Czech Republic-Karvina: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003312062710594
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 384803-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Karvina: Medical equipments

2017/S 188-384803

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace
00844853
Vydmuchov 399/5
Karvina-Raj
734 01
Czech Republic
Contact person: JUDr. Rita Kubicova, advokatka
Telephone: +420 608831124
E-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://nspka.cz/cs/

Address of the buyer profile: http://nspka.profilzadavatele.cz/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://nspka.profilzadavatele.cz/
Additional information can be obtained from another address:
JUDr. Rita Kubicova, advokatka
Veleslavinova 1022/4
Ostrava
702 00
Czech Republic
Contact person: JUDr. Rita Kubicova
Telephone: +420 608831124
E-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://nspka.cz/cs/

Address of the buyer profile: http://nspka.profilzadavatele.cz/

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace vybaveni pro obory navazne pe?e v NsP Karvina-Raj, p.o. ? Postele.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka novych, neopot?ebovanych, nerepasovanych (rok vyroby 2017) p?istroj?: ? Antidekubitni matrace (3 ks) ? K?eslo odb?rove (10 ks) ? Lehatko transportni (10 ks) ? L??ko nemocni?ni ? elektricky polohovatelne (10 ks) ? L??ko nemocni?ni ? pro intenzivni pe?i (3 ks) ? L??ko resuscita?ni (6 ks) ? Vozik p?evazovy (5 ks) pro pot?eby pracovi?? zadavatele.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 144 200.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Antidekubitni matrace.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace, Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 ? pracovi?t? Karvina, Orlova.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka novych, neopot?ebovanych, nerepasovanych (rok vyroby 2017) antidekubitnich matraci (3 ks).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 158 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

K?eslo odb?rove.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace, Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 ? pracovi?t? Karvina, Orlova.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka novych, neopot?ebovanych, nerepasovanych (rok vyroby 2017) odb?rovych k?esel (10 ks).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 592 500.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lehatko transportni.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192160
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace, Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 ? pracovi?t? Karvina, Orlova.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka novych, neopot?ebovanych, nerepasovanych (rok vyroby 2017) transportnich lehatek (10 ks).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 316 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nemocni?ni a resuscita?ni l??ka.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33192100
33192160
33192120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace, Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 ? pracovi?t? Karvina, Orlova.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka novych, neopot?ebovanych, nerepasovanych (rok vyroby 2017) l??ek, a to konkretn?: ? L??ko nemocni?ni ? elektricky polohovatelne (10 ks) ? L??ko nemocni?ni ? pro intenzivni pe?i (3 ks) ? L??ko resuscita?ni (6 ks).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 777 500.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vozik p?evazovy.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
Main site or place of performance:

Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace, Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 ? pracovi?t? Karvina, Orlova.

II.2.4) Description of the procurement:

Dodavka novych, neopot?ebovanych, nerepasovanych (rok vyroby 2017) p?evazovych vozik? (5 ks).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 300 200.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Prokazani spln?ni zakladni zp?sobilosti Dodavatel podle 75 odst. 1 zakona prokazuje spln?ni podminek zakladni zp?sobilosti ve vztahu k ?eske republice p?edlo?enim: a) vypisu z evidence Rejst?iku trest? ve vztahu k 74 odst. 1 pism. a) zakona, b) potvrzeni p?islu?neho finan?niho u?adu ve vztahu k 74 odst. 1 pism. b) zakona, c) pisemneho ?estneho prohla?eni ve vztahu ke spot?ebni dani ve vztahu k 74 odst. 1 pism. b) zakona, d) pisemneho ?estneho prohla?eni ve vztahu k 74 odst. 1 pism. c) zakona, e) potvrzeni p?islu?ne okresni spravy socialniho zabezpe?eni ve vztahu k 74 odst. 1 pism. d) zakona, f) vypisu z obchodniho rejst?iku, nebo p?edlo?enim pisemneho ?estneho prohla?eni v p?ipad?, ?e neni v obchodnim rejst?iku zapsan, ve vztahu k 74 odst. 1 pism. e) zakona. Za bezdlu?nosti u?astnika dle vy?e uvedenych bod? je podle zakona pova?ovan i stav, kdy ma u?astnik se spravcem nebo p?islu?nou OSSZ na jakoukoli dlu?nou ?astku dohodnut splatkovy kalenda?. Profesni zp?sobilost dle 77 zakona U?astnik proka?e profesni zp?sobilost dle 77 zakona p?edlo?enim proste kopie: a) vypisu z obchodniho rejst?iku, pokud je v n?m zapsan, ?i vypisu z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan ( 77 odst. 1 zakona), b) dokladu prokazujiciho odbornou zp?sobilost dodavatele nebo osoby, jejim? prost?ednictvim odbornou zp?sobilost prokazuje ? konkretn? dokladu prokazujiciho zp?sobilost dodavatele, jako?to osoby zachazejici se zdravotnickymi prost?edky, k jejich prodeji, distribuci a servisu zakona ?. 268/2014 Sb., o zdravotnickych prost?edcich, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?. U?astnik je opravn?n pro prokazani spln?ni kvalifikace p?edlo?it vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel? dle 228 zakona, pokud je v n?m zapsan. U?astnik je rovn?? opravn?n prokazat kvalifikaci platnym certifikatem dle 234 zakona. Doklady prokazujici zp?sobilost podle 77 odst. 1 zakona musi prokazovat spln?ni po?adovaneho kriteria zp?sobilosti nejpozd?ji v dob? 3 m?sic? p?ede dnem zahajeni zadavaciho ?izeni.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 Karvina ? budova ?editelstvi zadavatele.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Karvina: Medical equipments

2017/S 188-384803

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace
00844853
Vydmuchov 399/5
Karvina-Raj
734 01
Czech Republic
Contact person: JUDr. Rita Kubicova, advokatka
Telephone: +420 608831124
E-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
NUTS code: CZ080

Internet address(es):

Main address: http://nspka.cz/cs/

Address of the buyer profile: http://nspka.profilzadavatele.cz/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace vybaveni pro obory navazne pe?e v NsP Karvina-Raj, p.o. ? Postele.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 144 200.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Antidekubitni matrace.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 158 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

K?eslo odb?rove.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 592 500.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Lehatko transportni.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192160
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 316 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nemocni?ni a resuscita?ni l??ka.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33192100
33192160
33192120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 777 500.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vozik p?evazovy.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 300 200.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Czech Republic-Karvina: Medical equipments
ND Document number 384803-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KARVINA
AU Authority name Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, p?isp?vkova organizace (00844853)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
33192100 - Beds for medical use
33192120 - Hospital beds
33192160 - Stretchers
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
33192100 - Beds for medical use
33192120 - Hospital beds
33192160 - Stretchers
RC NUTS code CZ080
IA Internet address (URL) http://nspka.cz/cs/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >