Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003309806134685
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386087-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 188-386087

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
For the attention of: Dorota Dyras
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242390
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242391

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45231000

Description
Construction work for pipelines, communication and power lines.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 513 938,50 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 755/SK-24/2016
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

?Omega Zaklad Sieci Wodno ? Kanalizacyjnych Jaroslaw Irzyk
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda ?l?ska
Poland
Telephone: +48 122721827
E-mail: j.grzywna@omegaruda.com.pl
Fax: +48 122721827

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 092 963,30 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 513 938,50 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 188-386087

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
For the attention of: Dorota Dyras
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242390
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242391

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Budowa ruroci?gu tlocznego wraz z pompowni? ?ciekow P4 w ul. Wielkanocnej i ul. Widlakowej oraz przebudowa sieci wodoci?gowej z przebudow? i przepi?ciem przyl?czy wodoci?gowych w ul. Widlakowej w Krakowie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution

NUTS code PL213

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamowienia jest:
A) Budowa pompowni ?ciekow wraz z infrastruktur?, kablem energetycznym, ruroci?giem tlocznym w ul. Wielkanocnej i ul. Widlakowej w Krakowie.
B) Przebudowa sieci wodoci?gowej DN200 wraz z przebudow? i przepi?ciem przyl?czy wodoci?gowych w ul. Widlakowej w Krakowie.
A. Budowa pompowni ?ciekow wraz z infrastruktur?, kablem energetycznym, ruroci?giem tlocznym w ul. Wielkanocnej i ul. Widlakowej w Krakowie.
1) Pompownia ?ciekow ? budowa
Na uklad pompowy skladaj? si? :komora odcinaj?ca, komora zasuw, komora pomiarowa, zbiornik pompowni z kompletn? armatur?. Pompy montowane s? w schemacie 1+1 (podstawowa + rezerwowa) dla wydajno?ci przej?ciowej Q = 3,67 dcm /s3 i docelowej Q = 4,6 dcm /s i wysoko?? podnoszenia 22,99 m
Pompy b?d? z ukladem sterowniczym wspolpracuj?cym z czujnikiem poziomu ?ciekow, deflektorem plytowym i alarmem sygnalizuj?cym.
2) Ruroci?g tloczny ? budowa
Ruroci?g wykonany z rury 110 /10 mm z PE, trojwarstwowej TS SDR 11 w kolorze zielonym, na ci?nienie robocze 1,6 MPa, l?czony przez zgrzewanie o l?cznej dlugo?ci 936,3 m. Dlugo?? w tym zakresie inwestycji wynosi 525,8 m + 107,5 m.
Na ruroci?gu tlocznym zlokalizowana jest komora czyszcz?co ? spustowa i rewizyjno ? odpowietrzaj?ca.
Ruroci?gu tlocznego zrealizowany b?dzie cz??ciowo metod? rozkopow? i przewiertow?.
Przekroczenie ruroci?gu tlocznego ul. Wielkanocnej i Widlakowej wykonane w rurze ochronnej DN 150 ( 168,5 x5,6) mm stalowej, przewiertem sterowanym o dlugo?ciach 4,5 m; 8 m; 21 m; 6,0 m z plozami i manszetami
3) Uksztaltowanie terenu, ogrodzenie, zazielenienie przy pompowni
Calkowita dlugo?? ogrodzenia ? 19,50 m w tym bramka o szeroko?ci 4,5 m i furtka o szeroko?ci 1,2 m. Wysoko?? ogrodzenia 2,0 m.
Po wykonaniu robot budowlanych nasadzi? 6 szt. krzewow zgodnie z projektem
4) Elektryka i AKP
Pompownia zasilana b?dzie przyl?czem kablowym z istniej?cego zl?cza kablowego do proj. zestawu zl?czowo pomiarowego ZZP ze skrzynk? pomiarow? SP zlokalizowan? w granicy dzialki (ogrodzeniu) pompowni.
Dlugo?? linii- 7 m, typ kabla YKY5x10 mm, stopie? ochrony IP54, pompy mog? by? sterowane r?cznie lub automatycznie, pompownia ma ochron? przed pora?eniem i instalacj? antywlamaniow?. Teren pompowni b?dzie o?wietlany opraw? sodow? na slupie parkowym. Sterowanie o?wietlenia mo?e by? r?czne lub automatyczne.
B. Przebudowa sieci wodoci?gowej DN200 wraz z przebudow? i przepi?ciem przyl?czy wodoci?gowych w ul. Widlakowej w Krakowie.
1) Sie? wodoci?gowa:
Dlugo?? i material:
? na odcinku D-E ? wykop ? DN200 ?eliwo sferoidalne = 159,5 m
Przebieg trasy: Tras? budowanego odcinka wodoci?gu prowadzi si? w dostosowaniu do istniej?cego ukladu drogowego oraz infrastruktury technicznej w nawi?zaniu do miejskiej sieci wodoci?gowej w rejonie ul. Widlakowej.
Zagl?bienie: 1,7 m p.p.t.
Technologia: Roboty ziemne zostan? wykonane mechanicznie oraz r?cznie z pelnym zabezpieczeniem ?cian wykopu poprzez pionowe deskowanie ?cian wykopu w obr?bie strefy ruroci?gu. Wykop w?skoprzestrzenny o szeroko?ci dna 1,1 m.
2) Przepi?cie przyl?czy wodoci?gowych:
? 5 szt. DN50 = 45,0 m
? 1 szt. DN90 = 20,0 m
Dodatkowe wymagania i informacje:
? Wykonawca powinien uj?? w cenie oraz wykona? Projekt Organizacji Ruchu w dwoch etapach:
1) wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodoci?gowej,
2) wykonanie renowacji nawierzchni po budowie sieci.
Po uzyskaniu jego uzgodnienia powinien w porozumieniu z zarz?dc? drogi wyliczy? koszty organizacji ruchu oraz oplat? za zaj?cie pasa drogowego i uj?? je w cenie ofertowej
? W przedmiarze robot nie jest uwzgl?dniony ostateczny zakres prac zwi?zanych z odwodnieniem terenu budowy. Calkowity koszt tych prac nale?y skalkulowa? na podstawie udost?pnionych danych w projekcie oraz: do?wiadczenia zawodowego, czasookresu przyj?tego przez Wykonawc? na realizacj? robot. Powy?szy koszt nale?y uj?? w odr?bnej pozycji.
Podana w ofercie nale?no?? za odwodnienie terenu budowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, do ktorego maj? zastosowanie postanowienia art. 632 1 k.c.- co oznacza, ?e Wykonawca nie mo?e ??da? podwy?szenia tego wynagrodzenia, chocia?by w czasie zawarcia umowy nie mo?na bylo przewidzie? rozmiaru lub kosztow tych prac.
? Przedmiot zamowienia nale?y wykona? zgodnie z dokumentacja projektow? oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, normami i instrukcjami producentow stosowanych urz?dze? i materialow, pod nadzorem przedstawiciela MPWiK S.A.
? Renowacja nawierzchni po budowie winna by? realizowana po wykonaniu inwestycji wg odr?bnego uzgodnionego projektu.
? Z wyprzedzeniem wymaganym przepisami nale?y zawiadomi? wla?ciwy organ nadzoru budowlanego, zarz?dc? drogi oraz MPWiK S.A. o rozpocz?ciu i zako?czeniu robot obj?tych zamowieniem.
? Wszystkie stosowane materialy budowlane i wyko?czeniowe powinny posiada? wymagane certyfikaty i atesty. Przed rozpocz?ciem robot nale?y je przedlo?y? inspektorowi nadzoru.
? Wszystkie prace powinny by? wykonane zgodnie ze sztuk? budowlan?, przy zachowaniu przepisow BHP i p.po?.
? W trakcie wykonywania wykopow nale?y zwraca? szczegoln? uwag? na uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne i monta?owe wykonywa? r?cznie ze szczegoln? ostro?no?ci? i pod nadzorem u?ytkownika/wla?ciciela uzbrojenia. W miejscu skrzy?owa? z istniej?cym uzbrojeniem podziemnym nale?y wykona? wykopy kontrolne dla dokladnego ustalenia polo?enia tego uzbrojenia i zabezpieczy? je przez podwieszenie lub w inny sposob wymagany przepisami i wskazany przez u?ytkownika/wla?ciciela uzbrojenia.
? Niezale?nie od przewodow jakie widniej? na mapie syt-wys. i ktore naniesione zostaly na profile, w trakcie rozpoczynania robot ziemnych nale?y ka?dorazowo dokona? rozpoznania u mieszka?cow odno?nie ewentualnych nowych podl?cze? wykonanych od momentu wykonania planow geodezyjnych. Dotyczy to wszystkich rodzajow mediow.
? Przed rozpocz?ciem monta?u rur sprawdzi? geodezyjnie niwelet? podsypki piaskowo-?wirowej na dnie wykopu. Dno powinno by? gladkie i wolne od kamieni. Rury uklada? na podlo?u ?wirowo-piaskowym o grubo?ci warstwy 15 cm. K?t osadzenia rury 90.
? Po ulo?eniu rur nale?y podsypa? rur? z bokow, dobrze ubijaj?c grunt warstwami co 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury gruntem piaszczystym. Zaklada si? staly wywoz gruntu z wykopow. Nadmiar gruntu do wywiezienia na odleglo?? ustalon? przez wykonawc?.
? Proby szczelno?ci podlegaj? odbiorowi przez przedstawiciela MPWiK S.A.
? Przed zasypaniem ruroci?gow wykona? geodezyjny odbior i sporz?dzi? dokumentacj? powykonawcz?. Dokumentacj? t? nale?y przekaza? do MPWiK S.A.
? Odbior techniczny sieci kanalizacyjnej odbywa? si? b?dzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy inspekcji telewizyjnej kanalow z rur kamionkowych. Badanie szczelno?ci musi by? zako?czone raportem ko?cowym. Podmiot dokonuj?cy inspekcji TV oraz proby szczelno?ci, winien dysponowa? niezb?dnym sprz?tem i do?wiadczeniem. Wykonawca zobowi?zany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiaj?cego dla podmiotu wykonuj?cego przedmiotowy material z inspekcji oraz proby szczelno?ci.
? Inspekcj? telewizyjn? nale?y zako?czy? raportem opracowanym w oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS, ktory winien zawiera? informacje:
? opis odcinka z wyszczegolnieniem materialu, wielko?ci kanalu, dlugo?ci badanych odcinkow, ilo?ci przyl?czy,
? wykres spadkow dna poszczegolnych badanych odcinkow,
? nagranie calo?ci inspekcji w formacie DVD, mo?liwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.
? Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany cyklu i zakresu rzeczowego realizacji inwestycji
? Wykonawca otrzyma upowa?nienie do wyst?pienia w imieniu Zamawiaj?cego ze zgloszeniem rozpocz?cia robot. Zgloszenia nale?y dokona? przed uplywem terminu wa?no?ci PNB.
? Betonowe bloki oporowe pod trojniki, zasuwy, hydranty, ksztaltki wykona?, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby ci?nieniowej wodoci?gu.
? Nad wodoci?giem, na warstwie ochronnej ulo?y? ta?m? znacznikow? koloru niebieskiego o szeroko?ci 200 mm z zatopion? wkladk? metalow? z napisem ?Uwaga wodoci?g.
? Skrzynki hydrantow i zasuw osadzi? na podstawie stabilizacyjnej i obrukowa?.
? Prob? ci?nieniow? sieci wodoci?gowej wykona? zgodnie z norm? PN-81/B-10725 oraz instrukcj? rur i ksztaltek.
? Przed wl?czeniem wykonanego wodoci?gu do miejskiej sieci wodoci?gowej nale?y przeprowadzi? jego dezynfekcj? i plukanie, zako?czone po?wiadczeniem o zdatno?ci wody do u?ycia na cele bytowo-komunalne.
? Lokalizacj? uzbrojenia ruroci?gow trwale oznakowa? za pomoc? tabliczek.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45231000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 513 938,50 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Restricted
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
755/SK-24/2016
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2016/S 160-290492 of 20.8.2016

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 755/SK-24/2016
Lot title: Budowa ruroci?gu tlocznego wraz z pompowni? ?ciekow P4 w ul. Wielkanocnej i ul. Widlakowej oraz przebudowa sieci wodoci?gowej z przebudow? i przepi?ciem przyl?czy wodoci?gowych w ul. Widlakowej w Krakowie
V.1.1) Date of contract award decision:
7.3.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 7
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

?Omega Zaklad Sieci Wodno ? Kanalizacyjnych Jaroslaw Irzyk
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda ?l?ska
Poland
Telephone: +48 122721827
E-mail: j.grzywna@omegaruda.com.pl
Fax: +48 122721827

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 092 963,30 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 513 938,50 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

Zamowienie zostalo udzielone w trybie okre?lonym w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamowie? publicznych jednemu z 10 wykonawcow, z ktorymi zamawiaj?cy zawarl 5.8.2016 r. umow? ramow? w wyniku rozstrzygni?cia przetargu ograniczonego ogloszonego pod nr 2016/S 072-126588 w dniu 13.4.2016 r. Ogloszenie o zawarciu umowy ramowej opublikowano pod nr 2016/S 160-290492 w dniu 20.08.2016 r. Niniejsze zamowienie jest zgodne z tre?ci? pkt VI.2) tego ogloszenia i stanowi jego realizacj?.

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp).
2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana faksem lub drog? elektroniczn? albo w terminie 15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana w inny sposob lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.
3. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, wzywaj?c ich do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.
4. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony,do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
5. Pozostale kwestie zostaly szczegolowo przedstawione w dziale VI Pzp: ?rodki ochrony prawnej.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines
ND Document number 386087-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
OC Original CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpwik.krakow.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >