Poland-Wroclaw: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003317878531698
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385449-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Refuse collection services

2017/S 188-385449

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: Jakub Wesolowski
Telephone: +48 261656244
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261656228
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://2wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych.

Reference number: INFR/354/2017
II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?czniki nr 1.1-1.7 ? formularze ofertowe, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?czniki nr 3.1-3.7 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 670 179.02 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.1 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.1 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.2 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.2 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.3 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.3 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.4 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.4 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.5 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.5 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.6 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.6 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ: zal?cznik nr 1.7 ? formularz ofertowy, zal?cznik nr 2 ? wzor umowy, zal?cznik nr 3.7 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp ?Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin skladania ofert krotszy ni? termin okre?lony w ust. 2, nie krotszy jednak ni? 15 dni, je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert jest uzasadnione.

W dniu 22.3.2017 r. ogloszono post?powanie na odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych, ktorego otwarcie ofert odbylo si? 10.4.2017 r. Oferta jedynego wykonawcy, ktory spelnil warunki udzialu w post?powaniu przekraczala ?rodki finansowe posiadane przez Zamawiaj?cego. W zwi?zku z powy?szym aby zabezpieczy? ww. uslug? Zamawiaj?cy ponownie wszczyna post?powanie. Ponadto zwracaj?c uwag? na minimalne terminy,do ktorych Zamawiaj?cy jest zobowi?zany si? zastosowa?, w szczegolno?ci wynikaj?cych z art. 26 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp niemo?liwym jest procedowanie post?powania w oparciu o 40 dniowy termin naskladanie ofert.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 112-225706
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1-7
Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Artur J?drzejczak ?Herkules
ul. Akacjowa 55M
Kielczow
55-093
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5
Wroclaw
54-517
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych
ul. Glubczycka 8
Wroclaw
52-026
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 670 179.02 PLN
Total value of the contract/lot: 4 112 861.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowe? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowe? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Refuse collection services

2017/S 188-385449

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: Jakub Wesolowski
Telephone: +48 261656244
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261656228
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://2wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych.

Reference number: INFR/354/2017
II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 670 179.02 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 112-225706

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1-7
Title:

Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Artur J?drzejczak ?Herkules
ul. Akacjowa 55M
Kielczow
55-093
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5
Wroclaw
54-517
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Odbior i transport odpadow komunalnych i padlej zwierzyny oraz opro?nianie zbiornikow bezodplywowych wraz z transportem nieczysto?ci cieklych
ul. Glubczycka 8
Wroclaw
52-026
Poland
NUTS code: PL51
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 670 179.02 PLN
Total value of the contract/lot: 4 112 861.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Refuse collection services
ND Document number 385449-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WROCLAW
AU Authority name 2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
RC NUTS code PL51
IA Internet address (URL) http://2wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >