Poland-Warsaw: Financial and insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003311653115096
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 385058-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 188-385058

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bgk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wybor Po?rednika Finansowego w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka na Efektywno?? Energetyczn? ? Dzialanie 3.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata.

Reference number: DZZK/97/DIF/2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wybor Wykonawcow (zwanych ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF), ktorzy ?wiadczy? b?d? na zlecenie Zamawiaj?cego uslug? wdro?enia i zarz?dzania Instrumentami Finansowymi, polegaj?c? w szczegolno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego ?Po?yczka na Efektywno?? Energetyczn? (zwana dalej ?PEE), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy w ramach Projektu ?3.4 Efektywno?? energetyczna M?P ? Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z ktorego wspierane b?d? instrumenty finansowe udzielaj?ce po?yczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego Dzialania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014 ? 2020.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest wybor Wykonawcow (zwanych ?Po?rednikami Finansowymi lub ?PF), ktorzy ?wiadczy? b?d? na zlecenie Zamawiaj?cego uslug? wdro?enia i zarz?dzania Instrumentami Finansowymi, polegaj?c? w szczegolno?ci na udzielaniu Jednostkowych Po?yczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego ?Po?yczka na Efektywno?? Energetyczn? (zwana dalej ?PEE), do ktorego Zamawiaj?cy wniesie wklad finansowy ze ?rodkow Funduszu Funduszy w ramach Projektu ?3.4 Efektywno?? energetyczna M?P ? Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z ktorego wspierane b?d? instrumenty finansowe udzielaj?ce po?yczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego Dzialania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014 ? 2020. Parametry Jednostkowych PEE zostaly okre?lone w ?Metryce Instrumentu Finansowego Po?yczka na Efektywno?? Energetyczn? (zwanej dalej ?Metryka PEE), stanowi?cej Zal?cznik nr 2 do Istotnych Postanowie? Umowy (zwanych dalej ?Umow? Operacyjn?), ktore stanowi? Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? oferty ? ?Jako?? na ktor? sklada si? ocena w n/w podkryteriach: / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Dlugo?? Okresu Budowy Portfela / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Termin wyplaty ?rodkow do Ostatecznych Odbiorcow / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2032
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo?? zastosowania Prawa Opcji polegaj?cego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkladu Funduszu Funduszy.

Wysoko?? ?rodkow udost?pnianych Po?rednikowi Finansowemu w ramach Prawa Opcji wynosi do 25 % wysoko?ci pierwotnego Zamowienia. Jednostkowe PEE udzielane przez PF ze ?rodkow udost?pnionych na podstawie Prawa Opcji b?d? udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce PEE, stosowane do podstawowej cz??ci Zamowienia. ?rodki, w ramach Prawa Opcji, udost?pnione zostan? w ramach zawartej Umowy Operacyjnej poprzez zlo?one przez Zamawiaj?cego o?wiadczenie.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPOP.03.04.00-16-0001/16-00.
II.2.14) Additional information

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 12 800 PLN (slownie: dwana?cie tysi?cy osiemset zlotych). Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?, tj. 60 dni wl?cznie z dniem skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada kapitaly (fundusze) wlasne wedlug stanu na koniec ostatniego zamkni?tego roku obrotowego, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, wedlug stanu na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci, w wysoko?ci co najmniej 3 200 000 PLN. Uwaga:

Dla Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zamowienia, sumowaniu podlegaj? kapitaly (fundusze) wlasne Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o Zamowienie.

Ocena spelniania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 1) cz??ci VII SIWZ.

B. Zgodnie z zalo?eniami przedmiotowego Zamowienia, Wykonawca ma zapewni? wniesienie do ka?dej Inwestycji, Wklad Po?rednika Finansowego wynosz?cy minimum 17 % warto?ci ka?dej Jednostkowej PEE udzielanej w ramach realizacji Zamowienia, zatem l?czny Wklad Po?rednika Finansowego (bez Prawa Opcji) wyniesie nie mniej, ni? 3 277 108,43 PLN.

Jednocze?nie na etapie post?powania Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? posiada w ?rodkach pieni??nych, co najmniej 25 % warto?ci Wkladu Po?rednika Finansowego lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?.

W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, i? posiada ?rodki pieni??ne w kwocie 819 277,11 PLN, lub posiada zdolno?? kredytow? na t? kwot?.

Uwaga: W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie Zamowienia, warunek opisany w pkt B mo?e spelnia? jeden lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamowienia.

Ocena spelniania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 2) cz??ci VII SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? posiada odpowiedni zespol zapewniaj?cy zdolno?? do realizacji Zamowienia, tj. w sklad zespolu oddelegowanego do realizacji Zamowienia b?d? wchodzi? co najmniej 4 osoby posiadaj?ce odpowiednie do?wiadczenie i wyksztalcenie:

i. kierownik projektu ? osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze;

ii. osoba, z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie obslugi projektow finansowanych ze ?rodkow europejskich, o ktorych mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870, z po?n. zm.), posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

iii. osoba, posiadaj?ca do?wiadczenie w opracowywaniu audytow energetycznych, przy czym dla spelniania warunku nale?y wykaza? opracowanie co najmniej 3 (trzech) audytow, ktore odebral Zleceniodawca, a ktore byly opracowane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz??ci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a tak?e algorytmu oceny oplacalno?ci przedsi?wzi?cia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 346 z po?n. zm.) oraz posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze techniczne lub osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie weryfikacji audytow energetycznych, przy czym dla spelniania warunku nale?y wykaza? potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji co najmniej 3 (trzech) audytow, oraz posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze techniczne;

iv. osoba z co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolno?ci kredytowej / po?yczkowej podmiotow instytucjonalnych, posiadaj?ca wyksztalcenie wy?sze;

v. osoba z co najmniej 3-letnim do?wiadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

vi. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w obszarze dziala? monitoringowych lub kontrolingowych, polegaj?cym, m.in. na opracowywaniu raportow, analiz z dzialalno?ci sprzeda?owej, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie;

vii. osoba z co najmniej 2-letnim do?wiadczeniem w zakresie sprzeda?y produktow finansowych dla segmentu podmiotow instytucjonalnych, posiadaj?ca wyksztalcenie co najmniej ?rednie.

Dopuszcza si?, aby ta sama osoba, za wyj?tkiem kierownika projektu zostala wykazana do realizacji Zamowienia w nie wi?cej, ni? dwoch obszarach pod warunkiem, ?e spelnia niezale?nie ka?dy z ww. warunkow w zakresie do?wiadczenia i wyksztalcenia oraz z zastrze?eniem postanowie? dotycz?cych rozdzielno?ci funkcji zwi?zanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorcow od funkcji zwi?zanych z ocen? ryzyka i podejmowania decyzji finansowych.

Ocena spelniania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt 4) cz??ci VII SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne Postanowienia Umowy stanowi? Zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Miejsce:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne, osoby zainteresowane udzialem proszone s? o zglaszanie si? Recepcji BGK.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Na ??danie Zamawiajacego, Wykonawca zlo?y: bilans, lub inny dokument okre?laj?cy wysoko?? kapitalow za ostatni zamkni?ty rok obrotowy, a w przypadku podmiotow dzialaj?cych krocej, inny dokument okre?laj?cy wysoko?? posiadanych kapitalow (funduszy) wlasnych na dzie? rozpocz?cia dzialalno?ci;informacj? z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym, ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;o?wiadczenie dotycz?ce udzielonych kredytow / po?yczek dla podmiotow instytucjonalnych w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 7 do SIWZ;

wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu Zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia niezb?dnych dla wykonania Zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 8 do SIWZ;informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;6)za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej, ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej, ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawc? pelnych danych w zakresie adresow internetowych ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, z ktorych Zamawiaj?cy mo?e pobra? stosowne o?wiadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawc?;o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 9 do SIWZ;

o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplaceniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) ? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 9 do SIWZ;

o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

2017/S 188-385058

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Bank Gospodarstwa Krajowego
al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Contact person: Departament Zarz?dzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.5) Main activity
Other activity: uslugi bankowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Wybor Po?rednika Finansowego w celu wdra?ania Instrumentu Finansowego ?Po?yczka na Efektywno?? Energetyczn? ? Dzialanie 3.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata.

Reference number: DZZK/97/DIF/2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2032
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Financial and insurance services
ND Document number 385058-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Bank Gospodarstwa Krajowego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bgk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >