Slovakia-Bratislava: Packing or wrapping machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003311931196361
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 24, 2017
Solicitation No: 384810-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Packing or wrapping machinery

2017/S 188-384810

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sky Medical, a.s.
50982583
Lazaretska 3/A
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
810 00
Slovakia
Contact person: Matej Novotny
Telephone: +421 2918383390
E-mail: skymedical@dotacieservis.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: https://dotacieservis.sk/

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19538

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19538
Additional information can be obtained from another address:
Balteus spol. s.r.o.
48102903
Kollarova 73
Martin
036 01
Slovakia
Contact person: Matej Novotny
Telephone: +421 918383390
E-mail: matej.novotny@dotacieservis.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: https://dotacieservis.sk/

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: osoba pod?a 8 zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Inovacia vyrobneho procesu v spolo?nosti Sky Medical, a.s.

II.1.2) Main CPV code
42921300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je kupa, doprava, monta?, validacia stroja a uvedenie do prevadzky plne automatickeho baliaceho stroja na formovanie a zvaranie bali?kov za tepla, ktory bude slu?i? na formovanie a zvaranie bali?kov ur?enych k sterilizacii. Podrobny opis predmetu zakazky sa nachadza v ?asti B. su?a?nych podkladov.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 247 123.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
42921300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Prevadzka verejneho obstaravate?a, vyrobna hala Vicenzy 2058/24, 931 01 ?amorin, Slovenska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmetom zakazky je kupa, doprava, monta?, validacia stroja a uvedenie do prevadzky plne automatickeho baliaceho stroja na formovanie a zvaranie bali?kov za tepla, ktory bude slu?i? na formovanie a zvaranie bali?kov ur?enych k sterilizacii. Podrobny opis predmetu zakazky sa nachadza v ?asti B. su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 247 123.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 012017.
II.2.14) Additional information

Opera?ny program Vyskum a inovacie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. a) a? h) zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (?alej len ?ZVO). Zaujemca preukazuje splnenie tychto podmienok u?asti predlo?enim dokladov pod?a 32 ods. 2 pism. a) a? f) ZVO.

Uchadza? splnenie podmienky u?asti mo?e preukaza? pod?a 152 ods. 1 a ods. 3 ZVO. Podnikate? zapisany v zozname podnikate?ov pod?a ZVO v zneni u?innom do 17.4.2016 je zapisany do zoznamu hospodarskych subjektov v rozsahu zapisanych skuto?nosti.

Ak uchadza? ma sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo uzemia Slovenskej republiky a ?tat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu nevydava niektore z dokladov uvedenych v 32 ods. 2 pism. a) a? f) ZVO alebo nevydava ani rovnocenne doklady, mo?no ich nahradi? ?estnym vyhlasenim pod?a predpisov platnych v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu. Ak pravo ?tatu uchadza?a so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym miestom pobytu mimo uzemia Slovenskej republiky neupravuje in?titut ?estneho vyhlasenia, mo?e ho nahradi? vyhlasenim urobenym pred sudom, spravnym organom, notarom, inou odbornou in?tituciou pod?a predpisov platnych v ?tate jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu uchadza?a.

Splnenie podmienky u?asti mo?e uchadza? preukaza? do?asne predlo?enim Jednotneho europskeho dokumentu pod?a 39 ZVO. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok u?asti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravate?ovi uchadza? pod?a 39 ods. 6 ZVO v ?ase a sposobom, ur?enym verejnym obstaravate?om. Jednotny europsky dokument je mo?ne stiahnu? z weboveho sidla UVO ( www.uvo.gov.sk ). Verejny obstaravate? po?aduje aby bol Jednotny europsky dokument podpisany osobou opravnenou kona? za uchadza?a.

Uchadza?, ktoreho tvori skupina dodavate?ov, preukazuje splnenie podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia za ka?deho ?lena skupiny osobitne. Splnenie podmienky u?asti pod?a 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpe?i?.

Osoba pod?a 8 odovod?uje primeranos? podmienky u?asti nasledovne: stanovene podmienky u?asti vyplyvaju priamo z 114 ods. 2 ZVO.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2017
Local time: 00:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/01/2018
Local time: 10:00
Place:

Balteus spol. s.r.o., Kollarova 73, 036 01 Martin.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvaranie obalok s ponukami ?as? ?Ostatne je neverejne. Otvaranie ponuk ozna?enych ako ?Kriteria vykona komisia na mieste a v ?ase oznamenom uchadza?om, ktorych ponuky neboli vylu?ene. Oznamenie bude zaslane minimalne 5 pracovnych dni pred d?om otvarania.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Packing or wrapping machinery

2017/S 188-384810

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sky Medical, a.s.
50982583
Lazaretska 3/A
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
810 00
Slovakia
Contact person: Matej Novotny
Telephone: +421 2918383390
E-mail: skymedical@dotacieservis.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: https://dotacieservis.sk/

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19538

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Inovacia vyrobneho procesu v spolo?nosti Sky Medical, a.s.

II.1.2) Main CPV code
42921300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 247 123.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
42921300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 247 123.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2017
Local time: 00:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Packing or wrapping machinery
ND Document number 384810-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Sky Medical, a.s. (50982583)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 24/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42921300 - Packing or wrapping machinery
OC Original CPV code 42921300 - Packing or wrapping machinery
RC NUTS code SK
IA Internet address (URL) https://dotacieservis.sk/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >