Poland-Warsaw: Miscellaneous business and business-related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003312196231342
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385345-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous business and business-related services

2017/S 188-385345

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
Nowy ?wiat 6/12
Warszawa
00-400
Poland
Contact person: Malgorzata Rutkowska
Telephone: +48 226953600
E-mail: zamowienia.publiczne@arp.pl
Fax: +48 226953699
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.bip.arp.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ocena wyceny warto?ci niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych, ktora wspomaga proces ustalenia ceny i warunkow transakcji transferu technologii w projekcie ?Sie? otwartych innowacji.

Reference number: ZP/PN/8/2017/U
II.1.2) Main CPV code
79900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ocena wyceny warto?ci niematerialnych i prawnych. Uslugi realizowane b?d? w ramach oceny Wnioskow o powierzenie grantu, w przypadku, gdy technologia byla wyceniona przez inne podmioty, ni? wybrane przez Zamawiaj?cego do realizacji Projektu. Usluga oceny wyceny WNiP ?wiadczona b?dzie na rzecz Zamawiaj?cego. Usluga oceny wyceny WNiP ma prowadzi? do rzetelnego ustalenia warto?ci technologii b?d?cej przedmiotem transferu przedstawionej w celu potwierdzenia warto?ci przedstawionej przez Wnioskodawc? albo jej zakwestionowanie (tylko je?eli Wykonawca ustali, ?e warto?? technologii jest ni?sza od wskazanej przez Wnioskodawc?) i wyznaczenie warto?ci technologii, ktora mo?e zosta? obj?ta dofinansowaniem w ramach projektu grantowego ?SOI. Ocena ta potrzebna jest w zwi?zku z dokonywaniem oceny wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii i dokonywana jest wobec podmiotow, ktore wcze?niej nie mialy ?wiadczonej uslugi wyceny technologii w ramach doradztwa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi oceny wyceny warto?ci niematerialnych i prawnych. Uslugi realizowane b?d? w ramach oceny Wnioskow o powierzenie grantu, w przypadku, gdy technologia byla wyceniona przez inne podmioty, ni? wybrane przez Zamawiaj?cego do realizacji Projektu. Usluga oceny wyceny WNiP ?wiadczona b?dzie na rzecz Zamawiaj?cego. Usluga oceny wyceny WNiP ma prowadzi? do rzetelnego ustalenia warto?ci technologii b?d?cej przedmiotem transferu przedstawionej w celu potwierdzenia warto?ci przedstawionej przez Wnioskodawc? albo jej zakwestionowanie (tylko je?eli Wykonawca ustali, ?e warto?? technologii jest ni?sza od wskazanej przez Wnioskodawc?) i wyznaczenie warto?ci technologii, ktora mo?e zosta? obj?ta dofinansowaniem w ramach projektu grantowego ?Sie? otwartych innowacji. Ocena ta potrzebna jest w zwi?zku z dokonywaniem oceny wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii i dokonywana jest wobec podmiotow, ktore wcze?niej nie mialy ?wiadczonej uslugi wyceny technologii w ramach doradztwa (przez ktoregokolwiek z podmiotow wybranych przez ARP S.A.).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob skierowanych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Termin realizacji oceny wyceny / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Prowadzenie przez Wykonawc? dzialalno?ci zgodnie z zasad? zrownowa?onego rozwoju / Weighting: 5
Price - Weighting: 30
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIR.02.02.00-00-0001/16-00.
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany byl do wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych) na zasadach opisanych w Rozdziale X SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301839
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/PN/8/2017/U
Lot No: 1
Title:

Ocena wyceny warto?ci niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych, ktora wspomaga proces ustalenia ceny i warunkow transakcji transferu technologii w projekcie ?Sie? otwartych innowacji

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu. W przedmiotowym post?powaniu zostala zlo?ona jedna oferta przez Wykonawc? Ernst&Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. K., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, ktora zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. Zgodnie z przywolanym przepisem Zamawiaj?cy odrzuca ofert?, je?eli wadium nie zostalo wniesione. Wykonawca Ernst&Young Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. K. nie wniosl wadium w wysoko?ci 10 000 PLN w ?adnej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous business and business-related services

2017/S 188-385345

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
Nowy ?wiat 6/12
Warszawa
00-400
Poland
Contact person: Malgorzata Rutkowska
Telephone: +48 226953600
E-mail: zamowienia.publiczne@arp.pl
Fax: +48 226953699
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.bip.arp.pl

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ocena wyceny warto?ci niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych, ktora wspomaga proces ustalenia ceny i warunkow transakcji transferu technologii w projekcie ?Sie? otwartych innowacji.

Reference number: ZP/PN/8/2017/U
II.1.2) Main CPV code
79900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301839

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/PN/8/2017/U
Lot No: 1
Title:

Ocena wyceny warto?ci niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych, ktora wspomaga proces ustalenia ceny i warunkow transakcji transferu technologii w projekcie ?Sie? otwartych innowacji

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Miscellaneous business and business-related services
ND Document number 385345-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79900000 - Miscellaneous business and business-related services
OC Original CPV code 79900000 - Miscellaneous business and business-related services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bip.arp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >