Czech Republic-Olomouc: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003311418365441
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 384457-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Construction work

2017/S 188-384457

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Univerzita Palackeho v Olomouci
61989592
K?i?kovskeho 511/8
Olomouc
771 47
Czech Republic
Contact person: Mgr. Petra Jungova, LL.M.
Telephone: +420 585631117
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Fax: +420 585631012
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.upol.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.upol.cz

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.upol.cz/vz00002719
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace laborato?i fyziky ve 4.NP budovy P?F UP v Olomouci ? Envelop?.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni teto ve?ejne zakazky je zpracovani projektove dokumentace v?etn? souvisejici in?enyrske ?innosti a provedeni stavebnich praci pro ?Modernizaci laborato?i fyziky ve 4.NP budovy P?F UP v Olomouci ? Envelop? na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. ?. 1849, katastralni uzemi Olomouc ? m?sto, Katastralni u?ad pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovi?t? Olomouc.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 22 600 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45454100
45214400
71221000
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

P?F UP v Olomouci, t?.17. listopadu 1192/12, 77146 Olomouc.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni teto ve?ejne zakazky je zpracovani projektove dokumentace v?etn? souvisejici in?enyrske ?innosti a provedeni stavebnich praci pro ?Modernizaci laborato?i fyziky ve 4.NP budovy P?F UP v Olomouci ? Envelop? na adrese 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, parc. ?. 1849, katastralni uzemi Olomouc ? m?sto, Katastralni u?ad pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovi?t? Olomouc. Bli??i informace jsou v zadavaci dokumentaci.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Po?et realizovanych zakazek s ?istymi prostory / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Zku?enost projektoveho tymu / Weighting: 15 %
Price - Weighting: 75 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 22 600 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Modernizace vyzkumn. infrastruktur pro pot?eby doktorskeho studia fyziky, chemie a biochemie na P?F UP, reg. ?. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v ramci Opera?niho progr. Vyzkum, Vyvoj a Vzd?lavani.
II.2.14) Additional information

P?esne terminy pln?ni jsou uvedeny v ZD.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje spln?ni podminek zakladni zp?sobilosti stanovenych v 74 odst. 1 pism. a)?e) Zakona formou dle 75 odst. 1 pism. a)?f) Zakona.

Dodavatel prokazuje spln?ni profesni zp?sobilosti dle 77 Zakona ve vztahu k ?eske republice p?edlo?enim kopii:

podle 77 odst. 1 Zakona ? vypisu z obchodniho rejst?iku, pokud je v n?m zapsan, ?i vypis z jine obdobne evidence pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje,

podle 77 odst. 2 pism. a) Zakona ? dokladu o opravn?ni k podnikani podle zvla?tnich pravnich p?edpis? v rozsahu odpovidajicim p?edm?tu ve?ejne zakazky, zejmena doklad prokazujici p?islu?ne ?ivnostenske opravn?ni ?i licenci, kdy opravn?ni musi pokryvat cely p?edm?t ve?ejne zakazky ? p?edm?t podnikani: ?Provad?ni staveb, jejich zm?n a odstra?ovani a ?Projektova ?innost ve vystavb?,

podle 77 odst. 2 pism. c) Zakona ? dokladu osv?d?ujici odbornou zp?sobilost Dodavatele nebo osoby, jejim? prost?ednictvim odbornou zp?sobilost zabezpe?uje, je-li pro pln?ni zakazky odborna zp?sobilost vy?adovana podle jinych pravnich p?edpis?. Zadavatel po?aduje, aby Dodavatel jako doklad prokazujici jeho odbornou zp?sobilost p?edlo?il osv?d?eni o autorizaci podle Zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, pro obor ?Pozemni stavby stavby.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Zadavatel po?aduje dle 79 odst. 2 pism. a) Zakona p?edlo?eni seznamu stavebnich praci poskytnutych Dodavatelem za poslednich 5 let p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni s uvedenim jejich rozsahu, doby pln?ni, mista provad?ni stavebnich praci, ceny a identifikace objednatele, v?etn? udaj? o tom, zda byly tyto stavebni prace provedeny ?adn? a odborn?, v?. uvedeni kontaktni osoby objednatele pro u?ely ov??eni p?edkladane referen?ni zakazky, v?etn? osv?d?eni objednatele o ?adnem poskytnuti a dokon?eni nejvyznamn?j?ich z t?chto praci.

b) Dle 79 odst. 2 pism. d) Zakona osv?d?eni o vzd?lani a odborne kvalifikaci vztahujici se k p?edm?tu teto ve?ejne zakazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ad a) Minimalni po?adovana urove? seznamu stavebnich praci: realizace minimaln? 1 zakazky obdobneho charakteru tj. stavebni prace*, jejich? sou?asti byly ?iste prostory** o ?iste podlahove plo?e*** t?chto prostor min. 100 m2, p?i?em? hodnota stavebnich praci ?inila u teto zakazky min. 20 000 000 CZK bez DPH.

Zadavatel stanovuje po?adavek, ?e u v?ech dolo?enych referen?nich zakazek, u kterych nebude Dodavatel (subjekt prokazujici kvalifikaci ? ?len sdru?eni, pod-dodavatel) v pozici generalniho Dodavatele zakazky, musi byt sou?asti osv?d?eni take vyjad?eni jeho podilu na realizaci zakazky, p?i?em? jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podilu na realizaci zakazky vztahujici se k p?edm?tu reference.

Pozn.:

Pro u?ely dolo?eni technicke kvalifikace jsou p?ijatelne stavebni prace, jejich? sou?asti byly ?iste prostory s libovolnym vyu?itim, tedy nejen opticke, elektronicke a jemno-mechanicke vyzkumne laborato?e, ale take nap?. biologicke, mikrobiologicke, virologicke, analyticke a kontrolni laborato?e, farmaceuticke provozy, tka?ove banky, opera?ni saly, vyroba ortopedickych a chirurgickych implantat?, vyroba nebo p?iprava elektronickych ?ip? a dal?i citlive elektrotechnicke provozy.

Plati pro celou Dokumentaci, v?etn? p?iloh:

** ?istym prostorem je zde a v dal?im textu my?len prostor, ve kterem je ?izena koncentrace ?astic ve vznosu a ktery je konstruovan a vyu?ivan takovym zp?sobem, aby se minimalizovalo zaneseni, generovani a zadr?ovani ?astic uvnit? prostoru. Je to prostor, v n?m? jsou sou?asn? ?izeny i ostatni relevantni parametry, jmenovit? teplota, vlhkost, tlak a rychlost proud?ni vzduchu. Realizace ?istych prostor v?dy obsahuje minimaln? nasledujici ?asti: vestavbu ?istych prostor a p?islu?ne technologie, jmenovit? vzduchotechnicky system s minimaln? dvoustup?ovou filtraci p?ivad?neho vzduchu a dale system m??eni a regulace.

*** ?istou podlahovou plochou ?istych prostor se rozumi plocha mistnosti ?istych prostor, do ktere se nezapo?itava plocha vnit?nich nosnych konstrukci, plochy vn?j?ich konstrukci, plochy obvodovych konstrukci a nevyu?itelne plochy mistnosti.

**** Doba 5 let uvedena vy?e se pova?uje za spln?nou, pokud byly prace uvedene v seznamu stavebnich praci p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni dokon?eny.

Ad b) Dodavatel proka?e spln?ni tohoto kriteria technicke kvalifikace ve vztahu k nasledujicim vedoucim pracovnik?m:

i. hlavni stavbyvedouci

? jako garant kvality a ?asove koordinace provad?ni stavebnich praci, ktery bude trvale p?itomen v pr?b?hu provad?ni stavby na staveni?ti, v pr?b?hu cele pracovni doby,

? dokon?ene vysoko?kolske vzd?lani magisterskeho studijniho programu,

? doklad osv?d?ujici odbornou zp?sobilost dle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, a to osv?d?eni o autorizaci pro obor ?Pozemni stavby nebo obdobny doklad z ?lenskeho statu EU,

? praxe ve funkci hlavniho stavbyvedouciho min. 5 let, (dolo?ena ?ivotopisem),

? vykon ?innosti stavbyvedouciho p?i realizaci alespo? 1 stavby ? novostavby nebo rekonstrukce objektu, jeji? sou?asti byly ?iste prostory** o ?iste podlahove plo?e*** t?chto prostor min. 100 m 2 , p?i?em? u teto zakazky ?inila hodnota stavebnich praci min. 20 000 000 CZK bez DPH.

Dale viz zadavaci dokumentace a take oddil VI.3 tohoto oznameni.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Jednaci mistnost ?. 1 odd?leni ve?ejnych zakazek, Rektorat Univerzity Palackeho v Olomouci, 1. patro, K?i?kovskeho 8, 771 47 Olomouc.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevirani obalek jsou opravn?ni se zu?astnit zadavatel nebo jeho pov??eny zastupce, ?lenove komise zadavatele, statutarni organ Dodavatele nebo max. 1 zastupce Dodavatele (tento pouze na zaklad? pisemneho pov??eni k zastupovani u?asti p?i otevirani obalek), ktery ve lh?t? pro podani nabidek podal svoji nabidku a ktery se p?i p?ichodu proka?e pr?kazem toto?nosti a zapi?e se do listiny u?astnik?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Pokra?ovani oddilu III.1.3:

Projektovy tym:

ii. Odpov?dny projektant (vedouci projektant) jako garant uplnosti, spravnosti a celistvosti projektove dokumentace:

? doklad osv?d?ujici odbornou zp?sobilost dle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, a to osv?d?eni o autorizaci autorizovaneho in?enyra pro obor ?pozemni stavby nebo obdobny doklad z ?lenskeho statu EU;

? dokon?ene vysoko?kolske vzd?lani magisterskeho studijniho programu;

? praxe v projektovani min. 5 let na pozici vedouciho odpov?dneho projektanta (dolo?ena ?ivotopisem), zku?enosti s ?izenim projektoveho tymu;

? vykon ?innosti vedouciho (odpov?dneho) projektanta p?i zpracovani projektove dokumentace pro provad?ni stavby min. 1 pozemni stavby -novostavby nebo rekonstrukce objektu, jeho? sou?asti byly ?iste prostory** o ?iste podlahove plo?e*** t?chto prostor min. 100 m 2 , p?i?em? hodnota stavebnich praci ?inila min. 20 000 000 CZK bez DPH.

iii. Projektant v oboru technika prost?edi staveb (specializace vytap?ni, vzduchotechnika):

? doklad osv?d?ujici odbornou zp?sobilost dle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, a to osv?d?eni o autorizaci autorizovaneho in?enyra pro obor ?Technika prost?edi staveb (TPS) ? technicka za?izeni (IE01), nebo autorizovaneho technika ?Technika prost?edi staveb ( TPS) ? specializace vytap?ni a vzduchotechnika (TE01) nebo obdobny doklad z ?lenskeho statu EU;

? praxe v projektovani min. 5 let na pozici projektanta Vzduchotechniky a topeni (dolo?ena ?ivotopisem);

? u?ast p?i zpracovani min. 1 projektove dokumentace pro provad?ni stavby nebo vyrobni dokumentace zhotovitele, kde se projektant podilel na zpracovani projektove dokumentace ?istych prostor** o ?iste podlahove plo?e*** min. 100 m 2 jako zodpov?dny projektant ?asti Vzduchotechnika, p?ipadn? Vzduchotechnika a chlazeni.

iv. Projektant v oboru technika prost?edi staveb (specializace elektrotechnicka za?izeni):

? doklad osv?d?ujici odbornou zp?sobilost dle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, a to osv?d?eni o autorizaci autorizovaneho in?enyra nebo technika pro obor ?Technika prost?edi staveb (TPS) ? specializace elektrotechnicka za?izeni ( IE02 nebo TE03) nebo obdobny doklad z ?lenskeho statu EU;

? praxe v projektovani min. 5 let na pozici projektanta ?idici a regula?ni techniky (dolo?ena ?ivotopisem);

? u?ast p?i zpracovani min. jedne projektove dokumentace pro provad?ni stavby nebo vyrobni dokumentace zhotovitele, kde se projektant podilel na zpracovani projektove dokumentace ?istych prostor ** o ?iste podlahove plo?e*** min. 100 m 2 jako zodpov?dny projektant ?asti M??eni a regulace.

Zku?enost ?len? projektoveho tymu, kte?i se budou podilet na pln?ni ve?ejne zakazky, je dale hodnoticim kriteriem ?. 3.

Dodavatel ve sve nabidce dolo?i ?ivotopis pro tyto osoby, ve kterem budou popsany v?echny vy?e uvedene po?adavky a dale tyto udaje:

? jmeno a p?ijmeni;

? sou?asne pracovni za?azeni;

? vztah k Dodavateli;

? kopie dokladu osv?d?ujici odbornou zp?sobilost dle zakona ?. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt? a o vykonu povolani autorizovanych in?enyr? a technik? ?innych ve vystavb?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?.

Zadavatel dale po?aduje, aby Dodavatel k zaji?t?ni svych povinnosti vyplyvajicich z u?asti v zadavacim ?izeni ve lh?t? pro podani nabidek poskytl jistotu ve smyslu 41 Zakona:

Vy?e jistoty je stanovena na ?astku 200 000 CZK (slovy: dv?st? tisic CZK).

Bli??i informace jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Construction work

2017/S 188-384457

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Univerzita Palackeho v Olomouci
61989592
K?i?kovskeho 511/8
Olomouc
771 47
Czech Republic
Contact person: Mgr. Petra Jungova, LL.M.
Telephone: +420 585631117
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Fax: +420 585631012
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.upol.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.upol.cz

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace laborato?i fyziky ve 4.NP budovy P?F UP v Olomouci ? Envelop?.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 22 600 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45454100
45214400
71221000
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 22 600 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/01/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Olomouc: Construction work
ND Document number 384457-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OLOMOUC
AU Authority name Univerzita Palackeho v Olomouci (61989592)
OL Original language CS
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45214400 - Construction work for university buildings
45454100 - Restoration work
71221000 - Architectural services for buildings
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45214400 - Construction work for university buildings
45454100 - Restoration work
71221000 - Architectural services for buildings
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) http://www.upol.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >