Poland-Olsztyn: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003315437700953
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384716-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Software package and information systems

2017/S 188-384716

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Poland
Contact person: Jacek Gomoli?ski
Telephone: +48 895398297
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.poliklinika.net

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.poliklinika.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony na rozbudow? posiadanego systemu zarz?dzania i planowania leczenia w Zakladzie Radioterapii.

Reference number: ZPZ-51/09/17
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot zamowienia stanowi rozbudowa systemu zarz?dzania i planowania leczenia.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? zal?czniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: formularz wymaganych parametrow technicznych oraz wzor umowy.

3. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? w ofercie (w formularzu oferty) cz??ci zamowienia / zakresu zada?, ktorych wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom oraz wskazania firm podwykonawcow (nazw).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48180000
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa serwerow, oprogramowania i innych elementow do rozbudowy systemu zarz?dzania i planowania leczenia opisanych szczegolowo w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) zal?cznik nr 2 ?Formularz wymaganych parametrow technicznych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 9.2-8.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, i? z uwagi na ubieganie si? o sfinansowanie niniejszego zamowienia ze ?rodkow pochodz?cych z Unii Europejskiej mo?e uniewa?ni? post?powanie na podstawie art. 93 ust 1a ustawy Pzp, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dzialalno?? prowadzona na potrzeby wykonania zamowienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnie?. Warunek ten zostanie spelniony je?eli Wykonawca wraz z ofert? przedlo?y podpisane o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? wg wzoru na zal?czniku nr 3 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu. Warunek ten zostanie spelniony je?eli Wykonawca wraz z ofert? przedlo?y podpisane o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? wg wzoru na zal?czniku nr 3 do SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu. Warunek ten zostanie spelniony je?eli Wykonawca wraz z ofert? przedlo?y podpisane o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? wg wzoru na zal?czniku nr 3 do SIWZ.

Ponadto Zamawiaj?cy informuje, i? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania, tj. wobec ktorych nie zachodz? podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:10
Place:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Sala Konferencyjna, budynek ?D, II pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Wadium:

1.) Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium w prawidlowej wysoko?ci.

2.) Zamawiaj?cy okre?la wadium na kwot?: 9910,00 PLN

3.) Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu do skladania ofert.

II. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca sklada:

1.) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

2.) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3.) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokumentu potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4.) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

III. W celu potwierdzenia ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca sklada:

1.) Materialy opisowe dotycz?ce oferowanych urz?dze?. Dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim.

IV. Zamawiaj?cy informuje, i? nie zamierza zawiera? umowy ramowej, nie zamierza ustanowi? dynamicznego systemu zakupow, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1.) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2.) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Software package and information systems

2017/S 188-384716

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Poland
Contact person: Jacek Gomoli?ski
Telephone: +48 895398297
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.poliklinika.net

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony na rozbudow? posiadanego systemu zarz?dzania i planowania leczenia w Zakladzie Radioterapii.

Reference number: ZPZ-51/09/17
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48180000
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Software package and information systems
ND Document number 384716-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OLSZTYN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48000000 - Software package and information systems
48180000 - Medical software package
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48000000 - Software package and information systems
48180000 - Medical software package
RC NUTS code PL622
IA Internet address (URL) www.poliklinika.net
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >