Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003318946236438
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date:
Solicitation No: 385441-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 188-385441

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz ? Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Reference number: ZZDW.6/391/117/8-9/2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz ? Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 119 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
70000000
71313000
71351220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Droga rowerowa o ok. 8 995m dlugo?ci przebiega? b?dzie przez miejscowo?ci Sulimierz, Mostkowo i Dzikowo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zawarto?? dokumentacji obj?tej zamowieniem:

? Projekt budowlany wielobran?owy wraz z decyzj? pozwolenia na budow?

? Projekt wykonawczy wielobran?owy

? Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia obiektow budowlanych

? Kosztorys inwestorski, przedmiar robot, SST

? Projekt stalej organizacji ruchu z zatwierdzeniem

? Projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem

? Opracowanie calo?ci w wersji elektronicznej.

Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Rozdziale E SIWZ.

2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiada? wymaganiom technicznym i terminowym okre?lonym w niniejszej SIWZ, w szczegolno?ci wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych (Rozdzial E).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPO WZ 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227675
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz ? Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Promar Marcin Rybakiewicz
Warzymice 72/10
Przeclaw
72-005
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PROMIT Robert Mituta
ul. Frezjowa 47
Dobra
72-003
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 121 951.22 PLN
Total value of the contract/lot: 119 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej (dzial VI ustawy).

2) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4) i 5) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby.

8) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

9) Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 188-385441

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz ? Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Reference number: ZZDW.6/391/117/8-9/2017
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 119 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
70000000
71313000
71351220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227675

Section V: Award of contract

Title:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz ? Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Promar Marcin Rybakiewicz
Warzymice 72/10
Przeclaw
72-005
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
PROMIT Robert Mituta
ul. Frezjowa 47
Dobra
72-003
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 121 951.22 PLN
Total value of the contract/lot: 119 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Koszalin: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 385441-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 70000000 - Real estate services
71313000 - Environmental engineering consultancy services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71351220 - Geological consultancy services
OC Original CPV code 70000000 - Real estate services
71313000 - Environmental engineering consultancy services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71351220 - Geological consultancy services
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) www.zzdw.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >