Poland-Bydgoszcz: Haemodialysis devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003317151640275
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 384658-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Haemodialysis devices

2017/S 188-384658

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Poland
Contact person: Lukasz Bu?ko
Telephone: +48 525854097
E-mail: l.busko@jurasza.pl
Fax: +48 525854076
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.jurasza.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jurasza.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Cz??ci zu?ywalne oraz zamienne do aparatow do hemodializy Fresenius 4008 i 5008, filtry do dializy.

Reference number: NLZ.2017.271.57
II.1.2) Main CPV code
33181100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

2.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa Cz??ci zu?ywalne oraz zamienne do aparatow do hemodializy Fresenius 4008 5008, filtry do dializy, okre?lonych w zal?czniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamowienia obejmuje 3 niepodzielne cz??ci, dla ktorych Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i? oferta w ka?dej z nich winna by? pelna i powinna spelnia? szczegolowe wymagania okre?lone w formularzach cenowych, stanowi?cych zal?cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza

w Bydgoszczy

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Sklodowskiej-Curie 9;

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??ci zu?ywalne oraz zamienne do aparatow do hemodializy Fresenius 4008 5008.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza

w Bydgoszczy

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Sklodowskiej-Curie 9;

II.2.4) Description of the procurement:

Filtry Diasafe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza

w Bydgoszczy

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Sklodowskiej-Curie 9;

II.2.4) Description of the procurement:

Filtry do CDS.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) na podstawie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w niniejszym Ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy- w tym okresie co najmniej jedn?, lecz nie wi?cej ni? trzy dostawy to?same lub podobne obejmuj?ce: Cz??ci zu?ywalne oraz zamienne do aparatow do hemodializy Fresenius 4008 5008, filtry do dializy o l?cznej warto?ci nie mniejszej ni? dla ka?dej cz??ci:

Cz??? nr 1 ? 84 790

Cz??? nr 2 ? 74 840

Cz??? nr 3 ? 5 160

z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Zamawiaj?cy oceni dokumenty wymienione w pkt. 7.2 a) SIWZ pod k?tem spelnienia warunku opisanego powy?ej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

17.1 Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w zal?czniku nr 5 do niniejszej specyfikacji tj. ?Glowne postanowienia umowy

17.2 Przyjmuje si?, ?e glowne postanowienia umowy stanowi?ce zal?cznik 5 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed uplywem terminu skladania ofert, zostan? przyj?te przez Wykonawc? bez zastrze?e? w chwili jej podpisania.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
Place:

12.2 Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, w Dziale Logistyki i Zamowie? Publicznych, pokoj nr 22a w budynku ?A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1) Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

2) Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed uplywem terminu (l?cznie z podan? godzin?) skladania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci:

Cz??? 1 ? 2 955

Cz??? 2 ? 2 970

Cz??? 3 ? 180

3) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: dla cz??ci1- 3: cena brutto?60%oceny, kryteria poza cenowe?40%oceny

4). Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

5). Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz

brak podstaw wykluczenia:

1) W zakresie potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu, Zamawiaj?cy

??da zgodnie z art. 26 ustawy Pzp nast?puj?cych dokumentow:

a) wykazu, o ktorym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w

sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej ?rozporz?dzeniem ws dokumentow

2) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11

ustawy Pzp nast?puj?cych dokumentow:

a) o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w par. 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporz?dzenia ws dokumentow

b) o?wiadczenia, o ktorym mowa w par. 5 pkt 10 rozporz?dzenia ws dokumentow

c) dokumentow i o?wiadcze?, o ktorych mowa w par. 7 i 8 rozporz?dzenia ws dokumentow

3) Do oferty nale?y dol?czy? aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, zgodnie z art. 25a i art. 22a

ustawy Pzp

4) Szczegolowe informacje na temat o?wiadcze? i dokumentow skladanych przez Wykonawcow na

potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ

6.Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego ? w Kancelarii Glownej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w

Bydgoszczy, ul. M. Sklodowskiej-Curie 9.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

18.1 ?rodki ochrony prawnej okre?lone s? w dziale VI ustawy w art. 180 ? 198 ustawy i przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

18.2 ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

18.3 Skarga do s?du przysluguje na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej. Szczegolowo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zostaly w rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Haemodialysis devices

2017/S 188-384658

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Poland
Contact person: Lukasz Bu?ko
Telephone: +48 525854097
E-mail: l.busko@jurasza.pl
Fax: +48 525854076
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.jurasza.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Cz??ci zu?ywalne oraz zamienne do aparatow do hemodializy Fresenius 4008 i 5008, filtry do dializy.

Reference number: NLZ.2017.271.57
II.1.2) Main CPV code
33181100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33181200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Haemodialysis devices
ND Document number 384658-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33181100 - Haemodialysis devices
33181200 - Dialysis filters
OC Original CPV code 33181100 - Haemodialysis devices
33181200 - Dialysis filters
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.jurasza.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >