Poland-Gdansk: Collector and collection bags, drainage and kits

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 81 - Containers, Packaging, and Packing Supplies
Opps ID: NBD00003317106314477
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 384660-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Collector and collection bags, drainage and kits

2017/S 188-384660

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Poland
Contact person: Pawel Faczy?ski
Telephone: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://old.uck.gda.pl/zamowienia.php
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyrobow medycznych do zabiegow LDL aferezy wraz z dzier?aw? aparatow do zabiegow LDL aferezy.

Reference number: 141/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
33141600
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

a. Dostawa wyrobow medycznych do zabiegow LDL w asortymencie oraz szacunkowej ilo?ci okre?lonych w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

b. Dzier?awa aparatow do zabiegow LDL ? o parametrach granicznych okre?lonych w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy informuje, i? ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamowienia okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ s? warto?ciami szacunkowymi, slu??cymi do prawidlowego skalkulowania ceny oferty, porownania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilo?ci zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w poszczegolnych grupach asortymentowych do 25 % (slownie: dwadzie?cia pi?? procent), w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, z zastrze?eniem, i? warto?? oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.

3. Dostawa b?dzie realizowana na podstawie zamowie? cz??ciowych. Max termin dostawy: 4 dni rob.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

a. Dostawa wyrobow medycznych do zabiegow LDL w asortymencie oraz szacunkowej ilo?ci okre?lonych w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

b. Dzier?awa aparatow do zabiegow LDL ? o parametrach granicznych okre?lonych w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy informuje, i? ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamowienia okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ s? warto?ciami szacunkowymi, slu??cymi do prawidlowego skalkulowania ceny oferty, porownania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilo?ci zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w poszczegolnych grupach asortymentowych do 25 % (slownie: dwadzie?cia pi?? procent), w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, z zastrze?eniem, i? warto?? oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.

3. Dostawa b?dzie realizowana na podstawie zamowie? cz??ciowych. Max termin dostawy: 4 dni roboczych od daty zlo?enia zamowienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowi?zany b?dzie dostarczy? na wlasny koszt.

4. Wymieniony w pkt. 1 a przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ. Niespelnienie chocia?by jednego z wymaga? okre?lonych w zal?czniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Wymieniony w pkt. 1 b aparat musi spelnia? parametry okre?lone w zal?czniku nr 4 do SIWZ. Niespelnienie chocia?by jednego z parametrow granicznych okre?lonych w zal?czniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

6. Ponadto do obowi?zkow Wykonawcy nale?e? b?dzie:

? dokonanie instalacji dostarczonego aparatu u bezpo?redniego u?ytkownika;

? przeprowadzenie szkolenia z obslugi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego aparatu;

? aktualizacja oprogramowania aparatu w trakcie trwania umowy;

? dostarczenie instrukcji obslugi w j?zyku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na plycie CD (dostarczy? wraz z dostaw? przedmiotu najmu);

? zapewnienie udzialu w zewn?trznym systemie kontroli jako?ci, wskazanym przez Zamawiaj?cego

? zapewnienie obslugi serwisowej aparatu, b?d?cego przedmiotem dzier?awy, w tym przegl?dy, konserwacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania w ramach czynszu dzier?awnego;

? umo?liwienie Zamawiaj?cemu zglaszania awarii przez 24 godziny na dob? w ci?gu 365 dni w roku;

? usuni?cie awarii lub wystawienie urz?dzenia zast?pczego przez serwis Wynajmuj?cego w czasie nie dlu?szym ni? 48 godzin od momentu zgloszenia uszkodzenia przez Zamawiaj?cego.

7. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do ubezpieczenia na swoj koszt przedmiotu dzier?awy od wszelkiego ryzyka zwi?zanego z: kradzie??, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utrat? przedmiotu dzier?awy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caly okres obowi?zywania umowy.

8. Wykonawca na dostarczony sprz?tu udzieli gwarancji zgodnej z t? jaka zostala okre?lona w tabelach parametrow technicznych stanowi?cych zal?cznik nr 4 do SIWZ liczonej od daty protokolarnego odbioru sprz?tu przez Zamawiaj?cego. Udzielona gwarancja b?dzie obejmowala caly dostarczony i zainstalowany sprz?t przez Wykonawc?.

9. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych.

10. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

11. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

12. Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego zastosowana zostanie tzw. ?procedura odwrocona, o ktorej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy stosuj?c powy?sz? procedur?, w pierwszej kolejno?ci dokona wst?pnego badania i oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy informuje, i? ilo?ci asortymentu stanowi?cego przedmiot zamowienia okre?lone w zal?czniku nr 3 do SIWZ s? warto?ciami szacunkowymi, slu??cymi do prawidlowego skalkulowania ceny oferty, porownania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilo?ci zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu, w poszczegolnych grupach asortymentowych do 25 % (slownie: dwadzie?cia pi?? procent), w zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, z zastrze?eniem, i? warto?? oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek ten zostanie spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie, wykonal lub wykonuje co najmniej dwie dostawy wyrobow do LDL Aferezy o warto?ci brutto ka?dej z nich nie mniejszej ni? 600 000 PLN brutto.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca zrealizuje umow? na warunkach okre?lonych w zal?cznikach 5a lub 5b do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

W budynku nr 9, Dzial Zamowie? Publicznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gda?sku przy ul. D?binki 7.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp

2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? umowy zgodnie z zal?cznikiem 5 do SIWZ.

4. W przypadku gdy warto?ci podane przez Wykonawcow na o?wiadczeniach i dokumentach,

o ktorych mowa w pkt VII SIWZ, podane b?d? w walucie innej ni? PLN, Zamawiaj?cy przeliczy te warto?ci na PLN przyjmuj?c ?redni kurs NBP danej waluty na dzie? wszcz?cia post?powania.

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynno?ci, uprawnienia, obowi?zki Wykonawcow

i Zamawiaj?cego, ktorych ustawa nie nakazala zawiera? Zamawiaj?cemu w SIWZ, a ktore mog? przyczyni? si? do wla?ciwego przebiegu post?powania, reguluje ustawa Pzp.

6. Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 144. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2. Zasady wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej w niniejszym post?powaniu reguluj? przepisy Dzialu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamowie? Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Collector and collection bags, drainage and kits

2017/S 188-384660

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. D?binki 7
Gda?sk
80-952
Poland
Contact person: Pawel Faczy?ski
Telephone: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyrobow medycznych do zabiegow LDL aferezy wraz z dzier?aw? aparatow do zabiegow LDL aferezy.

Reference number: 141/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
33141600
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Collector and collection bags, drainage and kits
ND Document number 384660-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place GDANSK
AU Authority name Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141600 - Collector and collection bags, drainage and kits
33181100 - Haemodialysis devices
OC Original CPV code 33141600 - Collector and collection bags, drainage and kits
33181100 - Haemodialysis devices
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.uck.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >