Poland-Pozna?: Liability insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003313206878796
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 385075-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Liability insurance services

2017/S 188-385075

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo ? Leczniczym Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzib? w Poznaniu
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Punkt kontaktowy: EIB SA Centrala w Toruniu ? Katarzyna Jankowska
Telephone: +48 887491416
E-mail: katarzyna.jankowska@eib.com.pl
Fax: +48 566693409
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.eib.com.pl/
Additional information can be obtained from another address:
EIB S.A.
ul. J?czmienna 21
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Katarzyna Jankowska
Telephone: +48 887491416
E-mail: katarzyna.jankowska@eib.com.pl
Fax: +48 566693409
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.eib.com.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
EIB S.A.
J?czmienna 21
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Katarzyna Jankowska
Telephone: +49 887491416
E-mail: katarzyna.jankowska@eib.com.pl
Fax: +48 566693409
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.eib.com.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ubezpieczenie WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.

II.1.2) Main CPV code
66516000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie dzieli si? na 3 cz??ci. Poszczegolne cz??ci obejmuj? nast?puj?ce rodzaje ubezpiecze?:

Cz??? 01 zamowienia:

(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Cz??? 02 zamowienia:

(a) Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz?

(b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu leczniczego

(c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody wyrz?dzone osobie trzeciej w zwi?zku z prowadzeniem dzialalno?ci i posiadaniem mienia

Cz??? 03 zamowienia:

(a) Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych

(b) Ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow powstalych w zwi?zku z ruchem pojazdow mechanicznych

(c) Ubezpieczenie autocasco.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 01 zamowienia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515400
66515000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest ka?de miejsce na terenie RP, gdzie znajduje si? ubezpieczone mienie.

II.2.4) Description of the procurement:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 02 zamowienia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Terytorium RP.

II.2.4) Description of the procurement:

(a) Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzialalno?? lecznicz?

(b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu leczniczego

(c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody wyrz?dzone osobie trzeciej w zwi?zku z prowadzeniem dzialalno?ci i posiadaniem mienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 03 zamowienia

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516100
66512100
66514110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Okre?lone w SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

(a) Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych

(b) Ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow powstalych w zwi?zku z ruchem pojazdow mechanicznych

(c) Ubezpieczenie autocasco.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. O udzielenie zamowienia okre?lonego w niniejszej SIWZ mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy prowadz? dzialalno?? ubezpieczeniow? w my?l ustawy z dnia 11.9.2015 roku o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1170), co najmniej w zakresie to?samym z przedmiotem niniejszego zamowienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci 01 zamowienia, co najmniej w grupie 13 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci 02 zamowienia oraz co najmniej w grupie 1, 3 i 10 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci 03 zamowienia).

W przypadku Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia w odniesieniu do warunkow okre?lonych powy?ej, warunki te musi spelnia? ka?dy z Wykonawcow dzialaj?cych wspolnie.

II. Wymagane dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu:

1. Zezwolenie wla?ciwego organu na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci 01 zamowienia, co najmniej w grupie 13 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci 02 zamowienia oraz co najmniej w grupie 1, 3 i 10 Dzialu II Zal?cznika do ustawy o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ? dotyczy Cz??ci 03 zamowienia) lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisow za?wiadczenie wla?ciwego organu nadzoru, ?e Wykonawca prowadzi dzialalno?? ubezpieczeniow? w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisow o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, ?e prowadzi on dzialalno?? ubezpieczeniow? w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

2. Je?eli wykonawca ma siedzib? poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo sklada potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a je?eli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca sklada o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, i? notyfikacja zostala dokonana i przyj?ta przez polski organ nadzoru.

3. Wykonawca, ktory nie jest obowi?zany do posiadania zezwolenia, mo?e zlo?y? za?wiadczenie organu nadzoru lub o?wiadczenie organu reprezentuj?cego. Wykonawca prowadz?cy dzialalno?? ubezpieczeniow? na podstawie posiadanego zezwolenia wla?ciwego organu nie mo?e zlo?y? zamiast tego zezwolenia za?wiadczenia organu nadzoru lub o?wiadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.

III. Informacja na temat zlo?enia wraz z ofert? o?wiadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumenty Zamowienia (JEDZ) stanowiacego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia niniejsze warunki udzialu w post?powaniu znajduje si? w Sekcji VI Informacje uzupelniaj?ce.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. O udzielenie zamowienia okre?lonego w niniejszej SIWZ mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardow jest dysponowanie narz?dziami, wyposa?eniem zakladu

i urz?dzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamowienia.

1. Warunek ten zostaje spelniony, je?eli Wykonawca w odniesieniu do Cz??ci 01 zamowienia:

? posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP, ktora prowadzi likwidacj? szkod w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? mienia

lub

? ma zawart? umow? z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? mienia (przedsi?biorstwo to posiada terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP). Wskazana umowa na obslug? likwidacji szkod mo?e by? zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamowienia.

2. Natomiast w odniesieniu do Cz??ci 02 zamowienia, warunek ten zostaje spelniony, je?eli Wykonawca:

? posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP, ktora prowadzi likwidacj? szkod w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? odpowiedzialno?ci cywilnej

lub

? ma zawart? umow? z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? odpowiedzialno?ci cywilnej (przedsi?biorstwo to posiada terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP). Wskazana umowa na obslug? likwidacji szkod mo?e by? zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamowienia.

3. Natomiast w odniesieniu do Cz??ci 03 zamowienia, warunek ten zostaje spelniony, je?eli Wykonawca:

? posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP, ktora prowadzi likwidacj? szkod w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? komunikacyjnych

lub

? ma zawart? umow? z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP uslugi w zakresie oceny i likwidacji szkod z ubezpiecze? komunikacyjnych (przedsi?biorstwo to posiada terenow? jednostk? organizacyjn? na terenie RP). Wskazana umowa na obslug? likwidacji szkod mo?e by? zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamowienia.

II. Z uwagi na to, ?e tre?? informacji przekazanych przez Wykonawc? w JEDZ, odpowiada? b?dzie zakresowi informacji, ktorych Zamawiaj?cy mo?e wymaga? poprzez ??danie zlo?enia o?wiadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadz?cej likwidacj? szkod, odst?puje si? od ??dania zlo?enia odr?bnego o?wiadczenia w tym zakresie.

III. W przypadku Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia w odniesieniu do warunkow okre?lonych powy?ej warunki te musz? spelnia? Wykonawcy l?cznie.

IV. Informacja na temat zlo?enia wraz z ofert? o?wiadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumenty Zamowienia (JEDZ) stanowiacego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia niniejsze warunki udzialu w post?powaniu znajduje si.e w Sekcji VI Informacje uzupelniaj?ce.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Sala konferencyjna EIB SA, ul. J?czmienna 21, 87- 100 Toru?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. O udzielenie zamowienia okre?lonego w niniejszej SIWZ mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie:

? Przeslanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 ? 23 ustawy Pzp (dotyczy wszystkich cz?sci zamowienia),

? Przeslanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (dotyczy wszystkich cz?sci zamowienia)

Wymagane dokumenty zgodnie z wla?ciwym rozporz?dzeniem w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy, okresu ich wa?no?ci oraz form, w jakich dokumenty te mog? by? skladane zostaly okre?lone w SIWZ.

II. Do oferty Wykonawca powinien dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie Wykonawca powinien zlo?y? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia

(JEDZ). Edytowalna wersja formularza JEDZ znajduje si? pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalnawersjaformularzajednolitegoeuropejskiegodokumentuzamowieniajedz Instrukcja wypelnienia JEDZ znajduje si? pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZinstrukcja.pdf

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow ubiegaj?cych si? o zamowienie. JEDZ powinien potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III. Nast?pnie Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw

wykluczenia. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj?

warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

IV. Wykonawca mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych (w zakresie dotycz?cym jednostki organizacyjnej likwiduj?cej szkody) innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni? zamawiaj?cemu, i? realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal zasobami niezb?dnymi do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci przedstawiaj?c w tym celu pisemne zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

V. Skladaj?c ofert? Wykonawca zobowi?zany jest j? zabezpieczy? wadium w wysoko?ci:

(a) w odniesieniu do Cz??ci 01 zamowienia ? 1 000 PLN

(b) w odniesieniu do Cz??ci 02 zamowienia ? 3 000 PLN

(c) w odniesieniu do Cz??ci 03 zamowienia ? 1 000 PLN

VI. Umowy ubezpieczenia b?d?ce przedmiotem niniejszego post?powania zostan? zawarte i wykonane przy udziale i za po?rednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzib? w Toruniu, ul. J?czmienna 21.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przysluguje odwolanie. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w

terminach okre?lonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Liability insurance services

2017/S 188-385075

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo ? Leczniczym Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzib? w Poznaniu
ul. Szwajcarska 3
Pozna?
61-285
Poland
Contact person: Punkt kontaktowy: EIB SA Centrala w Toruniu ? Katarzyna Jankowska
Telephone: +48 887491416
E-mail: katarzyna.jankowska@eib.com.pl
Fax: +48 566693409
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe ubezpieczenie WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.

II.1.2) Main CPV code
66516000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 01 zamowienia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515400
66515000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 02 zamowienia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 03 zamowienia

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66516100
66512100
66514110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Liability insurance services
ND Document number 385075-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place POZNA?
AU Authority name Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakladem Opieku?czo ? Leczniczym Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzib? w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66512100 - Accident insurance services
66514110 - Motor vehicle insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516100 - Motor vehicle liability insurance services
OC Original CPV code 66512100 - Accident insurance services
66514110 - Motor vehicle insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516100 - Motor vehicle liability insurance services
RC NUTS code PL
PL41
IA Internet address (URL) http://www.szpital-strusia.poznan.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >