Poland-Warsaw: Digital duplicators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003311446294153
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385072-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Digital duplicators

2017/S 188-385072

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
ul. Pa?ska 81/83
Warszawa
00-834
Poland
Contact person: Beata Prochniak
Telephone: +48 224328084
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Fax: +48 224328620
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.parp.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.parp.gov.pl/bip-przetargi-ogloszone-2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: agencja rz?dowa dzialaj?ca na podstawie ustawy
I.5) Main activity
Other activity: wspieranie i rozwoj przedsi?biorczo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Najem urz?dze? wielofunkcyjnych dla PARP.

Reference number: 41/I (p/162/BI/2017)
II.1.2) Main CPV code
30121430
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

a) usluga najmu urz?dze? wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem i materialami eksploatacyjnymi (z wykluczeniem papieru),

b) udost?pnienie na czas trwania zamowienia systemu skladaj?cego si? z modulow: autoryzacji, zarz?dzania i raportowania,

c) ?wiadczenie uslugi serwisowej na obslug? urz?dze?, o ktorych mowa w pkt. a), w tym wymian? materialow eksploatacyjnych (z wykluczeniem papieru).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 806 612.36 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30216110
30232110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

a) usluga najmu urz?dze? wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem i materialami eksploatacyjnymi (z wykluczeniem papieru),

b) udost?pnienie na czas trwania zamowienia systemu skladaj?cego si? z modulow: autoryzacji, zarz?dzania i raportowania,

c) ?wiadczenie uslugi serwisowej na obslug? urz?dze?, o ktorych mowa w pkt. a), w tym wymian? materialow eksploatacyjnych (z wykluczeniem papieru).

przez okres 36 miesi?cy liczony od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania kwoty umowy, w zale?no?ci od tego, ktore ze zdarze? nast?pi pierwsze. Planowana liczba urz?dze? do wynajmu w czasie trwania umowy wynosi 20. Zamawiaj?cy gwarantuje wynaj?cie 10 urz?dze?.

Jednicze?nie Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zamowienia podobne).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 806 612.36 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWER.
II.2.14) Additional information

Zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 36 miesi?cy liczony od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania kwoty umowy (maksymalna warto?? umowy), w zale?no?ci od tego, ktore ze zdarze? nast?pi pierwsze.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie 3 zamowienia polegaj?ce na usludze najmu urz?dze? drukuj?cych z materialami eksploatacyjnymi o warto?ci l?cznej co najmniej 500 000 PLN brutto (a w przypadku, gdy warto?? umowy zostala okre?lona w walucie innej ni? zloty przeliczenie nast?pi wg ?redniego kursu zlotego ogloszonego przez Prezesa NBP i obowi?zuj?cego w dniu podpisania umowy na realizacj? dostawy).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

PARP, ul. Pa?ska 81/83, 00-834 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ktore wyst?pily w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2.Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawieraj?ce w szczegolno?ci informacje:

1) o tym, ?e Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w Rozdziale VI,

2) o tym, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodow wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp,

3) o innych podmiotach na zasoby ktorych powoluje si? w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu,

4) cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach ktorych wykonawca nie polega, je?li jest ju? wiadome wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na warunkach wskazanych w art.22a uPzp, Wykonawca sklada zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Wykonawca zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie mial rzeczywisty dost?p do zasobow tych podmiotow w zakresie niezb?dnym do nale?ytego wykonania zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

4. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 (slownie: dziesi?? tysi?cy) zl przed uplywem terminu skladania ofert.

5. Zamawiaj?cy przewidzial zmiany umowy w 8 wzoru umowy, stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zamowienia podobne). Zamowienia zostan? udzielone na podstawie odr?bnej umowy lub umow zawartych z Wykonawc?. Zamowienia polega? b?d? na powtorzeniu podobnych uslug, czyli na uslugi najmu urz?dze? wielofunkcyjnych w zakresie wynikaj?cym z zamowienia podstawowego (Zamawiaj?cy przewiduje, ?e mo?e wynaj?? do 10 urz?dze?). Warunki umowy zamowienia podobnego (sposob platno?ci, terminy platno?ci, kary umowne itd.) b?d? analogiczne do warunkow umowy zamowienia podstawowego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Digital duplicators

2017/S 188-385072

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
ul. Pa?ska 81/83
Warszawa
00-834
Poland
Contact person: Beata Prochniak
Telephone: +48 224328084
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Fax: +48 224328620
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.parp.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: wspieranie i rozwoj przedsi?biorczo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Najem urz?dze? wielofunkcyjnych dla PARP.

Reference number: 41/I (p/162/BI/2017)
II.1.2) Main CPV code
30121430
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 806 612.36 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30216110
30232110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 806 612.36 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Digital duplicators
ND Document number 385072-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30121430 - Digital duplicators
30216110 - Scanners for computer use
30232110 - Laser printers
OC Original CPV code 30121430 - Digital duplicators
30216110 - Scanners for computer use
30232110 - Laser printers
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.parp.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >