Poland-Warsaw: Supervision of building work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003313528760263
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385338-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Supervision of building work

2017/S 188-385338

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej
525-10-03-814
ul. Brzozowa 35
Warszawa
00-258
Poland
Contact person: Krzysztof Mondzielewski
Telephone: +48 224210621
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Fax: +48 224210633
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.cea.art.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Post?powanie 96/2017 ? Pelnienie obowi?zkow nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacj? wraz z kompleksow? modernizacj? pomieszczenia sali koncertowej budynku PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego.

Reference number: FS. 2601.99.2017.KM
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi pelnienia obowi?zkow wielobran?owego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w Pa?stwowej Szkole Muzycznej

I stopnia im. Karola Szymanowskiego w O?wi?cimiu ? ul. Wysokie Brzegi 1, 32-600 O?wi?cim.

2. Wykonawca, maj?c na wzgl?dzie zakres prowadzonych robot budowlanych, ma zapewni? udzial bran?owych inspektorow nadzoru posiadaj?cych stosowne uprawnienia w liczbie i w zakresie czasowym, niezb?dnym do prawidlowej realizacji calo?ci nadzorowanych robot budowlanych

3. Informacje pomocnicze:

a) Szacunkowa warto?? robot, ktorych dotyczy nadzor inwestorski zostala okre?lona na kwot? 6 374 605,49 PLN netto.

b) Zakres wykonywanych przez wykonawc? prac szczegolowo okre?laj?:

? Projekt budowlany,

? Projekt wykonawczy,

? Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

? Przedmiary robot.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71318000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Ul. Wysokie Brzegi 1, 32-600 O?wi?cim.

II.2.4) Description of the procurement:

W ramach pelnienia funkcji inspektora nadzoru w sklad podstawowych obowi?zkow wchodz?

w szczegolno?ci:

a) realizacja obowi?zkow przypisanych Nadzorowi Inwestorskiemu zawartych w umowie na realizacj? robot budowlanych (Zal?cznik nr 10 do SIWZ)

b) prowadzenie nadzoru nad wykonaniem robot i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robot;

c) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, w tym zwolywane z inicjatywy przedstawiciela Zamawiaj?cego;

d) przechowywanie dokumentacji zwi?zanej z realizacj? projektu, przygotowywania projektow korespondencji zwi?zanej z prowadzonymi robotami na rzecz administracji i organow kontrolnych;

e) inicjowanie lub opiniowanie propozycji zmian do umowy, lub realizacji robot dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp), w tym weryfikacji konieczno?ci ich wykonania, zgodno?ci z przepisami prawa, przygotowania niezb?dnej dokumentacji. W tym samym zakresie Wykonawca b?dzie zobowi?zany w przypadku konieczno?ci zastosowania zamiennych rozwi?za? i materialow, b?d? to w przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej.

f) podejmowanie wszelkich dziala? umo?liwiaj?cych prawidlow? realizacj? robot;

g) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacj? robot zgodnie z Prawem Budowlanym;

h) pelnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;

i) zarz?dzanie zespolem bran?owych inspektorow nadzoru

j) stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora;

k) terminowe przygotowanie dokumentow niezb?dnych do rozlicze? z wykonawc? robot budowlanych, w tym opracowywanie dokumentow rozliczeniowych, sprawozda? i innych dokumentow wymaganych przy realizacji robot, wspolpraca w tym zakresie z Inwestorem, projektantem i wykonawc? robot budowlanych;

l) podejmowanie wszelkich niezb?dnych dziala? w celu ochrony interesow Inwestora;

m) w okresie 1 roku od odbioru ko?cowego robot budowlanych wspieranie dziala? Zamawiaj?cego maj?cego na celu realizacj? obowi?zkow wykonawcy robot budowlanych wynikaj?cych z gwarancji i r?kojmi.

n) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego oraz zasadami dzialania Inspektora nadzoru.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Inspektora nadzoru w specjalno?ci konstrukcyjno?budowlanej / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? wizyt na budowie / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.01.03.01-00-0198/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 100-198658
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MBI Spolka z o.o.
888-311-93-17
ul. Wojskowa 11
Wloclawek
87-800
Poland
NUTS code: PL619
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 235 222.94 PLN
Total value of the contract/lot: 170 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

?wiadczenie uslugi bran?owego nadzoru inwestorskiego.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?:

1) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

2) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ? w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosil wykonawcy do zlo?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, a w przypadku udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen? ? ogloszenia o udzieleniu zamowienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:

a) nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo

b) opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamowienia z wolnej r?ki;

3) 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy:

a) nie zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia; albo

b) zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?.

5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Supervision of building work

2017/S 188-385338

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej
525-10-03-814
ul. Brzozowa 35
Warszawa
00-258
Poland
Contact person: Krzysztof Mondzielewski
Telephone: +48 224210621
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Fax: +48 224210633
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.cea.art.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Post?powanie 96/2017 ? Pelnienie obowi?zkow nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacj? wraz z kompleksow? modernizacj? pomieszczenia sali koncertowej budynku PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego.

Reference number: FS. 2601.99.2017.KM
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 170 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71318000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 100-198658

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MBI Spolka z o.o.
888-311-93-17
ul. Wojskowa 11
Wloclawek
87-800
Poland
NUTS code: PL619
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 235 222.94 PLN
Total value of the contract/lot: 170 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Supervision of building work
ND Document number 385338-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Centrum Edukacji Artystycznej (525-10-03-814)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71247000 - Supervision of building work
71318000 - Advisory and consultative engineering services
OC Original CPV code 71247000 - Supervision of building work
71318000 - Advisory and consultative engineering services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.cea.art.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >