Czech Republic-Prague: Elevators and conveyors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 99 - Miscellaneous
Opps ID: NBD00003312632566308
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 384764-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Elevators and conveyors

2017/S 188-384764

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
ComGate, a.s.
26508842
Jankovcova 1596/14a
Praha 7
170 00
Czech Republic
Contact person: Jan Hanzlik
Telephone: +420 737264613
E-mail: jan.hanzlik@comgate.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: https://www.comgate.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/Comgate

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=100844
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: ostatni
I.5) Main activity
Other activity: v?rnostni a motiva?ni programy, call centra, skladova logistika

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka automaticke k?i?ovatky k vale?kove draze pro projekt New eLogist.

II.1.2) Main CPV code
42417000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zadavatel po?aduje dodani automaticke k?i?ovatky pro vale?kovou drahu, ktera umo??uje p?e?teni ?aroveho kodu na bedn? se zasilkou a jeji naslednou distribuci na jedno ze 2 balicich stanovi??. Ve finalni konfiguraci vale?kove drahy dojede bedna se zasilkou na k?i?ovatku, ktera ji po p?e?teni ?aroveho kodu ode?le doleva nebo doprava v uhlu 90 stup??.

Automaticka k?i?ovatka je po?izovana samostatn? pro u?ely testovani komunikace za?izeni p?i vyvoji logistickeho systemu, nicmen? po ukon?eni vyvoje se po?ita s jejim zapojenim do produk?niho prost?edi.

Bli??i informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052
Main site or place of performance:

Go?arova t?ida 1754 / 48b, 500 02 Hradec Kralove.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadavatel po?aduje dodani automaticke k?i?ovatky pro vale?kovou drahu, ktera umo??uje p?e?teni ?aroveho kodu na bedn? se zasilkou a jeji naslednou distribuci na jedno ze dvou balicich stanovi??. Ve finalni konfiguraci vale?kove drahy dojede bedna se zasilkou na k?i?ovatku, ktera ji po p?e?teni ?aroveho kodu ode?le doleva nebo doprava v uhlu 90 stup??.

Automaticka k?i?ovatka je po?izovana samostatn? pro u?ely testovani komunikace za?izeni p?i vyvoji logistickeho systemu, nicmen? po ukon?eni vyvoje se po?ita s jejim zapojenim do produk?niho prost?edi.

Bli??i informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?New eLogist, OP PIK ? ICT a sdilene slu?by, reg. ?islo CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009412.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zakladni zp?sobilost prokazuje Zajemce dle 74 odst. 1 pism. a) a? e) zakona p?edlo?enim ?estneho prohla?eni vlastnoru?n? podepsaneho osobou opravn?nou nebo za Dodavatele.

Profesni zp?sobilost prokazuje Zajemce dle 77 zakona vypisem z OR, pokud je v n?m zapsan, ?i vypisem z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan.

Bli??i informace stanovi Zadavaci dokumentace.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Spln?ni ekonomicke a finan?ni kvalifikace neni po?adovano.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Spln?ni technicke kvalifikace neni po?adovano.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:05
Place:

ComGate, a.s. Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevirani obalek je neve?ejne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Elevators and conveyors

2017/S 188-384764

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
ComGate, a.s.
26508842
Jankovcova 1596/14a
Praha 7
170 00
Czech Republic
Contact person: Jan Hanzlik
Telephone: +420 737264613
E-mail: jan.hanzlik@comgate.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: https://www.comgate.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/Comgate

I.5) Main activity
Other activity: v?rnostni a motiva?ni programy, call centra, skladova logistika

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka automaticke k?i?ovatky k vale?kove draze pro projekt New eLogist.

II.1.2) Main CPV code
42417000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Elevators and conveyors
ND Document number 384764-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place PRAGUE
AU Authority name ComGate, a.s. (26508842)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42417000 - Elevators and conveyors
OC Original CPV code 42417000 - Elevators and conveyors
RC NUTS code CZ052
IA Internet address (URL) https://www.comgate.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >