Poland-Warsaw: Data-acquisition system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003316404748361
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 384669-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Data-acquisition system

2017/S 188-384669

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Finansow reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. ?wi?tokrzyska 12
Warszawa
00-916
Poland
Telephone: +48 660557183
E-mail: przetargi@lu.mofnet.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.lubuskie.kas.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.lubuskie.kas.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. Generala Wladyslawa Sikorskiego 2
Zielona Gora
65-454
Poland
Contact person: Karolina Kowalik
Telephone: +48 660557183
E-mail: przetargi@lu.mofnet.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.lubuskie.kas.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Sekratriat Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze p. 110
Zielona Gora
Poland
E-mail: przetargi@lu.mofnet.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.lubuskie.kas.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bazy danych, zawieraj?cej informacje o podmiotach polskich i zagranicznych.

Reference number: 0801-ILZ.260.50.2017
II.1.2) Main CPV code
48614000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bazy danych, zawieraj?cej informacje o podmiotach polskich i zagranicznych ich wzajemnych powi?zaniach oraz sprawozdaniach finansowych wraz z danymi historycznymi za okres 6 lat wstecz licz?c od dnia podpisania umowy. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ. Szczegolowy zakres zamowienia, jaki wykonawca b?dzie musial wykona? w ramach zawartej umowy zawiera wzor umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy zakres zamowienia, jaki wykonawca b?dzie musial wykona? w ramach zawartej umowy zawiera wzor umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba obiektow z pa?stw wskazanych w ust. 2 OPZ / Weighting: 32
Quality criterion - Name: Baza danych poszerzona o dodatkowych 5 krajow wskazanych w ust. 3 OPZ / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Baza danych poszerzona o dodatkowe, jednostkowe informacje o obiektach w zakresie okre?lonym w ust. 4 OPZ / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? aktualizacji bazy danych / Weighting: 5
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawiera pkt. 9 SIWZ, ktora zostanie zamieszczona na stronie Zamawiaj?cego pod adresem internetowym www.lubuskie.kas.gov.pl (zakladka: Ogloszenia ? Zamowienia Publiczne) .Zamawiaj?cy zamierza skorzysta? z art. 24aa uPzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowi?cy zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie zlo?onych ofert nast?pi w dniu 8.11.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiaj?cego, w sali 5. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia:

Procedura otwarcia przedstawiona zostala w pkt 15 SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Informacje dodatkowe:

1. Wymagania dotycz?ce wadium:

1) zamawiaj?cy wymaga od wykonawcow wniesienia wadium, na podstawie art. 45 ust. 1 uPzp;

2) wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert;

3) zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci 63 000 PLN.

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wniesienia wadium zawarto w ust.11 SIWZ.

2. W przypadku wyboru oferty wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, zobowi?zani s? przed przyst?pieniem do zawarcia umowy, przedlo?y? umow? reguluj?c? ich wspolprac?.

5. Termin wykonania zamowienia: dostawa bazy danych 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem aktualizacji przez okres 36 miesi?cy; przeszkolenie w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia bazy danych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Data-acquisition system

2017/S 188-384669

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerstwo Finansow reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. ?wi?tokrzyska 12
Warszawa
00-916
Poland
Telephone: +48 660557183
E-mail: przetargi@lu.mofnet.gov.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.lubuskie.kas.gov.pl

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bazy danych, zawieraj?cej informacje o podmiotach polskich i zagranicznych.

Reference number: 0801-ILZ.260.50.2017
II.1.2) Main CPV code
48614000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Data-acquisition system
ND Document number 384669-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Ministerstwo Finansow reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48614000 - Data-acquisition system
OC Original CPV code 48614000 - Data-acquisition system
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.lubuskie.kas.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >