Poland-Warsaw: Scanners for computer use

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003313935912912
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Oct 13, 2017
Solicitation No: 384714-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Scanners for computer use

2017/S 188-384714

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodleglo?ci 213
Warszawa
02-086
Poland
Contact person: Marta Kowalska; Katarzyna Urba?
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Fax: +48 226082624
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.bn.org.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodleglo?ci 213, Kancelaria (pok. 283)
Warszawa
02-086
Poland
Contact person: Marta Kowalska; Katarzyna Urba?
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Fax: +48 226082624
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.bn.org.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 17 zestawow do digitalizacji w ramach projektu ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej.

Reference number: Znak sprawy XIV/264/17/17
II.1.2) Main CPV code
30216110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa siedemnastu zestawow do digitalizacji w ramach projektu ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej.

Przedmiot zamowienia podzielono na dwie cz??ci:

1) Cz??? I ? Dostawa dziesi?ciu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych, b?d?cych funkcjonalnymi, zmontowanymi zestawami gotowymi do pracy.

2) Cz??? II ? Dostawa siedmiu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych, b?d?cych funkcjonalnymi, zmontowanymi zestawami gotowymi do pracy.

Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania ?rodkow pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodkow z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by? przeznaczone na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 428 197.55 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa dziesi?ciu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38650000
30213000
30231300
48420000
30237280
31224400
38653000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Biblioteka Narodowa, al. Niepodleglo?ci 213, 02-086 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I ? Dostawa dziesi?ciu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych, b?d?cych funkcjonalnymi, zmontowanymi zestawami gotowymi do pracy, w ramach projektu ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej wspolfinansowanego w ramach poddzialania 2.3.2. Cyfrowe udost?pnienie zasobow kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00 i bud?etu Pa?stwa.

Zamawiaj?cy wymaga, aby realizacja przedmiotu zamowienia nast?pila na warunkach i zasadach okre?lonych we Wzorze umowy (Zal?cznik nr 8 do SIWZ) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (Zal?cznik nr 1 do SIWZ).

Wraz z ofert? nale?y zlo?y?:

1) odpowiednie dokumenty i o?wiadczenia ??dane przez Zamawiaj?cego na etapie skladania ofert w cz??ci A Rozdzialu VI SIWZ;

2) probki, wykonane zgodnie z postanowieniami Zal. nr 9 do SIWZ ? ?Sposob wykonania i przeprowadzenia oceny probek oraz pomiar szybko?ci skanowania w trakcie odbioru technicznego i technologicznego;probki skladane wraz z ofert? slu?y? b?d? ocenie oferowanych zestawow do digitalizacji w ramach kryteriow jako?ciowych (?Rzeczywista rozdzielczo?? optyczna zestawu do digitalizacji i kryterium: ?Wierno?? odwzorowania kolorow zestawu do digitalizacji) i nie b?d? podlegaly uzupelnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3) stosowne pelnomocnictwo.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Opis Przedmiotu Zamowienia ? Arkusz cenowy ? Arkusz testowy, Cz??? I. Wymaga si? wniesienia wadium w wysoko?ci 15 000 PLN.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Rzeczywista rozdzielczo?? optyczna zestawu do digitalizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wierno?? odwzorowania kolorow zestawu do digitalizacji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin wykonania dostawy / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 428 351.50 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej ? poddzial. 2.3.2. nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierala:

1)wypelniony i podpisany Formularz oferty ? zgodny z tre?ci? Zal. nr 3 do SIWZ,

2) ?Opis Przedmiotu Zamowienia ? Arkusz cenowy? Arkusz testowy, Cz??? I, ktorego wzor stanowi Zal. nr 1 do SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa siedmiu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38650000
30213000
30231300
48420000
30237280
31224400
38653000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Biblioteka Narodowa, al. Niepodleglo?ci 213; 02-086 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II ? Dostawa siedmiu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych, b?d?cych funkcjonalnymi, zmontowanymi zestawami gotowymi do pracy, w ramach projektu ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej wspolfinansowanego w ramach poddzialania 2.3.2. Cyfrowe udost?pnienie zasobow kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00 i bud?etu Pa?stwa.

Zamawiaj?cy wymaga, aby realizacja przedmiotu zamowienia nast?pila na warunkach i zasadach okre?lonych we Wzorze umowy (Zal?cznik nr 6 do SIWZ) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (Zal?cznik nr 2 do SIWZ).

Wraz z ofert? nale?y zlo?y?:

1) odpowiednie dokumenty i o?wiadczenia ??dane przez Zamawiaj?cego na etapie skladania ofert w cz??ci A Rozdzialu VI SIWZ;

2) probki, wykonane zgodnie z postanowieniami Zal. nr 9 do SIWZ ? ?Sposob wykonania i przeprowadzenia oceny probek oraz pomiar szybko?ci skanowania w trakcie odbioru technicznego i technologicznego;probki skladane wraz z ofert? slu?y? b?d? ocenie oferowanych zestawow do digitalizacji w ramach kryteriow jako?ciowych (?Rzeczywista rozdzielczo?? optyczna zestawu do digitalizacji i kryterium: ?Wierno?? odwzorowania kolorow zestawu do digitalizacji) i nie b?d? podlegaly uzupelnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3) stosowne pelnomocnictwo.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku nr 2 do SIWZ ? ?Opis Przedmiotu Zamowienia ? Arkusz cenowy ? Arkusz testowy, Cz??? II. Wymaga si? wadium w wysoko?ci 10 000 PLN.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Rzeczywista rozdzielczo?? optyczna zestawu do digitalizacji / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Wierno?? odwzorowania kolorow zestawu do digitalizacji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin wykonania dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 999 846.05 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej ? poddzial. 2.3.2. nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierala:

1)wypelniony i podpisany Formularz oferty ? zgodny z tre?ci? Zal. nr 4 do SIWZ,

2) ?Opis Przedmiotu Zamowienia ? Arkusz cenowy? Arkusz testowy, Cz??? II, ktorego wzor stanowi Zal. nr 2 do SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dla spelnienia warunku dotycz?cego sytuacji finansowej Wykonawca musi udowodni?, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci* nie mniejszej ni?:

a) 500 000 PLN w przypadku skladania oferty na Cz??? I

b) 500 000 PLN w przypadku skladania oferty na Cz??? II

W przypadku skladania ofert na wi?cej ni? jedn? cz???, Wykonawca musi udowodni?, ?e spelnia warunek dla ka?dej z tych cz??ci.

*W przypadku podania w informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy warto?ci w walucie obcej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na warto?? w zlotych wedlug ?redniego kursu NBP.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania ww. warunku udzialu w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo?kredytowej, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed (tabela A) dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu zamieszczenia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej nie bylo publikacji NBP ?rednich kursow walut (tabela A), to Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na warto?? w zlotych wedlug ?redniego kursu NBP (tabela A) dla danej waluty z pierwszego dnia nast?puj?cego po zamieszczeniu ogloszenia

o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w ktorym opublikowane zostaly przez NBP ?rednie kursy walut (tabela A).

uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej trzy zamowienia o warto?ci minimum 75 000,00 zl brutto ka?de, polegaj?ce na nale?ytym wykonaniu umowy w zakresie dostawy urz?dze? do digitalizacji.

W przypadku skladania ofert na wi?ksz? ni? jedna liczb? cz??ci, Wykonawca musi udowodni?, ?e spelnia warunek dla ka?dej cz??ci.

*W przypadku podania w wykazie dostaw warto?ci w walucie obcej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na warto?? w zlotych wedlug ?redniego kursu NBP (tabela A) dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu zamieszczenia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej nie bylo publikacji NBP ?rednich kursow walut (tabela A), to Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na warto?? w zlotych wedlug ?redniego kursu NBP (tabela A) dla danej waluty z pierwszego dnia nast?puj?cego po zamieszczeniu ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w ktorym opublikowane zostaly przez NBP ?rednie kursy walut (tabela A).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania ww. warunku udzialu w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane,

oraz

zal?czenia dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie,przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Nin.post?powanie stanowi powtorzenie uniewa?nionego post. w zakresie Cz??ci II, post.pn.: Dostawa zestawow do digitalizacji w ramach pr.?Patrimonium()-nr ref.: XIV/264/8/17, ktorego przedm.byla dostawa spec. zestawow do digit.mat.bibliot. Ogl. DU.UE z 2017-05-06 nr 2017/S 088-171572 . Cz??? II uniewa?. w dn.2017-07-21. Powtorne ogloszenie post?p. w zakr. ww. odb?dzie si? bez ist. zmiany w tre?ci SIWZ. Zamawiaj?cy (BN) znajduje si? w stanie pilnej konieczno?ci udz.przedm. zamowienia, ktora powoduje, ?e termin skl. ofert okre?l. w art. 43 ust. 2 ustawy nie mo?e by? zachowany, w zw. z tym niezb?dne jest dla osi?gni?cia celu projektu skrocenie term. skl. ofert do 15 dni, przy jedn.zachowaniu zasady prop. w post. BN. Pilna potrzeba udzielenia zam., uzasadniaj?ca skr. terminu zlo?enia ofert wynika z nast. okoliczno?ci: a)ograniczonego w czasie trwania pr. Patrimonium, dofin. ze ?rodkow unijnych, w ramach ktorego zadanie jest realizowane i finansowane; #cd. Sekcja VI.3.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/10/2017
Local time: 12:30
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego, al. Niepodleglo?ci 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 1201.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Uwaga: Okres zwi?zania ofert? wynosi 60 dni. Wskazany w pkt IV.2.6 okres 2-miesi?czny wynika z braku mo?liwo?ci zamieszczenia w ogloszeniu okresu wyra?onego w dniach.

#Szczegolowe informacje i wymagania Zamawiaj?cego zawieraj? dokumenty zamowienia ? SIWZ#

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1 O udzielenie zam. mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp nie podlegaj? wykluczeniu z udzialu w post?powaniu, tj.: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udzialu w post?powaniu, je?eli nie wyst?pi ?adna z przeslanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z zastrze?eniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7 ? 10 i 12 ustawy Pzp.

1.1.1. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? z post?powania z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp.

A. O?wiadczenia i dokumenty dol?czane przez Wykonawc? do oferty:

1.1. Aktualne na dzie? skladania oferty o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia zwanego dalej ?JEDZ, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu na formularzu ?JEDZ, b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

1.2. Zobowi?zania innego podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow

w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu.

2. Zamawiaj?cy ??da zlo?enia stosownego pelnomocnictwa w przypadku, gdy oferta oraz dol?czone do niej ??dane przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia i dokumenty s? podpisane przez osob? nie wymienion? jako osoba upowa?niona do reprezentowania Wykonawcy

w ogolnodost?pnych rejestrach dotycz?cych Wykonawcy (np. KRS, CEIDG). Szczegolowe wymagania dotycz?ce pelnomocnictwa opisano w Rozdziale XI SIWZ.

B. O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w roz. ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U.z 2016 r. poz.184,1618 i 1634)skladane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej,o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,co Wykonawcy,ktorzy zlo?yli odr?bne oferty. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce,?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Wzor ww. o?wiadczenia zostanie zamieszczony na str. internetowej przez Zamawiaj?cego jednocze?nie z zamieszczeniem informacji,o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

C. Dokumenty i o?wiadczenia skladane na wezwanie Zamawiaj?cego

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie,nie krotszym ni? 10 dni,aktualnych na dzie? zlo?enia o?w. lub dok. potwierdzaj?cych okoliczno?ci,o ktorych mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

#cd.Uzasadnienia z Sekcji IV.1.1.: b)konieczno?ci osi?gni?cia przez BN w zakre?lonym term.,do ko?ca stycznia 2020 r., tzw. kamieni milowych, okr. w pr.Patrimonium obejmuj?cych okr. liczb? zeskan. obiektow. Osi?gni?cie kamieni mil. w postaci rekordow zeskan. obiektow w wyznacz. czasie nie jest mo?liwe bez natychmiastowej realizacji nin. zamowienia. Powy?sze wymogi postawione przed BN determinuj? konieczno?? jak najszybszego zakupu sprz?tu w celu efekt. i czasowego wyk. zadania w pr. Patrimonium.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ +48 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia

o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Scanners for computer use

2017/S 188-384714

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodleglo?ci 213
Warszawa
02-086
Poland
Contact person: Marta Kowalska; Katarzyna Urba?
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Fax: +48 226082624
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.bn.org.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 17 zestawow do digitalizacji w ramach projektu ?Patrimonium ? digitalizacja i udost?pnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorow Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiello?skiej.

Reference number: Znak sprawy XIV/264/17/17
II.1.2) Main CPV code
30216110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 428 197.55 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa dziesi?ciu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38650000
30213000
30231300
48420000
30237280
31224400
38653000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 428 351.50 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa siedmiu specjalistycznych zestawow do digitalizacji materialow bibliotecznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38650000
30213000
30231300
48420000
30237280
31224400
38653000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 999 846.05 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Scanners for computer use
ND Document number 384714-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Biblioteka Narodowa (000275955)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 13/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30213000 - Personal computers
30216110 - Scanners for computer use
30231300 - Display screens
30237280 - Power supply accessories
31224400 - Connection cables
38650000 - Photographic equipment
38653000 - Apparatus for photographic laboratories
48420000 - Facilities management software package and software package suite
OC Original CPV code 30213000 - Personal computers
30216110 - Scanners for computer use
30231300 - Display screens
30237280 - Power supply accessories
31224400 - Connection cables
38650000 - Photographic equipment
38653000 - Apparatus for photographic laboratories
48420000 - Facilities management software package and software package suite
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.bn.org.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >