Czech Republic-?eske Bud?jovice: Public-service buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 99 - Miscellaneous
Opps ID: NBD00003310598269364
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385759-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-?eske Bud?jovice: Public-service buses

2017/S 188-385759

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik m?sta ?eske Bud?jovice a.s.
25166115
Novohradska 738/40
?eske Bud?jovice
370 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Radek Jani?
Telephone: +420 387719140
E-mail: janis.r@dpmcb.cz
Fax: +420 387240763
NUTS code: CZ031

Internet address(es):

Main address: www.dpmcb.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profildpmcb.cz

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka 16 nizkopodla?nich autobus? na CNG.

Reference number: inv. VZ-2/2017
II.1.2) Main CPV code
34121100 - MA12
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka celkem 16 nizkopodla?nich autobus? se CNG pohonem (dale jen ?CNG busy), a to v tomto rozsahu a vymezeni: a. 3 ks kloubovych nizkopodla?nich autobus?, b. 13 ks nizkopodla?nich autobus?. Bli??i specifikace po?adavk? zadavatele na provedeni dodavanych CNG bus? je uvedena v technickych podminkach, ktere tvo?i P?ilohu ?. 1a) a 1b) a nedilnou sou?ast Zadavaci dokumentace. Zadavatel po?aduje, aby dodavatelem nabizene CNG busy ke dni dodani zadavateli spl?ovaly ve?kere podminky pro provoz na pozemnich komunikacich a v m?stske hromadne doprav? osob stanovene obecn? zavaznymi pravnimi p?edpisy platnymi na uzemi ?eske republiky v?etn? zavaznych i doporu?enych ?eskych a evropskych technickych norem (?SN, EN) a sou?asn? musi byt bez jakychkoliv technickych ?i jinych uprav zp?sobile k provozu v siti zadavatele.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 112 800 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ
NUTS code: CZ0
NUTS code: CZ03
NUTS code: CZ031
Main site or place of performance:

Mistem pln?ni ve?ejne zakazky bude vozovna autobus? Dopravniho podniku m?sta ?eske Bud?jovice, a.s. na adrese Novohradska 738/40, 370 01 ?eske Bud?jovice, ?eska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka celkem 16 nizkopodla?nich autobus? se CNG pohonem (dale jen ?CNG busy), a to v tomto rozsahu a vymezeni: a. 3 ks kloubovych nizkopodla?nich autobus?. b. 13 ks nizkopodla?nich autobus?. Bli??i specifikace po?adavk? zadavatele na provedeni dodavanych CNG bus? je uvedena v technickych podminkach, ktere tvo?i P?ilohu ?. 1a) a 1b) a nedilnou sou?ast Zadavaci dokumentace. Zadavatel po?aduje, aby dodavatelem nabizene CNG busy ke dni dodani zadavateli spl?ovaly ve?kere podminky pro provoz na pozemnich komunikacich a v m?stske hromadne doprav? osob stanovene obecn? zavaznymi pravnimi p?edpisy platnymi na uzemi ?eske republiky v?etn? zavaznych i doporu?enych ?eskych a evropskych technickych norem (?SN, EN) a sou?asn? musi byt bez jakychkoliv technickych ?i jinych uprav zp?sobile k provozu v siti zadavatele. P?edm?t koup? musi byt Prodavajicim dodan za shora uvedenych podminek pln? novy, bez jakychkoli faktickych a pravnich vad a pln? zp?sobily k ?adnemu u?ivani spolu s ve?kerymi pot?ebnymi doklady, je? jsou nutne k jeho p?evzeti a u?ivani.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Nazev projektu: Po?izeni 16 nizkopodla?nich autobus? s CNG pohonem (Integrovany regionalni opera?ni program, vyzva ?. 51).
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 064-121034
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Solaris Bus & Coach S.A.
010498995
Obornicka 46
Owinska
62-005
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solaris Czech spol. s r.o.
25914723
Radvanicka 802/13
Ostrava-Michalkovice
715 00
Czech Republic
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 112 800 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-?eske Bud?jovice: Public-service buses

2017/S 188-385759

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Dopravni podnik m?sta ?eske Bud?jovice a.s.
25166115
Novohradska 738/40
?eske Bud?jovice
370 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Radek Jani?
Telephone: +420 387719140
E-mail: janis.r@dpmcb.cz
Fax: +420 387240763
NUTS code: CZ031

Internet address(es):

Main address: www.dpmcb.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profildpmcb.cz

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka 16 nizkopodla?nich autobus? na CNG.

Reference number: inv. VZ-2/2017
II.1.2) Main CPV code
34121100 - MA12
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 112 800 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ
NUTS code: CZ0
NUTS code: CZ03
NUTS code: CZ031

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 064-121034

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Solaris Bus & Coach S.A.
010498995
Obornicka 46
Owinska
62-005
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Solaris Czech spol. s r.o.
25914723
Radvanicka 802/13
Ostrava-Michalkovice
715 00
Czech Republic
NUTS code: CZ080
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 112 800 000.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Czech Republic-?eske Bud?jovice: Public-service buses
ND Document number 385759-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ?ESKE BUD?JOVICE
AU Authority name Dopravni podnik m?sta ?eske Bud?jovice a.s. (25166115)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34121100 - Public-service buses
OC Original CPV code 34121100 - Public-service buses
RC NUTS code CZ
CZ0
CZ03
CZ031
IA Internet address (URL) www.dpmcb.cz
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >