Poland-Toru?: Desktop computer

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003318454763855
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384643-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Toru?: Desktop computer

2017/S 188-384643

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
Toru?
87-100
Poland
Telephone: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.umk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Dzial Aparatury Naukowej
ul. Gagarina 11, pok. 418
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Jaroslaw Lisewski
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.umk.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu komputerowego.

Reference number: ZP-069/2017
II.1.2) Main CPV code
30213300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu komputerowego dla Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. Szczegolowo przedmiot zamowienia okre?lony zostal w zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
30232100
30232110
30231310
30231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu komputerowego dla Uniwersytetu Mikolaja Kopernika

w Toruniu. Szczegolowo przedmiot zamowienia okre?lony zostal w zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Serwis posprzeda?ny / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

2. Zamawiaj?cy nie stosuje procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, i? wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wraz z ofert?, oprocz o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), tak?e dokumentow o ktorych mowa w rozdziale VI ust. 5, 6 i 7 SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi udokumentowa? swoj? sytuacj? finansow? poprzez przedlo?enie informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy w kwocie przynajmniej 100 000 (slownie: sto tysi?cy, 00/100) PLN, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e zrealizowal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? przynajmniej dwie dostawy sprz?tu komputerowego o warto?ci nie mniejszej ni? 200 000 (slownie: dwie?cie tysi?cy, 00/100) PLN brutto ka?da.

Do oceny tego warunku Zamawiaj?cy przyjmie tylko takie dostawy, ktorych kompletna realizacja mie?cila si? w okresie maksimum 2 miesi?cy. Wymog ten jest podyktowany zlo?on? logistyk? rozdrobnionej dostawy do wielu obiektow Zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi siedzibie Zamawiaj?cego w Toruniu, przy ul. Gagarina 11, pok. nr 605.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Listopad 2017 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 4 700 PLN (slownie zlotych: cztery tysi?ce siedemset 00/100) przed uplywem terminu skladania ofert.

Niniejsze zamowienie stanowi cz??? zbiorczego zamowienia o l?cznej szacunkowej warto??: 1 744 409,40 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza Krajowa
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl://

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Toru?: Desktop computer

2017/S 188-384643

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
Toru?
87-100
Poland
Telephone: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.umk.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu komputerowego.

Reference number: ZP-069/2017
II.1.2) Main CPV code
30213300
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
30232100
30232110
30231310
30231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Toru?: Desktop computer
ND Document number 384643-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place TORU?
AU Authority name Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30213100 - Portable computers
30213300 - Desktop computer
30231300 - Display screens
30231310 - Flat panel displays
30232100 - Printers and plotters
30232110 - Laser printers
OC Original CPV code 30213100 - Portable computers
30213300 - Desktop computer
30231300 - Display screens
30231310 - Flat panel displays
30232100 - Printers and plotters
30232110 - Laser printers
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.umk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >