Czech Republic-Kralupy nad Vltavou: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003319178801864
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385235-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Kralupy nad Vltavou: Refuse and waste related services

2017/S 188-385235

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
M?sto Kralupy nad Vltavou
00236977
Palackeho nam. 1
Kralupy nad Vltavou
278 01
Czech Republic
Contact person: Mgr. Lenka Pustinova
Telephone: +420 315739835
E-mail: lenka.pustinova@mestokralupy.cz
Fax: +420 315723479
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: https://www.mestokralupy.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKralupy

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKralupy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Svoz separovaneho odpadu a bioodpad? p?imo z domacnosti ve m?st? Kralupy nad Vltavou.

II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je rozd?len na 2 ?asti:

1. ?ast: svoz separovaneho odpadu,

2. ?ast: svoz bioodpad? p?imo z domacnosti.

P?edm?tem 1. ?asti ve?ejne zakazky je pravidelny sb?r, svoz a vyu?iti odd?len? sbiranych (vyt?id?nych) slo?ek komunalniho odpadu: papir, plasty, sklo bile a sklo barevne (odd?len? sbirane) a kompozitni obaly ? napojovy karton (tetrapak) na uzemi m?sta Kralupy nad Vltavou. Sou?asti p?edm?tu ve?ejne zakazky je zaji?t?ni dot?id?ni a vyu?iti odpadu dle zakona o odpadech.

P?edm?tem 2. ?asti ve?ejne zakazky je svoz bioodpad? p?imo z domacnosti ze specialnich bionadob o objemu 140 a 240 litr?, ktere jsou umist?ny p?imo v domacnosti ob?an? na uzemi M?sta Kralupy nad Vltavou.

Vice viz zadavaci dokumentace.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 400 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Svoz separovaneho odpadu.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:

Uzemni obvod m?sta Kralupy nad Vltavou ? podrobn? viz zadavaci dokumentace.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem 1. ?asti ve?ejne zakazky je pravidelny sb?r, svoz a vyu?iti odd?len? sbiranych (vyt?id?nych) slo?ek komunalniho odpadu: papir, plasty, sklo bile a sklo barevne (odd?len? sbirane) a kompozitni obaly ? napojovy karton (tetrapak) na uzemi m?sta Kralupy nad Vltavou. Sou?asti p?edm?tu ve?ejne zakazky je zaji?t?ni dot?id?ni a vyu?iti odpadu dle zakona o odpadech. Podrobn? viz zadavaci dokumentace.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2018
End: 31/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si vyhrazuje mo?nost podle 100 odst. 3 zakona pou?it jednaci ?izeni bez uve?ejn?ni (dale jen J?BU) pro poskytovani novych slu?eb, spo?ivajicich v mo?nosti roz?i?eni po?tu sb?rnych mist, po?tu sb?rnych nadob, objemu sb?rnych nadob, p?ipadn? termin? svoz? (dale take jen ?op?ni pln?ni) vybranym dodavatelem ve vy?i 11 %, tj. s p?edpokladanou hodnotou novych slu?eb maximaln? 700 000 CZK bez DPH, p?i?em? J?BU by bylo zahajeno nejpozd?ji do 3 let ode dne uzav?eni smlouvy na tuto ve?ejnou zakazku.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Svoz bioodpad? p?imo z domacnosti.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:

Uzemni obvod m?sta Kralupy nad Vltavou ? podrobn? viz zadavaci dokumentace.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem 2. ?asti ve?ejne zakazky je svoz bioodpad? p?imo z domacnosti ze specialnich bionadob o objemu 140 a 240 litr?, ktere jsou umist?ny p?imo v domacnosti ob?an? na uzemi M?sta Kralupy nad Vltavou. Podrobn? viz zadavaci dokumentace.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 400 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel po?aduje prokazani profesni zp?sobilosti podle ustanoveni 77 odst. 1 a 2 pism. a) a c) zakona.

Dodavatel prokazuje spln?ni profesni zp?sobilosti p?edlo?enim:

a) ve vztahu k ?eske republice vypisem z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje;

b) dokladu o opravn?ni podnikat v rozsahu odpovidajicimu p?edm?tu ve?ejne zakazky, pokud jine pravni p?edpisy takove opat?eni vy?aduji, tj. doklad prokazujici ?ivnostenske opravn?ni v oboru: Vyroba, obchod a slu?by neuvedene v p?ilohach 1 a? 3 ?ivnostenskeho zakona s oborem ?innosti Nakladani s odpady (vyjma nebezpe?nych);

c) dokladu osv?d?ujici odbornou zp?sobilost dodavatele nebo osoby, jejim? prost?ednictvim odbornou zp?sobilost zabezpe?uje. Dodavatel p?edlo?i doklad, tj. Souhlas k provozovani za?izeni k vyu?ivani, odstra?ovani, sb?ru nebo vykupu odpad? dot?enych ve?ejnou zakazkou ud?leny p?islu?nym Krajskym u?adem v souladu se zakonem ?. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm?n? n?kterych dal?ich zakon?, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis? (dale jen ? zakon o odpadech).

Pro 2. ?ast, tj. souhlas k provozovani mobilniho za?izeni pro sb?r odpadu katalogove ?islo 20 02 01 ? biologicky rozlo?itelny odpad, dle vyhla?ky ?. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad?, v platnem zn?ni, pop?. i jine souhlasy dle tohoto zakona prokazujici odbornost v oblasti nakladani s odpady.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepo?aduje.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:05
Place:

M?U Kralupy nad Vltavou, Palackeho nam. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Information about authorised persons and opening procedure:

Za ka?deho dodavatele, ktery podal nabidku ve lh?t? pro podani nabidek, je opravn?n byt p?itomen jeden zastupce dodavatele. Pokud se na otevirani obalek s nabidkami dostavi zastupce dodavatele, ktery neni statutarnim organ nebo ?len statutarniho organu, p?edlo?i zastupce dodavatele plnou moc ?i pov??eni k u?asti na otevirani obalek s nabidkami za dodavatele.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Kralupy nad Vltavou: Refuse and waste related services

2017/S 188-385235

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
M?sto Kralupy nad Vltavou
00236977
Palackeho nam. 1
Kralupy nad Vltavou
278 01
Czech Republic
Contact person: Mgr. Lenka Pustinova
Telephone: +420 315739835
E-mail: lenka.pustinova@mestokralupy.cz
Fax: +420 315723479
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: https://www.mestokralupy.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/MestoKralupy

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Svoz separovaneho odpadu a bioodpad? p?imo z domacnosti ve m?st? Kralupy nad Vltavou.

II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 400 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Svoz separovaneho odpadu.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2018
End: 31/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Svoz bioodpad? p?imo z domacnosti.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 400 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Kralupy nad Vltavou: Refuse and waste related services
ND Document number 385235-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place KRALUPY NAD VLTAVOU
AU Authority name M?sto Kralupy nad Vltavou (00236977)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
RC NUTS code CZ020
IA Internet address (URL) https://www.mestokralupy.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >