Poland-Warsaw: IT software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003315398779101
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 384686-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: IT software package

2017/S 188-384686

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Centrala
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Fax: +48 225926663
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.krus.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Centrala, pok. 101 Kancelaria
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Katarzyna Lukasiak
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.krus.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia rolnicze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup licencji oprogramowania serwerowego.

Reference number: 0000-ZP.261.21.2017
II.1.2) Main CPV code
48517000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup licencji oprogramowania serwerowego w podziale na 4 cz??ci:

? cz.1: 4 szt. Oracle Real Application Cluster One Node;

? cz.2: 25 szt. BMC Remedy Service-Desk ? User Add-On License;

? cz.3: vRealize Operation Manager standard do monitorowania platformy i uslug systemu VMware dla 100 wirtualnych maszyn ? szczegolowy opis wymaganego rozwi?zania znajduje si? w Rozdziale II SIWZ;

? cz.4: 6szt. VMware ESX Enterprise Plus lub system rownowa?ny pozwalaj?cy na zarz?dzanie nowymi hostami z poziomu posiadanego vCenter oraz konfiguracj? takich funkcjonalno?ci jak DSR, vMotion, distributed switch.

Ww. licencje oprogramowania zakupione zostaj? wraz z uslug? standardowej ATiK, aktywn? od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania do:

dla cz??ci 1: nie krocej ni? do 31.12.2018 r.

dla cz??ci 2, 3 i 4: nie krocej ni? do 31.12.2019 r.

Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie licencji oprogramowania rownowa?nego zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 798 373.98 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup 4 szt. Oracle Real Application Cluster One Node

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48611000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zakup 4 szt. Oracle Real Application Cluster One Node wraz z uslug? standardowej asysty technicznej i konserwacji producenta oprogramowania aktywn? od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania do nie krocej ni? 31 grudnia 2018 r. Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie licencji oprogramowania rownowa?nego spelniaj?cego wymagania okre?lone w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe kwartaly kalendarzowe obowi?zywania ATiK / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 227 642.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 2 200 PLN (slownie: dwa tysi?ce dwie?cie zlotych ) przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do dnia 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup 25 szt. BMC Remedy Service-Desk ? User Add-On License;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48517000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zakup 25 szt. BMC Remedy Service-Desk ? User Add-On License wraz z uslug? standardowej asysty technicznej i konserwacji producenta oprogramowania aktywn? od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania do nie krocej ni? 31.12.2019 r. Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie licencji oprogramowania rownowa?nego spelniaj?cego wymagania okre?lone w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe kwartaly kalendarzowe obowi?zywania ATiK / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 349 593.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 3 400 PLN (slownie: trzy tysi?ce czterysta zlotych ) przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do dnia 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup vRealize Operation Manager standard do monitorowania platformy i uslug systemu VMware dla 100 wirtualnych maszyn

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
48614000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zakup vRealize Operation Manager standard do monitorowania platformy i uslug systemu VMware dla 100 wirtualnych maszyn wraz z uslug? standardowej asysty technicznej i konserwacji producenta oprogramowania aktywn? od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania do nie krocej ni? 31.12.2019 r. Szczegolowy opis wymaganego rozwi?zania znajduje si? w Rozdziale II SIWZ.

Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie licencji oprogramowania rownowa?nego spelniaj?cego wymagania okre?lone w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe kwartaly kalendarzowe obowi?zywania ATiK / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 97 560.98 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 900 PLN (slownie: dziewi??set zlotych ) przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do dnia 31.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup 6szt. VMware ESX Enterprise Plus

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
48620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Zakup 6szt. VMware ESX Enterprise Plus lub system rownowa?ny pozwalaj?cy na zarz?dzanie nowymi hostami z poziomu posiadanego vCenter oraz konfiguracj? takich funkcjonalno?ci jak DSR, vMotion, distributed switch.

Ww. licencje zostaj? zakupione wraz z uslug? standardowej asysty technicznej i konserwacji producenta oprogramowania aktywn? od dnia udzielenia licencji przez producenta oprogramowania do nie krocej ni? 31.12.2019 r.

Wymagania dot. systemu rownowa?nego znajduj? si? w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe kwartaly kalendarzowe obowi?zywania ATiK / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 123 577.24 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 1200 PLN (slownie: tysi?c dwie?cie zlotych ) przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamowienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie po?niej ni? do dnia 31 grudnia 2017r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy: A)nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 5 pkt 8 ustawy Pzp.

W przypadku oferty skladanej wspolnie przez kilku Wykonawcow ocena wymaga? okre?lonych w pkt A b?dzie dla tych Wykonawcow dokonana odr?bnie.

B) Dokumenty na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu:

1.inf. z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp

1.1.Wyk. maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dok. w pkt 1, sklada dok. z pkt 4 lit. a), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dok. mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dok., zast?puje si? go dok. zawieraj?cym o?w. tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gosp. wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

2. za?w. wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem podatkow oraz wla?ciwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzaj?cego, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem skladek na ubezp. spoleczne lub zdrowotne lub innych dok., ?e Wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem/organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; 3. o?w. Wyk.:- o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow,oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji? dok. potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; -o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zam. publiczne;-o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych;4.Je?eli Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast:a) dok. w lit. B pkt 1 sklada inf. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dok. wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy inf. albo dok., w zakresie art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; b) dok. w lit. B pkt 2 sklada dokument/-y wystawione w kraju, w ktorym Wyk.ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce ?e nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; 5.Je?eli w kraju, w ktorym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy nie wydaje si? dok. o ktorych mowa w pkt 4 zast?puje si? je dok. zawieraj?cym odpowiednio o?w. Wyk., ze wskazaniem osoby/ob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?w. osoby, ktorej dok. mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gosp. wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Daty wystawienia dokumentu okre?lonego w pkt 4 stosuje si? odpowiednio.

Dokumenty w pkt 1; 1.1; 4 lit. a) wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy, w pkt 2; 4 lit. b) nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, w pkt 5 ? odpowiednio.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego ? Centrala, al. Niepodleglo?ci 190, 00-608 Warszawa, Sala konferencyjna A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wyk. zobowi?zany jest dol?czy? do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?w. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia wg Rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE)2016/7 z 5.1.2016 ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz.U. UE L 3/16),zwane dalej jednolitym dokumentem. Informacje zawarte w o?w. stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wyk. nie podlega wykluczeniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dok. ten musi potwierdza? brak podstaw wykluczenia.

3. Ofert? nale?y zlo?y? na Formularzu oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdzial IV.

4. Do oferty nale?y dol?czy? pelnomocnictwo/upowa?nienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post?powaniu, o ile oferta zostala podpisana przez osoby nieumocowane do tych czynno?ci w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez notariusza)[pelnomocnictwo jest wymagane rownie?, gdy ofert? skladaj? podmioty wyst?puj?ce wspolnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich czlonkow konsorcjum].

5. W przypadku szczegolowego okre?lenia w Cz??ci II B jednolitego dokumentu, zakresu udzielonego pelnomocnictwa i zlo?enia w tym zakresie o?wiadczenia woli w tre?ci jednolitego dokumentu,a tak?e prawidlowego jego podpisania, Wykonawca nie musi dol?cza? do oferty odr?bnego dokumentu pelnomocnictwa.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o ktorej mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?w. o przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentow (wzor o?w. stanowi Zal. nr 1 do SIWZ). W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

7. Zam., zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca,ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. W tym celu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamow. wezwie Wyk., ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?w. i dok., o ktorych mowa w Sek. III.1.1).

8.Wybrany Wyk. wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wys. 2 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, najpo?niej w dniu podpisania umowy.

9. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) Pzp.

10. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni i jego bieg rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: IT software package

2017/S 188-384686

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Centrala
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Fax: +48 225926663
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia rolnicze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup licencji oprogramowania serwerowego.

Reference number: 0000-ZP.261.21.2017
II.1.2) Main CPV code
48517000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 798 373.98 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup 4 szt. Oracle Real Application Cluster One Node

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48611000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 227 642.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup 25 szt. BMC Remedy Service-Desk ? User Add-On License;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48517000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 349 593.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup vRealize Operation Manager standard do monitorowania platformy i uslug systemu VMware dla 100 wirtualnych maszyn

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
48614000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 97 560.98 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup 6szt. VMware ESX Enterprise Plus

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
48620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 123 577.24 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: IT software package
ND Document number 384686-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego Centrala
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48517000 - IT software package
48611000 - Database software package
48614000 - Data-acquisition system
48620000 - Operating systems
OC Original CPV code 48517000 - IT software package
48611000 - Database software package
48614000 - Data-acquisition system
48620000 - Operating systems
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.krus.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >