Poland-Jaworzno: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003318804488315
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385442-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jaworzno: Snow-clearing services

2017/S 188-385442

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog i Mostow w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Jaworzno
43-600
Poland
Contact person: Anna Stus-So?nierz
Telephone: +48 326142302
E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.mzdim.jaworzno.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie infrastruktur? drogow?

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony.

Reference number: MZDIM.SA.271-9/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czysto?ci, od?nie?ania i usuwania gololedzi itp.: na drogach i ulicach, ci?gach pieszych, terenach przystankow komunikacji miejskiej i innych obiektach in?ynieryjnych (przej?cia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu ?niegu, lodu, blota i innych zanieczyszcze? uprz?tni?tych z jezdni i poboczy drog, ci?gow pieszych, terenow przystankow komunikacji miejskich, w tym rownie? z chodnikow i poboczy uprz?tni?tych przez wla?cicieli posesji przyleglych do w/w w granicach administracyjnych Miasta Jaworzna? rejon nr 1 i/lub rejon nr 2 (zgodnie z Zal?cznikiem nr 12 do SIWZ).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 367 782.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90910000
90918000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Jaworzno.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czysto?ci, od?nie?ania i usuwania gololedzi itp.: na drogach i ulicach, ci?gach pieszych, terenach przystankow komunikacji miejskiej i innych obiektach in?ynieryjnych (przej?cia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu ?niegu, lodu, blota i innych zanieczyszcze? uprz?tni?tych z jezdni i poboczy drog, ci?gow pieszych, terenow przystankow komunikacji miejskich, w tym rownie? z chodnikow i poboczy uprz?tni?tych przez wla?cicieli posesji przyleglych do w/w w granicach administracyjnych Miasta Jaworzna? rejon nr 1.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90910000
90918000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Jaworzno.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czysto?ci, od?nie?ania i usuwania gololedzi itp.: na drogach i ulicach, ci?gach pieszych, terenach przystankow komunikacji miejskiej i innych obiektach in?ynieryjnych (przej?cia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu ?niegu, lodu, blota i innych zanieczyszcze? uprz?tni?tych z jezdni i poboczy drog, ci?gow pieszych, terenow przystankow komunikacji miejskich, w tym rownie? z chodnikow i poboczy uprz?tni?tych przez wla?cicieli posesji przyleglych do w/w w granicach administracyjnych Miasta Jaworzna? rejon nr 2.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Galmany 1
Jaworzno
43-600
Poland
Telephone: +48 326163551
E-mail: jaworzno@grupa-eneris.pl
Fax: +48 326177865
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 836 391.44 PLN
Total value of the contract/lot: 1 825 445.81 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 2

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamowie? publicznych, ?rodki ochrony prawnej okre?lone poni?ej przysluguj? wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mogli ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy. 2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy byl zobowi?zany na podstawie ustawy. 3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, w taki sposob aby zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? do jego wniesienia ? je?eli informacje zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. 7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. 8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? wymienione w ust. 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do wniesienia odwolania. 9. Je?eli zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si?: a) nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jaworzno: Snow-clearing services

2017/S 188-385442

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog i Mostow w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Jaworzno
43-600
Poland
Contact person: Anna Stus-So?nierz
Telephone: +48 326142302
E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.mzdim.jaworzno.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie infrastruktur? drogow?

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony.

Reference number: MZDIM.SA.271-9/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 367 782.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90910000
90918000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
90910000
90918000
90610000
90612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Galmany 1
Jaworzno
43-600
Poland
Telephone: +48 326163551
E-mail: jaworzno@grupa-eneris.pl
Fax: +48 326177865
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 836 391.44 PLN
Total value of the contract/lot: 1 825 445.81 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czysto?ci na terenie miasta Jaworzna z podzialem na rejony ? Rejon 2

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Jaworzno: Snow-clearing services
ND Document number 385442-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place JAWORZNO
AU Authority name Miejski Zarz?d Drog i Mostow w Jaworznie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90612000 - Street-sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90910000 - Cleaning services
90918000 - Bin-cleaning services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90612000 - Street-sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90910000 - Cleaning services
90918000 - Bin-cleaning services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.mzdim.jaworzno.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >