Belgium-Louvain: Architectural, engineering and planning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003310487818353
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385124-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Louvain: Architectural, engineering and planning services

2017/S 188-385124

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Telephone: +32 16272000
E-mail: yves.vermaelen@leuven.be
Fax: +32 16272955
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1028/CI/2017
Additional information can be obtained from another address:
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contact person: De heer Ruben Lauwers
Telephone: +32 16272504
E-mail: ruben.lauwers@leuven.be
Fax: +32 16272955
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contact person: De heer Yves Vermaelen
Telephone: +32 16272540
E-mail: bestekken@leuven.be
Fax: +32 16272955
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aanstellen studieteam - inbreiding en renovatie stedelijke schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee.

Reference number: dossier 17.057
II.1.2) Main CPV code
71240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE242
Main site or place of performance:

Parkschool, Geldenaaksebaan 18 te 3001 Leuven.

II.2.4) Description of the procurement:

Voorwerp: aanstelling studieteam voor de renovatie en inbreiding van een stedelijke schoolcomplex.

De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht inzake de studie en de opvolging van de werken, zoals beschreven in onderhavig bestek, voor de renovatie, vervangingsbouw en herinrichting van een schoolcomplex, op de site van de ParkPoort te Heverlee met inachtneming van een duurzame en ecologische visie en aanpak.

Voor deze opdracht wenst de aanbestedende overheid een multidisciplinair team aan te stellen bestaande uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, en een EPB-verslaggever.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Architecturale en functionele waarde / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Kostprijsbeheersing / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Projectmanagement / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kwaliteit van het referentieproject architectuur / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Prijs (ereloon-percentage basisopdracht) / Weighting: 25
Cost criterion - Name: Prijs (EPB ? milieuvergunningen ? mobiliteitsstudie) / Weighting: 5
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 295
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

? In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

? In navolging van art. 63 2 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

N.v.t.

Minimum level(s) of standards possibly required:

N.v.t.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het studieteam (dat door de dienstverlener wordt voorgesteld of de leden van de T.V. m.b.t. onderhavige opdracht) omvat minstens:

1 (ingenieur-)architect,

1 stabiliteitsingenieur,

1 ingenieur speciale technieken.

Het voorgestelde studieteam kan uitgebreider zijn samengesteld en/of andere specialisaties omvatten, specifiek voor de opdracht.

1 Kwalificaties:

Van het studieteam worden volgende gegevens opgegeven:

1) identiteit en taak: van de projectverantwoordelijke en de andere leden van het voorgestelde studieteam;

2) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van het voorgestelde studieteam:

3) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector renovatie en nieuwbouw van duurzame gebouwen waarbij minimum 5 jaar voor de (ir.) architect(en) en minimum 5 jaar voor de stabiliteitsingenieur(s) en ingenieur(s) speciale technieken vereist is.

2 Relevante referenties:

? de (ir.) architect ? projectverantwoordelijke dient 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar, met minstens 1 project dat voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

? nieuwbouwproject van een schoolgebouw of publiek gebouw (uitgezonderd parkeergebouwen of winkels) met een oppervlakte van minstens 500 m;

? renovatieproject van een schoolgebouw of publiek gebouw (uitgezonderd parkeergebouwen of winkels) met een bouwkost van 500 000 EUR excl. btw en erelonen;

? de stabiliteitsingenieur dient eveneens 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar;

? min. 1 renovatie van min. 500 000 EUR excl. btw en erelonen en min. 2 bouwlagen;

? de ingenieur speciale technieken dient 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar;

? min. 1 nieuwbouw volgens BEN (of passief) bouwmethode met een budget van min. 600 000 EUR excl. btw en erelonen.

Daartoe verstrekt de (ir.) architect/ de stabiliteitsingenieur/de ingenieur speciale technieken/ de volgende gegevens:

a. verantwoording van de keuze van het referentieproject;

b. beschrijving van de door hem/haar gekozen referentieproject;

c. datum van oplevering;

d. naam en adres van de opdrachtgever;

e. beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;

f. mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair;

g. attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever.

Indien er geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.

Er wordt een totaal van (max 2 A4 pagina's per project) aanvaard voor de referenties. Overschrijding van deze hoeveelheid kan tot wering van de inschrijving leiden.

3 Gehandtekend bewijs van de samenwerking tussen de dienstverlener en alle leden van het studieteam.

De dienstverlener garandeert dat het door hem voorgestelde studieteam (waarvan de referenties en kwalificaties worden opgegeven) effectief de studie zullen uitvoeren en de werken zullen opvolgen. Dit wordt bevestigd door een gehandtekend bewijs dat door alle leden van het studieteam tegensprekelijk wordt ondertekend.

Wanneer tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht bepaalde teamleden wijzigen, dient dit voorgelegd te worden aan de opdrachtgever. Het nieuwe teamlid moet minstens dezelfde kwalificaties en referenties kunnen voorleggen. Enkel na goedkeuring van de opdrachtgever kan de opdracht verdergezet worden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

? De inschrijver kan het gevraagde studieteam voorleggen en voegt bij zijn offerte:

1 het bewijs van de nodige kwalificaties (zoals aangegeven),

2 de referenties met de gevraagde gegevens (of motivatie),

3 gehandtekend bewijs van samenwerking.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Uitvoeringstermijn:

Aan de inschrijver wordt gevraagd een planning toe te voegen aan zijn offerte, enerzijds van de ontwerpopdracht (dewelke de minimum termijn zoals opgegeven in het bestek nastreeft) als een tijdsinschatting van de fasering voor de werken zelf.

Deze zal mee beoordeeld worden in het gunningscriterium 'projectmanagement'.

De dienstverlener dient het gevraagde af te leveren binnen de volgende termijnen:

? Voorontwerpdossier inclusief het schetsontwerp: binnen 130 kalenderdagen na aanstelling van de dienstverlener.

? Dossier voor het aanvragen van een omgevingsvergunning: binnen 40 kalenderdagen na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever.

? Volledig aanbestedingsdossier: binnen 125 kalenderdagen na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever, en na het bekomen van een omgevingsvergunning.

Plaatsbezoek:

De inschrijver heeft de mogelijkheid om een plaatsbezoek uit te voeren. Dit bezoek zal doorgaan op 11.10.2017 om 13:00 uur, op volgend adres: Geldenaaksebaan 18, 3001 Heverlee. Hiervoor dient contact opgenomen worden met de leidend ambtenaar Ruben Lauwers (gegevens vooraan dit bestek).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Louvain: Architectural, engineering and planning services

2017/S 188-385124

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Leuven
STA
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Telephone: +32 16272000
E-mail: yves.vermaelen@leuven.be
Fax: +32 16272955
NUTS code: BE242

Internet address(es):

Main address: www.leuven.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Aanstellen studieteam - inbreiding en renovatie stedelijke schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee.

Reference number: dossier 17.057
II.1.2) Main CPV code
71240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE242
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 295
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Belgium-Louvain: Architectural, engineering and planning services
ND Document number 385124-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place LOUVAIN
AU Authority name Stad Leuven (STA)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
OC Original CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
RC NUTS code BE242
IA Internet address (URL) www.leuven.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >