieniu Zamawiaj?cego, zgodnie z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. ? Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Formulowanie odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce dokumentacji projektowej w okresie udzielonej gwarancji. dokumentacja musi by? zaopatrzona w o?wiadczenia: ?e dokumentacja zostala sporz?dzona zgodnie z umow? i obowi?zuj?cymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami oraz ?e dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktorego slu?y i nadaje si? do realizacji. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?. Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urz?dze? wodnych oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z nale?yt? staranno?ci?, przez osoby posiadaj?ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 667.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na ternie nizinnych. POIS.02.01.00-00-0005/16-00.
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia 9 miesi?cy od dnia podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy przedmiotu zamowienia zlokalizowanego w gminie Witnica w obr?bie ewidencyjnym Mosina na dzialkach o numerach ewidenc. 573,482,545 zal. nr 11

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium dla cz??ci IV w wysoko?ci: 300 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni?: dla cz??ci I ? 6 000 PLN; dla cz??ci II ? 5 000 PLN; dla cz??ci III ? 4 000 PLN. dla cz??ci IV ? 6 000 PLN. Wykonawca nie mo?e poslu?y? si? tymi samymi ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? w przypadku zlo?enia oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? ? na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. sytuacji finansowej ? informacje nt. ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej, ktorymi dysponuje wykonawca, ktore poda? nale?y w Cz??ci IV lit. B (pkt 6) JEDZ; Na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej. Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu:c. informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal: dla cz??ci od I do IV co najmniej 1 uslug? (przez uslug? rozumie si? wykonywanie prac na podstawie umowy) polegaj?c? na opracowaniu dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotycz?cej budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i art. 3 pkt 7a ustawy prawo budowlane o warto?ci minimum 5 000 PLN. Za uslugi potwierdzaj?ce posiadanie przez Wykonawc? niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia uwa?ane b?d? projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotycz?ce budowy urz?dze? wodnych zgodnie z art. 16 ust. 65 prawo wodne.warunek ten, w zakresie osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: dla cz??ci od I do IV co najmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) i Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow i ktore uprawniaj? do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamowienia lub odpowiadaj?ce im uprawnienia, ktore zostaly wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art.12 a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).We wskazanej cz??ci JEDZ nale?y poda? informacje nt. podmiotu, na rzecz ktorego byly wykonywane uslugi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania uslugi (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji), rodzaju wykonanych uslug oraz warto?ci (brutto) wykonanych uslug. ? na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia informacje na temat ilo?ci osob posiadaj?cych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) i Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow i ktore uprawniaj? do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamowienia lub odpowiadaj?ce im uprawnienia, ktore zostaly wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art.12 a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), zgodnie z rozdzialem 6 pkt 6.2. lit c tiret drugie SIWZ, ktore poda? nale?y w Cz??ci IV lit C (pkt 2) JEDZ. We wskazanej cz??ci JEDZ nale?y poda? informacje nt. danych personalnych (imi? i nazwisko) osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci, posiadanych uprawnie? (je?eli s? wymagane) oraz podstawy dysponowania.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie zlo?onej oferty Wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunkow ich wprowadzenia. Przedmiot Umowy b?dzie realizowany w nast?puj?cych terminach: a)rozpocz?cie realizacji zamowienia ? od dnia zawarcia umowy. b)przekazanie Zamawiaj?cemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowi?cej Przedmiot Umowy (wraz z niezb?dnymi decyzjami, w szczegolno?ci z decyzj? pozwolenia na budow?) ? w okresie 9 miesi?cy od podpisania umowy. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiaj?cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Nadle?nictwo Bogdaniec, ul. Le?na 17, 66-450 Bogdaniec, pokoj nr 31 (sala narad).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ? 2 i 4 ? 7 Pzp. Na potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: a)o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,b) dowody, ?e uslugi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. c. informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. d. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; e. za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami; f. za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, odsetkami lub grzywnami, g. informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; h). o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci i.) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne, j. o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, k. o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; l. o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.) O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 2.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.3 Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. 4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bogdaniec: Engineering design services

2017/S 188-385154

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne ? Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Bogdaniec
810539031
Le?na 17
Bogdaniec
66-450
Poland
Contact person: Jaroslaw Dyli?ski, Halina Lyczko
Telephone: +48 957284350
E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957284353
NUTS code: PL431

Internet address(es):

Main address: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na zgodna z zasadami FSC i PEFC

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: budowa i przebudowa urz?dze? i obiektow malej retencji nizinnej w Nadle?nictwie Bogdaniec.

Reference number: SA.270.160.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 57 600.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.1-01: Odbudowa i rozbudowa zbiornika o pow. ok. 0,60 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,50 m i obj?to?ci retencjonowanej wody 9.000 m

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 14 823.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.1-02: Budowa dwoch zbiornikow retencyjnych o l?cznej pow. ok. 0,50 ha, ?redniej gl?boko?ci 1,5 m i obj?to?ci 7.500 m.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 180.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.2-01: Budowa dwoch progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 930.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania nr 10-03-1.2-02: Budowa siedmiu progow pi?trz?cych na rowie melioracji szczegolowej o wysoko?ci pi?trzenia do 1,0 m.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71330000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 16 667.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Bogdaniec: Engineering design services
ND Document number 385154-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BOGDANIEC
AU Authority name Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne ? Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Bogdaniec (810539031)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
71330000 - Miscellaneous engineering services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
71330000 - Miscellaneous engineering services
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >