Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003317021349938
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385947-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2017/S 188-385947

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Warszawie
000162263
ul. Bartycka 110A
For the attention of: Joanna Piekutowska, Tadeusz Kosior
00-716 Warszawa
Poland
Telephone: +48 226510660
E-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
Fax: +48 226510676

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wios.warszawa.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38344000

Description
Pollution-monitoring devices.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 793 476,69 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section V: Award of contract

Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Envimet Services Sp. z o.o.
ul. Balicka 255
30-198 Krakow
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 227 600,81 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 251 627,25 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 2017/S103-205090 Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

MLU-RECORDUM Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
ul. Polomi?ska 16
40-585 Katowice
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 97 500 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 139 521,36 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

MLU-RECORDUM Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
ul. Polomi?ska 16
40-585 Katowice
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 21 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 44 321,82 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Atmoservice Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 18
60-111 Pozna?
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 162 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 164 574 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

MLU-Recordum Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
ul. Polomi?ska 16
40-585 Katowice
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 200 561 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 193 432,26 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2017/S 188-385947

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Warszawie
000162263
ul. Bartycka 110A
For the attention of: Joanna Piekutowska, Tadeusz Kosior
00-716 Warszawa
Poland
Telephone: +48 226510660
E-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
Fax: +48 226510676

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wios.warszawa.pl

I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostka bud?etowa wchodz?ca w sklad wojewodzkiej administracji zespolonej
I.3) Main activity
Environment
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert cz??ciowych na zakup wyposa?enia pomiarowego i pomocniczego do stacji monitoringu jako?ci powietrza wchodz?cych w sklad Systemu Oceny Jako?ci Powietrza.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Stacje pomiarowe jako?ci powietrza SOJP na terenie wojewodztwa mazowieckiego.

NUTS code PL92

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposa?enia pomiarowego i pomocniczego do stacji monitoringu jako?ci powietrza. Zamowienie podzielone zostalo na 5 zada?:
1) automatyczne mierniki pylu zawieszonego ? 2 szt.
2) kalibratory wielogazowe z wytwornic? powietrza zerowego ? 2 szt.
3) kalibratory przeplywu gazu ? 2 szt.
4) poborniki manualne pylu z glowicami PM10 i PM2,5 ? 3 szt.
5) analizatory BTX ? 2 szt.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38344000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 793 476,69 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
1/PN/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 103-205090 of 31.5.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 1 - Lot title: Automatyczne mierniki pylu zawieszonego ? 2 sztuki
V.1) Date of contract award decision:
6.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Envimet Services Sp. z o.o.
ul. Balicka 255
30-198 Krakow
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 227 600,81 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 251 627,25 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 2017/S103-205090 Lot No: 2 - Lot title: Kalibratory wielogazowe z wytwornic? powierza zerowego ? 2 sztuki
V.1) Date of contract award decision:
4.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

MLU-RECORDUM Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
ul. Polomi?ska 16
40-585 Katowice
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 97 500 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 139 521,36 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 3 - Lot title: Kalibratory przeplywu gazu ? 2 sztuki
V.1) Date of contract award decision:
4.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

MLU-RECORDUM Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
ul. Polomi?ska 16
40-585 Katowice
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 21 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 44 321,82 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 4 - Lot title: Poborniki manualne pylu z glowicami PM10 i PM2,5 ? 3 sztuki
V.1) Date of contract award decision:
4.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Atmoservice Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 18
60-111 Pozna?
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 162 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 164 574 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 2017/S 103-205090 Lot No: 5 - Lot title: Analizatory BTX ? 2 sztuki
V.1) Date of contract award decision:
4.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

MLU-Recordum Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
ul. Polomi?ska 16
40-585 Katowice
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 200 561 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 193 432,26 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Zadanie jest finansowane ze ?rodkow WFO?iGW w Warszawie.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: I.
1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi,je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
II.
1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
2.. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobow okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
III.
1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;
2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej;
3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
4. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej j, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia
2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
IV.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.
Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego.
Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016, poz. 1113 z po?n. zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
V.
Szczegolowe regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zostaly okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices
ND Document number 385947-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Wojewodzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Warszawie (000162263)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria Z - Not specified
PC CPV code 38344000 - Pollution-monitoring devices
OC Original CPV code 38344000 - Pollution-monitoring devices
RC NUTS code PL92
IA Internet address (URL) www.wios.warszawa.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >