Czech Republic-Tabor: Construction work for water projects

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003311898966851
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 384498-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Tabor: Construction work for water projects

2017/S 188-384498

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Josef Van?k
18320147
Lipova 347
Tabor-M??ice
394 56
Czech Republic
Contact person: Gabriela Vacikova
Telephone: +420 777282522
E-mail: universalsolutions@email.cz
NUTS code: CZ031

Internet address(es):

Main address: http://www.universalsolutions.cz

Address of the buyer profile: https://pro-za.cz/contracts/db9738

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: FO podnikajici
I.5) Main activity
Other activity: zemed?lska ?innost

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rekonstrukce rybnika Chalupsky.

II.1.2) Main CPV code
45240000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Jedna se o sdru?eny objekt.

Rybnik je v sou?asne dob? vyrazn? omezen na funk?nosti vzhledem k tomu, ?e p?i pr?chodu povodn? v ?ervnu 2013 do?lo k po?kozeni vypusti, v?etn? vyvaru, zna?nemu po?kozeni koryta od bezpe?nostniho p?elivu a vlastniho p?elivu, po?kozeni opevn?ni navodniho svahu hraze a ?aste?n? i klenboveho propustku pod hrazi.

P?imo pod hrazi se nachazi rodinny d?m, ktery byl p?imo ohro?ovan p?i pr?chodu povod?ove vlny. Do?lo ke z?iceni op?rne zdi stabilizujiciho koryto od bezpe?nostniho p?elivu a ?aste?nemu sesuvu zeminy a s tim souvisejici ohro?eni stability domu.

Sdru?eny objekt.

V 1. kroku dojde do vzdalenosti 15 m od osy budouciho objektu k vykaceni d?evin a smyceni k?ovin z t?lesa hraze, v?etn? vytrhani pa?ez?. Zarove? dojde k vybourani stavajici vypusti s navazujicim betonovym blokem a vyvarem. Sdru?eny objekt v sob? zahrnuje vypou?t?ci za?izeni a vlastni bezpe?nostni p?eliv. Vypou?t?ci za?izeni bude p?edsazene v ?elni st?n? objektu. Po?erak je ?e?en jako.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 352 129.15 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ031
Main site or place of performance:

Stavba je umist?na v k.u. Hlinice, okres Tabor, kraj Jiho?esky.

II.2.4) Description of the procurement:

Jedna se o sdru?eny objekt.

Rybnik je v sou?asne dob? vyrazn? omezen na funk?nosti vzhledem k tomu, ?e p?i pr?chodu povodn? v ?ervnu 2013 do?lo k po?kozeni vypusti, v?etn? vyvaru, zna?nemu po?kozeni koryta od bezpe?nostniho p?elivu a vlastniho p?elivu, po?kozeni opevn?ni navodniho svahu hraze a ?aste?n? i klenboveho propustku pod hrazi.

P?imo pod hrazi se nachazi rodinny d?m, ktery byl p?imo ohro?ovan p?i pr?chodu povod?ove vlny. Do?lo ke z?iceni op?rne zdi stabilizujiciho koryto od bezpe?nostniho p?elivu a ?aste?nemu sesuvu zeminy a s tim souvisejici ohro?eni stability domu.

Sdru?eny objekt.

V 1. kroku dojde do vzdalenosti 15 m od osy budouciho objektu k vykaceni d?evin a smyceni k?ovin z t?lesa hraze, v?etn? vytrhani pa?ez?. Zarove? dojde k vybourani stavajici vypusti s navazujicim betonovym blokem a vyvarem. Sdru?eny objekt v sob? zahrnuje vypou?t?ci za?izeni a vlastni bezpe?nostni p?eliv. Vypou?t?ci za?izeni bude p?edsazene v ?elni st?n? objektu. Po?erak je ?e?en jako monoliticky ?elezobetonovy prvek. Sv?tla ?i?ka po?eraku bude 0,5 m, po?erak bude vybaven uzamykatelnym ocelovym poklopem. Koryto bude p?ed propustkem opevn?no kamennou dla?bou a kamennymi st?nami.

Bezpe?nostni p?elivy a za?izeni ? schopnost bezpe?n? p?evest povod?ovy pr?tok Q100.

V p?ipad? fazi dojde rypadlem k obna?eni konstrukce, pote dojde strojnim kladivem k vybourani betonovych a kamennych prvk?. Bourane konstrukce budou pr?b??n? separovany a bude s nimi nakladano dle zakona o odpadech. Po vybourani konstrukci dojde k vykopu dot?ene ?asti hraze na rostly material. Od te urovn? bude proveden zp?tny hutn?ny zasyp vhodnym zemnim materialem. Zasyp bude provad?n po vrstvach tl. 200 mm vibra?nim valcem na hodnotu 98 % PS do urovn? okolniho terenu-koruny hraze.

Hraz.

Navodni lic hraze v plo?e opevn?ni bude vy?i?t?n od naletovych k?ovin, dojde k sejmuti drnu a urovnani svahu a ?asti dna do sklonu odpovidajicimu sou?asnemu sklonu hraze.

Opevn?ni bude tvo?eno net?id?nym t??kym kamennym zahozem z lomoveho kamene do 80 kg, tl. Vrstvy 600 mm, opevn?ni bude ukon?eno na kot? 440,00 m.n.m. Od te koty nedojde k dal?im zasah?m do hraze. Pohledove plochy zahozu budou strojn? urovnany. Celkova delka opevn?neho svahu ?ini cca 160 m.

Sanace stavajiciho klenboveho propustku.

Ve dn? propustku dojde k odstran?ni obetonovaneho potrubi a odkryti p?vodniho dna. Zde dojde k dopln?ni dla?by, vy?i?t?ni jednotlivych spar a novemu p?esparovani cementovou maltou. Obdobn? p?esparovani prob?hne i u st?n, v p?ipad? slo?itych maloplo?nych mist na konstrukci klenboveho propustku bude provedena stabiliza?ni injekta? zdiva.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Projekt je podpo?en z dota?nich prost?edk? Ministerstva zem?d?lstvi ?R.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zjednodu?ene podlimitni ?izeni dle 53 zakona o zadavani ve?ejnych zakazek ?. 134/2016 Sb.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 001
Lot No: Ryb_chal
Title:

Rekonstrukce rybnika Chalupsky.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
VHST s.r.o.
02464471
Myslotinska 1430
Pelh?imov
393 01
Czech Republic
Telephone: +420 565323133
E-mail: info@vhst.cz
Fax: +420 565323133
NUTS code: CZ031

Internet address: http://www.vhst.cz

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 352 129.15 CZK
Total value of the contract/lot: 10 079 556.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Tabor: Construction work for water projects

2017/S 188-384498

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Josef Van?k
18320147
Lipova 347
Tabor-M??ice
394 56
Czech Republic
Contact person: Gabriela Vacikova
Telephone: +420 777282522
E-mail: universalsolutions@email.cz
NUTS code: CZ031

Internet address(es):

Main address: http://www.universalsolutions.cz

Address of the buyer profile: https://pro-za.cz/contracts/db9738

I.5) Main activity
Other activity: zemed?lska ?innost

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rekonstrukce rybnika Chalupsky.

II.1.2) Main CPV code
45240000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 352 129.15 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ031

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 001
Lot No: Ryb_chal
Title:

Rekonstrukce rybnika Chalupsky.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
VHST s.r.o.
02464471
Myslotinska 1430
Pelh?imov
393 01
Czech Republic
Telephone: +420 565323133
E-mail: info@vhst.cz
Fax: +420 565323133
NUTS code: CZ031

Internet address: http://www.vhst.cz

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 352 129.15 CZK
Total value of the contract/lot: 10 079 556.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Tabor: Construction work for water projects
ND Document number 384498-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place TABOR
AU Authority name Josef Van?k (18320147)
OL Original language CS
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45240000 - Construction work for water projects
OC Original CPV code 45240000 - Construction work for water projects
RC NUTS code CZ031
IA Internet address (URL) http://www.universalsolutions.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >