Poland-Katowice: Machines and apparatus for testing and measuring

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • H - Quality Control, Testing, and Inspection Services
Opps ID: NBD00003315357360567
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384690-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 188-384690

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Technik Innowacyjnych Emag
PL6340125399
ul. Leopolda 31
Katowice
40-189
Poland
Contact person: Jolanta Kopiec, Agata Bartnik
Telephone: +48 322007796
E-mail: zamowienia.publiczne@ibemag.pl
Fax: +48 322007705
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.ibemag.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://pzp.ibemag.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Instytut Technik Innowacyjnych Emag
PL6340125399
ul. Leopolda 31
Katowice
40-189
Poland
Contact person: Jolanta Kopiec, Agata Bartnik
Telephone: +48 322007796
E-mail: zamowienia.publiczne@ibemag.pl
Fax: +48 322007705
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.ibemag.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Other activity: badania naukowe i prace rozwojowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Stanowisko do symulacji udarow mechanicznych.

Reference number: KE/02/09/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ?Stanowiska do symulacji udarow mechanicznych ogniw elektrycznych oraz innych urz?dze? magazynuj?cych lub przetwarzaj?cych energi? na potrzeby Laboratorium Bada? Kabli i Bada? ?rodowiskowych w Centrum Bada? i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG; fabrycznie nowego, sterowanego systemu do przeprowadzania testow odporno?ci i wytrzymalo?ci na udary mechaniczne; na koszt i ryzyko Wykonawcy. Sprz?t dostarczony w ramach realizacji umowy musi by? nieu?ywany, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zdatny do u?ytku.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiaj?cego na skutek dostarczenia przedmiotu zamowienia, ktory nie spelnia deklarowanych przez Wykonawc? parametrow.

Opis przedmiotu zamowienia okre?la: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia ? Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Laboratorium Bada? Kabli i Bada? ?rodowiskowych w Centrum Bada? i Certyfikacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Stanowisko do symulacji udarow mechanicznych musi zapewni? realizacj? bada? na probkach o masie calkowitej do 800 kg wl?cznie i wymiarach do 800x1000x2500 mm [szer. X gl. X wys.]. Maksymalne obci??enie dynamiczne dla wytrzymalo?ci udarowej musi wynosi? 14750 m/s2 z czasem nara?enia 500 s. Uklad musi by? izolowany od otoczenia i musi pracowa? w ?rodowisku przemyslowym, nie stanowi?c zagro?enia elektromagnetycznego ani mechanicznego dla otoczenia. Panel kontrolny i pomiarowy stanowiska musi zosta? dostarczony w szafie typu ?RACK 19. Cale stanowisko (l?cznie z panelem operatora) nie mo?e zajmowa? powierzchni wi?kszej ni? 2100x1200 mm (nie wliczaj?c ukladow peryferyjnych dostarczaj?cych wymagane media ? powietrze, olej, itp.).

Wykonawca musi dostarczy? kompletne stanowisko wyposa?one w uklady zasilania mediami (np. powietrze, olej, woda, itd.).

Dostarczone stanowisko musi by? dostarczone z aparatur? pomiarow? i ?wiadectwami wzorcowania zgodnie z ISO/IEC 17025 (w j?zyku polskim lub angielskim). Przebiegi udarow (impulsow) na oferowanych zderzakach musz? by? potwierdzone przez producenta i dostarczone w postaci charakterystyk czasowych (wraz z eksportem danych do pliku .txt lub .csv) z cz?stotliwo?ci? probkowania minimum 50 kHz. Stanowisko do bada? ogniw elektrycznych oraz innych urz?dze? magazynuj?cych lub przetwarzaj?cych energi?, musi spelnia? wymagania specyfikacji technicznych (aktualnie obowi?zuj?ce wydania na dzie? ogloszenia przetargu).

Dodatkowo systemy monitorowania parametrow musz? umo?liwia? analiz?: jako?ci mocy zgodnie z EN 50160, EN50163, IEE519, IEC 61000-2-4, przebiegow harmonicznych zgodnie z IEC-61000-3-2/-12,

zmian napi?cia zgodnie z IEC-61000-3-3 /-11,

Dostarczone wyposa?enie do monitorowania parametrow i analizy sygnalow wielko?ci elektrycznych i obci??e? udarowych musi posiada? ?wiadectwa wzorcowania zawieraj?ce powolanie na ISO/IEC 17025.

Dostarczane stanowisko musi posiada? tor pomiarowy do realizacji akwizycji i analizy sygnalow, zapewniaj?c nast?puj?ce parametry: mo?liwo?? synchronicznej rejestracji wielko?ci sygnalowych wraz z obrazem kamery szybko-klatkowej o pr?dko?ci 600 kl/sek przy rozdzielczo?? 640x480, lub 300kl/sek. przy 1920x1080, mo?liwo?? synchronicznej rejestracji wielko?ci sygnalowych wraz z obrazem z kamery termowizyjnej FLIR, pakiet oprogramowania umo?liwiaj?cy realizacj? analizy ON-LINE w czasie rzeczywistym, zakres pomiarowy 70 kHz, dynamika sygnalu pomiarowego 160 dB, uniwersalne wej?cia pomiarowe. Dostarczane stanowisko musi zawiera? przetworniki/czujniki w minimalnej konfiguracji, okablowanie do przetwornikow drga? o dlugo?ci min. 5 m zako?czone zl?czami BNC.

Uklad pomiarowy musi by? wyposa?ony w komputer PC typu laptop z systemem operacyjnym Windows 10 Professional lub nowszy, wyposa?ony w bateri? min. 9-ogniwow?, ekran min. 15,6 (matryca matowa), procesor i7, pami?? RAM min. 16 GB, dysk twardy SSD min. 250 GB oraz 2 zewn?trzne monitory min. 24 (matryca matowa) podl?czane zl?czem HDMI, DVI, mysz i klawiatur? bezprzewodow?. Dodatkowo do komputera musz? by? dostarczone kable do monitorow oraz stacj? dokuj?c? umo?liwiaj?c? podl?czenie zewn?trznych ekranow.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia ? Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Umowa b?dzie realizowana zgodnie z terminem okre?lonym przez Wykonawc? w ofercie, termin dostawy calego sprz?tu maksymalnie do 28 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do 31.12.2017 r.

Drugie kryterium oceny ofert: kryterium ?czas reakcji serwisu:znaczenie kryterium ? 40 pkt.; za czas reakcji do 12 h ? 40 pkt.; za czas reakcji do 24 h ? 30 pkt.; za czas reakcji do 48 h ? 10 pkt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

5) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

6) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

7) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotycz?cych kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je?eli wyka?e, ?e: jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia nie mniej ni? 800 000 PLN ? wraz z potwierdzeniem dokonania oplaty polisy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e: wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamowienia, ka?da o warto?ci nie mniej ni? 600 000 PLN brutto wraz z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. Wzor ww. Wykazu dostaw stanowi Zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy stanowi Wzor umowy ? Zal?cznik nr 10 do SIWZ

Dostawca zobowi?zuje si? do dostawy calego stanowiska (wszystkich jego cz??ci) w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie do 28 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do 31.12.2017 r. (potwierdzone protokolem dostawy). Zamawiaj?cy w terminie do jednego miesi?ca od daty dostawy (okre?lonej w ust. 1) przeprowadzi rozruch dostarczonego stanowiska. Dostawca musi zapewni? asyst? in?yniera w siedzibie Zamawiaj?cego (nie mniej ni? 24 roboczo-godziny) w procesie przygotowania stanowiska do akredytacji w okresie do 3 miesi?cy od daty dostawy (okre?lonej w ust. 1). Dostawca w terminie do 3 miesi?cy od daty podpisania protokolu odbioru (okre?lonego 2 ust. 2) stanowiska przeprowadzi bezplatne szkolenie personelu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zaliczek, pod warunkiem zabezpieczenia wyplaty zaliczki. Wyplata zaliczki nast?pi pod warunkiem zlo?enia zabezpieczenia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ? Recepcja. 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, Polska.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami upowa?nionymi do otwarcia ofert jest Komisja Przetargowa powolana przez Dyrektora Zamawiaj?cego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Wzor Formularza oferty stanowi Zal?cznik nr 8 do SIWZ. Zal?cznik nr 9 do SIWZ stanowi Wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91

Do oferty wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej zwanego ?jednolitym dokumentem). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Jednolity dokument w formatach .DOC oraz .PDF stanowi? odpowiednio Zal?cznik nr 5 i Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

Instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy ??da:

a) Zlo?enia wraz z ofert? wypelnionego i podpisanego Formularza cenowego oferowanego przedmiotu zamowienia stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

b) Kart katalogowych oferowanego przedmiotu zamowienia (dopuszcza si? karty katalogowe w j?zyku angielskim) przedstawiaj?ce parametry wymagane przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

W post?powaniu komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? zgodnie z wyborem zamawiaj?cego za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi?cie, za po?rednictwem posla?ca, faksu lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu uslug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Je?eli zamawiaj?cy lub wykonawca przekazuj? o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po?rednictwem faksu lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu uslug drog? elektroniczn?, ka?da ze stron na ??danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 24 000 PLN. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieni?dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego w ING Bank ?l?ski Oddzial Regionalny w Katowicach PL 68 1050 1214 1000 0007 0000 5010. Kopi? polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si? zlo?y? wraz z ofert?.

Zamawiaj?cy informuje, ?e okre?lony w sekcji IV.2.6 ogloszenia minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? 2 miesi?ce rowna si? 60 dni.

W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentu, o?wiadczenia na potwierdzenie warunkow udzialu w post?powaniu, z ktorego b?d? wynika? kwoty wyra?one w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w ktorym opublikowano ogloszenie o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli dniem publikacji ogloszenia b?dzie sobota lub dzie? wolny od pracy, wowczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % maksymalnej warto?ci nominalnej zobowi?zania Zamawiaj?cego wynikaj?cego z umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6 SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maj? zastosowanie przepisy art. 179 ? 198g Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 188-384690

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Technik Innowacyjnych Emag
PL6340125399
ul. Leopolda 31
Katowice
40-189
Poland
Contact person: Jolanta Kopiec, Agata Bartnik
Telephone: +48 322007796
E-mail: zamowienia.publiczne@ibemag.pl
Fax: +48 322007705
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.ibemag.pl

I.5) Main activity
Other activity: badania naukowe i prace rozwojowe

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Stanowisko do symulacji udarow mechanicznych.

Reference number: KE/02/09/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Machines and apparatus for testing and measuring
ND Document number 384690-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KATOWICE
AU Authority name Instytut Technik Innowacyjnych Emag (PL6340125399)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
OC Original CPV code 38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
RC NUTS code PL
PL22A
IA Internet address (URL) http://www.ibemag.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >