Czech Republic-Vsetin: Training aids and devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003312095367776
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 384799-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Vsetin: Training aids and devices

2017/S 188-384799

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
St?edni ?kola Kostka s.r.o.
25367692
Pod Pecnikem 1666
Vsetin
755 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Bajerova
Telephone: +420 725675108
E-mail: jana.bajerova@hbreal.cz
NUTS code: CZ072

Internet address(es):

Main address: www.kostka-skola.cz/

Address of the buyer profile: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-skola-kostka-s-r-o_412/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.kdv.cz/hbr/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
H & B Real, a.s.
45197504
Smetanova 1484
Vsetin
755 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Bajerova
Telephone: +420 725675108
E-mail: jana.bajerova@hbreal.cz
NUTS code: CZ072

Internet address(es):

Main address: www.hbreal.cz/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: zadavatel dle 4 odst. 1 pism. e) ZZVZ
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zvy?eni kapacity a kvality vzd?lavacich aktivit S? Kostka, Dodavka vyukovych pom?cek S? Kostka.

II.1.2) Main CPV code
39162200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka vyukovych pom?cek pro odborne u?ebny umist?ne v nov? budovanem ?kolskem objektu v ramci projektu ?Zvy?eni kapacity a kvality vzd?lavacich aktivit S? Kostka.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 100 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ072
Main site or place of performance:

Mistem pln?ni jsou u?ebny m. ?. 303-305, 403-404 v nov? budovanem ?kolskem objektu umist?nem na parcele ?. 6376/1 v k.u. Vsetin. Dot?ene nemovitosti jsou v majetku Zadavatele.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka vyukovych pom?cek pro odborne u?ebny umist?ne v nov? budovanem ?kolskem objektu v ramci projektu ?Zvy?eni kapacity a kvality vzd?lavacich aktivit S? Kostka. Dodavka zahrnuje:

a) dodavku vyukovych pom?cek pro dv? u?ebny pro d?lenou vyuku cizich jazyk? (mistnost ?islo 303 a 305),

b) dodavku vyukovych pom?cek pro u?ebnu fyziky a chemie (m. ?. 304),

c) dodavku vyukovych pom?cek pro u?ebnu biologie (m. ?. 403),

d) dodavku vyukovych pom?cek pro p?irodov?dne multicentrum (m. ?. 404).

Sou?asti p?edm?tu ve?ejne zakazky je take:

a) doprava do mista pln?ni a umist?ni do mistnosti dle P?ilohy ?. 1 Smlouvy,

b) pou?iti pot?ebne manipula?ni a zvedaci techniky,

c) p?edani zaru?nich list?, prohla?eni o shod? (vyplyva-li to z podstaty p?islu?ne ?asti dodavky) a dal?ich souvisejicich dokument? v ?eskem jazyce,

d) p?edani navod? k obsluze v ?eskem jazyce (vyplyva-li to z podstaty p?islu?ne ?asti dodavky),

e) zaji?t?ni bezplatneho servisu po dobu zaru?ni doby,

f) sestaveni t?ch ?asti dodavky, ktere budou dodany v rozlo?enem stavu,

g) monta?, instalaci a zapojeni v mist? pln?ni a uvedeni v?ech dodavanych za?izeni do ?adneho provozu (vyplyva-li to z podstaty p?islu?ne ?asti dodavky),

h) za?koleni vyu?ujicich ur?enych kupujicim s tim, ?e ?koleni bude t?mito osobami potvrzeno pisemn?,

i) odvoz, ulo?eni a likvidace odpad? vzniklych v souvislosti s realizaci dodavky v souladu s p?islu?nymi pravnimi p?edpisy.

Podobn? je p?edm?t ve?ejne zakazky definovan v dokumentu Zadavaci dokumentace ? textova ?ast (dale jen ZD-T?) a jeho p?ilohach.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Vy?e celkove nabidkove ceny v?etn? DPH / Weighting: 100
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Zvy?eni kapacity a kvality vzd?lavacich aktivit S? Kostka, reg. ?. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002614.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesni zp?sobilost ve vztahu k ?eske republice spl?uje dodavatel, ktery p?edlo?i vypis z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje.

Tento doklad v?ak dodavatel nemusi p?edlo?it, pokud pravni p?edpisy v zemi jeho sidla obdobnou profesni zp?sobilost nevy?aduji.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Spln?ni technicke kvalifikace proka?e dodavatel, ktery p?edlo?i:

1. seznam vyznamnych dodavek obdobneho charakteru,

2. dolo?i vzorky zbo?i ur?eneho k dodani.

Podrobna specifikace podminek Zadavatele na prokazani spln?ni technicke kvalifikace u?astnika je uvedena v odst. 6.5.1. a 6.5.2. ZD-T?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Spln?ni technicke kvalifikace dle bodu 1. proka?e dodavatel, ktery p?edlo?i seznam dvou vyznamnych dodavek poskytnutych dodavatelem za posledni 3 roky p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni (tj. za poslednich 36 m?sic?) s tim, ?e:

a) hodnota ka?de vyznamne dodavky musi byt v minimalnim finan?nim objemu 1 500 tis. CZK bez DPH,

b) musi se tykat dodavky obdobneho charakteru (tj. pom?cek pro odborne u?ebny, jejich? sou?asti byly i pom?cky pro odborne u?ebny fyziky, chemie nebo biologie).

Spln?ni technicke kvalifikace dle bodu 2. proka?e dodavatel, ktery p?edlo?i vzorky ni?e uvedenych polo?ek p?edm?tu dodavky, z nich? bude patrne, ?e vzorky spl?uji po?adavky na technicke, konstruk?ni a kvalitativni parametry stanovene Zadavatelem v P?iloze ?. 1 ? Technicka specifikace dodavky a polo?kovy rozpo?et:

a) zvukovy senzor,

b) demomultimetr.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2017
Local time: 09:15
Place:

Nabidky je nutno podavat na adresu Osoby zastupujici Zadavatele, tj. H & B Real, a.s., Ing. Jana Bajerova, Smetanova 1484, 755 01 Vsetin.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Vsetin: Training aids and devices

2017/S 188-384799

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
St?edni ?kola Kostka s.r.o.
25367692
Pod Pecnikem 1666
Vsetin
755 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Bajerova
Telephone: +420 725675108
E-mail: jana.bajerova@hbreal.cz
NUTS code: CZ072

Internet address(es):

Main address: www.kostka-skola.cz/

Address of the buyer profile: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/stredni-skola-kostka-s-r-o_412/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zvy?eni kapacity a kvality vzd?lavacich aktivit S? Kostka, Dodavka vyukovych pom?cek S? Kostka.

II.1.2) Main CPV code
39162200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 100 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ072
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Czech Republic-Vsetin: Training aids and devices
ND Document number 384799-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place VSETIN
AU Authority name St?edni ?kola Kostka s.r.o. (25367692)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 39162200 - Training aids and devices
OC Original CPV code 39162200 - Training aids and devices
RC NUTS code CZ072
IA Internet address (URL) www.kostka-skola.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >