Czech Republic-Olomouc: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003314832394364
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385471-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Insurance services

2017/S 188-385471

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Olomoucky kraj
60609460
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11
Czech Republic
Contact person: Fiala, Tejkal a partne?i, advokatni kancela?, s.r.o., I?O: 28360125, Helfertova 2040/13, 613 00 Brno
Telephone: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: https://www.kr-olomoucky.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Centralni poji?t?ni nemoviteho a moviteho majetku, vozidel a odpov?dnosti Olomouckeho kraje a jeho organizaci.

Reference number: OKPOJ0517
II.1.2) Main CPV code
66510000 - SB01
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je poji?t?ni moviteho a nemoviteho majetku zadavatele, p?isp?vkovych organizaci z?izenych zadavatelem, p?isp?vkovych organizaci, ktere byly na zadavatele p?evedeny zvla?tnim zakonem a jeho obchodni spole?nosti (dale take jen ?organizace), poji?t?ni odpov?dnosti za ujmu zp?sobenou zadavatelem a jeho organizacemi, poji?t?ni odpov?dnosti za ujmu zp?sobenou provozem vozidel a havarijni poji?t?ni vybranych vozidel zadavatele a jeho organizaci a dale poji?t?ni odpov?dnosti zam?stnanc? v??i zam?stnavateli, kterym je Olomoucky kraj. Bli??i podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadavaciho ?izeni a jejich p?ilohach.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000 - SB01
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je poji?t?ni moviteho a nemoviteho majetku zadavatele, p?isp?vkovych organizaci z?izenych zadavatelem, p?isp?vkovych organizaci, ktere byly na zadavatele p?evedeny zvla?tnim zakonem a jeho obchodni spole?nosti (dale take jen ?organizace), poji?t?ni odpov?dnosti za ujmu zp?sobenou zadavatelem a jeho organizacemi, poji?t?ni odpov?dnosti za ujmu zp?sobenou provozem vozidel a havarijni poji?t?ni vybranych vozidel zadavatele a jeho organizaci a dale poji?t?ni odpov?dnosti zam?stnanc? v??i zam?stnavateli, kterym je Olomoucky kraj. Bli??i podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadavaciho ?izeni a jejich p?ilohach.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si vyhrazuje zm?nu zavazku ve smyslu 100 odst. 3 zakona ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek (dale jen ?zakon), a to pravo na poskytnuti novych slu?eb vybranym dodavatelem (dale jen ?vyhrazene pln?ni), p?i?em?: a) vyhrazene pln?ni bude vybranemu dodavateli zadavano v jednacich ?izenich bez uve?ejn?ni postupem podle 66 zakona, b) p?edpokladana hodnota vyhrazeneho pln?ni nep?evy?uje 30 % p?edpokladane hodnoty ve?ejne zakazky, c) jednaci ?izeni bez uve?ejn?ni, v nich? bude vyhrazene pln?ni vybranemu dodavateli zadavano, budou zahajovana do 3 let od uzav?eni smlouvy, resp. smluv, na pln?ni ve?ejne zakazky, d) vyhrazene pln?ni bude spo?ivat v poji?t?ni pojistnych zajm? nov? vzniklych v pr?b?hu poji?t?ni, tj. zejmena v dopoji?t?ni na vy??i pojistnou ?astku nebo vy??i limit pojistneho pln?ni, p?ipadn? v obnoveni vy?e pojistneho limitu, v p?ipoji?t?ni nov? po?izenych vozidel apod. P?edpokladana hodnota vyhrazeneho pln?ni podle 100 odst. 3 zakona ?ini 8 000 000 CZK bez DPH.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Bli??i podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadavaciho ?izeni a jejich p?ilohach.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-189337
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Centralni poji?t?ni nemoviteho a moviteho majetku, vozidel a odpov?dnosti Olomouckeho kraje a jeho organizaci.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

K odst. II.1.2) Hlavni kod CPV a II.2.2) Dodate?ny(-e) kod(-y) CPV:

Zadavatel vymezil p?edm?t ve?ejne zakazky podle hlavniho slovniku jednotneho klasifika?niho systemu pro u?ely ve?ejnych zakazek:

66510000-8 Poji?t?ni,

66515200-5 Poji?t?ni majetku,

66516000-0 Poji?t?ni odpov?dnosti za ?kodu,

66514110-0 Poji?t?ni motorovych vozidel,

66516400-4 Poji?t?ni v?eobecne odpov?dnosti za ?kodu.

K odst. V.1) Informace o nezadani zakazky:

Zadavaci ?izeni bylo zru?eno ke dni 14.8.2017.

Zadavatel zru?il zadavaci ?izeni ve?ejne zakazky v souladu s 127 odst. 2 pism. d) zakona ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek (dale jen ?zakon), nebo? v pr?b?hu zadavaciho ?izeni se vyskytly d?vody hodne zvla?tniho z?etele, v?etn? d?vod? ekonomickych, pro ktere nelze po zadavateli po?adovat, aby v zadavacim ?izeni pokra?oval, bez ohledu na to, zda tyto d?vody zadavatel zp?sobil ?i nikoliv.

D?vod hodny zvla?tniho z?etele, pro ktery nelze po zadavateli po?adovat, aby v zadavacim ?izeni pokra?oval, spo?iva v tom, ?e se v pr?b?hu zadavaciho ?izeni vyskytly skute?nosti, z nich? vyplyva, ?e zadavatel nestanovil podminky u?asti v zadavacim ?izeni adekvatn? k rozsahu a slo?itosti p?edm?tu pln?ni ve?ejne zakazky.

S ohledem na vysoke hodnoty pravd?podobne maximalni ?kody (PML) a maximalni mo?ne ?kody (MPL) zadavatel nestanovil odpovidajici podminky u?asti v zadavacim ?izeni (zejmena s ohledem na aktualni vy?i rezerv a technickou upisovaci kapacitu dodavatel?), p?i?em? v d?sledku toho hrozi vyb?r dodavatele, ktery by nemusel byt schopen dostat v?em svym povinnostem pojistitele podle obchodnich podminek zadavatele.

Zadavaci ?izeni bylo ukon?eno uplynutim lh?ty pro podani navrhu ve smyslu 51 odst. 2 pism. b) zakona, a to dnem 22.9.2017.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Insurance services

2017/S 188-385471

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Olomoucky kraj
60609460
Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11
Czech Republic
Contact person: Fiala, Tejkal a partne?i, advokatni kancela?, s.r.o., I?O: 28360125, Helfertova 2040/13, 613 00 Brno
Telephone: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: https://www.kr-olomoucky.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Centralni poji?t?ni nemoviteho a moviteho majetku, vozidel a odpov?dnosti Olomouckeho kraje a jeho organizaci.

Reference number: OKPOJ0517
II.1.2) Main CPV code
66510000 - SB01
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000 - SB01
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-189337

Section V: Award of contract

Title:

Centralni poji?t?ni nemoviteho a moviteho majetku, vozidel a odpov?dnosti Olomouckeho kraje a jeho organizaci.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Olomouc: Insurance services
ND Document number 385471-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OLOMOUC
AU Authority name Olomoucky kraj (60609460)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66510000 - Insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) https://www.kr-olomoucky.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >