Poland-Nysa: Supervision of building work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003313392732859
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385342-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Nysa: Supervision of building work

2017/S 188-385342

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice ?w. Jakuba Starszego Apostola i ?w. Agnieszki w Nysie
pl. Katedralny 7
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Dominik Majda
E-mail: kancelaria@bazylika-nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.bazylika-nysa.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: parafia rzymskokatolicka
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ogloszenie o wybraniu oferty na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zapytanie dotyczylo pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktorego zadaniem b?dzie osi?gni?cie nast?puj?cych wynikow:

? sprawdzanie dokumentacji projektowej;

? rzeczowy i finansowy post?p prac zawartych w kontrakcie na roboty budowlano-monta?owe;

? zako?czenie kontraktu/kontraktow na roboty budowlano-monta?owe w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem;

? zako?czenie wszelkich prac ze spelnieniem zalo?e? technicznych;

? utrzymywanie bud?etu w planowanej wysoko?ci.

Zadania b?d? obejmowa? nast?puj?ce obszary:

1. prace przy dachach ?wi?tyni

2. prace restauratorsko-remontowe

3. prace budowlano-renowacyjne przy sklepieniach nawy glownej i naw bocznych

4. prace budowlane

5. prace konserwatorskie

6. inne prace niezb?dne do zrealizowania robot.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 231 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL523
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. ?Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki ?w. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorow turystycznych i kulturowych, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. wspolfinansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, wspolfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobow kultury, Dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury.

2. Usluga pelnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego zwi?zana jest z organizacj?, koordynacj?, nadzorowaniem, zarz?dzaniem procesu inwestycyjnego, egzekwowaniem od Wykonawcy/Wykonawcow (dalej Wykonawca) robot budowlano-monta?owe, uprawnie?, r?kojmi i gwarancji.

3. W uj?ciu ogolnym do zakresu obowi?zkow Nadzoru inwestorskiego nale?y zarz?dzanie procesem inwestycyjnym, ktore b?dzie obejmowalo w szczegolno?ci:

? organizacj?, koordynacj? oraz nadzor, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po prace budowlane,

? wykonywanie obowi?zkow inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowi?zuj?cego w Polsce, w szczegolno?ci z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z po?n. zm.);

? wykonywanie obowi?zkow inspektorow nadzoru konserwatorskiego zgodnie z przepisami prawa obowi?zuj?cego w Polsce, w szczegolno?ci z ustaw? z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z po?n. zm.);

? koordynacj? czynno?ci inspektorow nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego;

? prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorow w formie protokolow miesi?cznych dla inwestora;

? dokonywanie regularnych wpisow do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy;

? rozwi?zywanie problemow zwi?zanych z technologi? prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotka? komisji konserwatorskiej w ramach bie??cych potrzeb lub w przypadku wyst?pienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemow wymagaj?cych rozwi?zania;

? uczestniczenie w przegl?dach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i r?kojmi udzielonej przez Wykonawc? robot budowlano-monta?owych (5 lat), egzekwowanie uprawnie? Zamawiaj?cego z tytulu gwarancji i r?kojmi;

? zglaszanie i uzasadnianie zgloszenia wad i usterek Wykonawcy robot budowlano-monta?owych oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji przez okres udzielanej gwarancji i r?kojmi;

? mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie dziala? Zamawiaj?cego zwi?zane z realizacj? Projektu.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1060/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 161-332492
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ARCH Lukasz Bednarz
Nysa
Poland
NUTS code: PL523
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 231 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice ?w. Jakuba Starszego Apostola i ?w. Agnieszki w Nysie
pl. Katedralny 7
Nysa
48-300
Poland
E-mail: kancelaria@bazylika-nysa.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Nysa: Supervision of building work

2017/S 188-385342

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice ?w. Jakuba Starszego Apostola i ?w. Agnieszki w Nysie
pl. Katedralny 7
Nysa
48-300
Poland
Contact person: Dominik Majda
E-mail: kancelaria@bazylika-nysa.pl
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.bazylika-nysa.pl/

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ogloszenie o wybraniu oferty na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 231 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL523

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 161-332492

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ARCH Lukasz Bednarz
Nysa
Poland
NUTS code: PL523
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 231 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Nysa: Supervision of building work
ND Document number 385342-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place NYSA
AU Authority name Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice ?w. Jakuba Starszego Apostola i ?w. Agnieszki w Nysie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71247000 - Supervision of building work
OC Original CPV code 71247000 - Supervision of building work
RC NUTS code PL523
IA Internet address (URL) http://www.bazylika-nysa.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >