Poland-Wroclaw: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003317828673109
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384654-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Medical equipments

2017/S 188-384654

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?skie Centrum Onkologii we Wroclawiu
pl. Hirszfelda 12
Wroclaw
53-413
Poland
Contact person: Joanna Glombowicz
Telephone: +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl
Fax: +48 713689583
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.dco.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dco.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wraz z monta?em paneli medycznych przylo?kowych dla Oddzialu Ginekologii Onkologicznej, II pi?tro w Dolno?l?skim Centrum Onkologii we Wroclawiu.

Reference number: ZP/PN/75/17/LAM/JG
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa wraz z monta?em paneli medycznych przylo?kowych dla Oddzialu Ginekologii Onkologicznej, II pi?tro w Dolno?l?skim Centrum Onkologii we Wroclawiu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Dolno?l?skie Centrum Onkologii we Wroclawiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wroclaw, bud. A.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa wraz z monta?em paneli medycznych przylo?kowych dla Oddzialu Ginekologii Onkologicznej, II pi?tro w Dolno?l?skim Centrum Onkologii we Wroclawiu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykaz ? zal?cznik Nr 6 do SIWZ ? wykonanych dostaw ? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz, ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow, ?e zostaly wykonane nale?ycie, tj:

a. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktorego dostawa/-y byly wykonywane,

lub

b. O?wiadczenie wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej,

2.Wykaz osob ? zal?cznik Nr 7 do SIWZ ? skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Minimum level(s) of standards possibly required:

A. warunkiem udzialu w post?powaniu jest wykazanie nale?ytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? co najmniej 2 zamowie? odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamowienia. Za zamowienia odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamowienia Zamawiaj?cy uzna jednorazow? dostaw? paneli przylo?kowych, na kwot? nie mniejsz? ni? 30 000 PLN brutto.

b. warunkiem udzialu w postepowaniu jest wykazanie, ?e osoby bior?ce udzial w realizacji zamowienia, posiadaj? odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje: ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do eksploatacji urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napi?ciu do 1kV, (E i D, w tym pomiarowe),

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Opisane w zalaczniku nr 9 do SIWZ ? Projekt umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Dolno?l?skie Centrum Onkologii we Wroclawiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wroclaw, bud. H, III pi?tro, sala nr 315.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy i spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu oraz spelniania przez oferowane dostawy okre?lonych przez Zamawiaj?cego wymaga?,Wykonawca zlo?y aktualne dokumenty lub o?wiadczenia: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ,Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego,Za?wiadczenie Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego,Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, O?wiadczenia wykonawcy: o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w splat tych nale?no?ci,o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego i zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne;o niezaleganiu z oplaceniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716),Wykaz ? zal?cznik Nr 6 do SIWZ ? wykonanych dostaw oraz zal?czeniem dowodow, ?e zostaly wykonane nale?ycie, tj: Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktorego dostawa/-y byly wykonywane,lub O?wiadczenie wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej,Wykaz osob ? zal?cznik Nr 7 do SIWZ ? skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami,Odpowiednie katalogi producenta (zawieraj?ce numery katalogowe oferowanych produktow), foldery lub materialy ?rodlowe producenta/o?wiadczenia producenta w czytelny i jasny sposob potwierdzaj?ce spelnianie parametrow techniczno-u?ytkowych opisanych przez Zamawiaj?cego w zal?czniku nr 2 do SIWZ. W przypadku produktow, oferowanych w ramach przedmiotu zamowienia, b?d?cych wyrobami medycznymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017, poz. 211 tj ), Wykonawcy skladaj? jeden z nast?puj?cych dokumentow: w przypadku wytworcow, autoryzowanych przedstawicieli maj?cych miejsce zamieszkania lub siedzib? na terytorium RP ? zgloszenie wyrobow do Prezesa URPL, WM i PB;w przypadku dystrybutorow i importerow maj?cych miejsce zatrudnienia lub siedzib? na terytorium RP, ktorzy wprowadzili na terytorium RP wyroby przeznaczone do u?ytkowania na tym terytorium ? powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa URPL, WM i PB;dokument potwierdzaj?cy dokonanie wpisu do Rejestru Wyrobow Medycznych, zgloszenia do Prezesa URPL, WM i PB lub powiadomienia Prezesa URPL, WM i PB;w przypadku oferowania wyrobow medycznych, ktore nie byly jeszcze wprowadzone na teren RP ? o?wiadczenie Wykonawcy dla wyrobow medycznych, o zobowi?zaniu si? do dostarczenia wraz z dostaw? wyrobow medycznych, wla?ciwych dokumentow wymienionych powy?ej. Oferowany przedmiot musi posiada? certyfikat CE;wpis/zgloszenie podmiotu do Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych: systemu ruroci?gowego do gazow medycznych,punktow poboru,rur miedzianych,paneli przylo?kowych oraz odpowiednie aprobaty do udokumentowania zgodno?ci wyrobu,

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

18.1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? zgodnie z Dzialem VI Prawo zamowie? publicznych ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych.

18.2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

18.3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania

18.4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

19.6. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

19.7. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob

2) wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej

3) wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Medical equipments

2017/S 188-384654

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?skie Centrum Onkologii we Wroclawiu
pl. Hirszfelda 12
Wroclaw
53-413
Poland
Contact person: Joanna Glombowicz
Telephone: +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl
Fax: +48 713689583
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.dco.com.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wraz z monta?em paneli medycznych przylo?kowych dla Oddzialu Ginekologii Onkologicznej, II pi?tro w Dolno?l?skim Centrum Onkologii we Wroclawiu.

Reference number: ZP/PN/75/17/LAM/JG
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Medical equipments
ND Document number 384654-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WROCLAW
AU Authority name Dolno?l?skie Centrum Onkologii we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.dco.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >