Czech Republic-Hradec Kralove: Engineering services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003319231801875
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 385233-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Hradec Kralove: Engineering services

2017/S 188-385233

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kralovehradecky kraj
70889546
Pivovarske nam?sti 1245/2
Hradec Kralove
500 03
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jan Ba?e
Telephone: +420 495817808
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_4355.html
Additional information can be obtained from another address:
Centrum investic, rozvoje a inovaci
71218840
Soukenicka 54
Hradec Kralove
500 03
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jan Ba?e
Telephone: +420 495817808
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.cirihk.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Centrum investic, rozvoje a inovaci
71218840
Soukenicka 54
Hradec Kralove
500 03
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jan Ba?e
Telephone: +420 495817808
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.cirihk.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace dilenskeho arealu S?T? Novy Byd?ov ? Na ?varcav? ? TDS a koordinator BOZP.

Reference number: CIRI/2017/678
II.1.2) Main CPV code
71300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zaji?t?ni vykonu ?innosti technickeho dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe?nosti a ochrany zdravi p?i praci (BOZP) a poskytnuti souvisejicich slu?eb v ramci realizace stavebni akce s nazvem ?Modernizace dilenskeho arealu S?T? Novy Byd?ov ? Na ?varcav? ? stavebni prace.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 120 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71251000
71317210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052
Main site or place of performance:

Mistem pln?ni ve?ejne zakazky je areal dilen odborneho vycviku St?edni ?koly technicke a ?emeslne, Novy Byd?ov, Dr. M. Tyr?e 112 na adrese Na ?varcav? 1288, Novy Byd?ov.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zaji?t?ni vykonu ?innosti technickeho dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe?nosti a ochrany zdravi p?i praci (BOZP) a poskytnuti souvisejicich slu?eb v ramci realizace stavebni akce s nazvem ?Modernizace dilenskeho arealu S?T? Novy Byd?ov ? Na ?varcav? ? stavebni prace.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 120 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 238
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Modernizace dilenskeho arealu S?T? Novy Byd?ov ? Na ?varcav?.
II.2.14) Additional information

Projekt ?Modernizace dilenskeho arealu S?T? Novy Byd?ov ? Na ?varcav? je p?edm?tem ?adosti o podporu z Integrovaneho regionalniho opera?niho programu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje spln?ni profesni zp?sobilosti ve vztahu k ?eske republice p?edlo?enim vypisu z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje. Zadavatel dale k prokazani profesni zp?sobilosti po?aduje p?edlo?eni dokladu prokazujiciho odbornou zp?sobilost ve smyslu zakona ?. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal?i po?adavky bezpe?nosti a ochrany zdravi p?i praci v pracovn?pravnich vztazich a o zaji?t?ni bezpe?nosti a ochrany zdravi p?i ?innosti nebo poskytovani slu?eb mimo pracovn?pravni vztahy ? dodavatel p?edlo?i osv?d?eni Koordinator bezpe?nosti a ochrany zdravi p?i praci na staveni?ti.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Sidlo zadavatele Kralovehradeckeho kraje (Pivovarske nam?sti 1245, 500 03 Hradec Kralove).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevirani obalek s nabidkami se mohou krom? zadavatele, zastupce zadavatele a komise pro otevirani obalek zu?astnit rovn?? dodavatele, jejich? nabidky byly ?adn? doru?eny. Zastupce dodavatele, ktery se zu?astni otevirani obalek, se zapi?e do listiny p?itomnych dodavatel? (u?astnik?).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

II.2.7) Doba trvani zakazky, ramcove smlouvy ?i dynamickeho nakupniho systemu ? doba trvani je 34 tydn?, p?i?em? doba realizace je zavisla na delce realizace p?edm?tne stavby.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Hradec Kralove: Engineering services

2017/S 188-385233

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kralovehradecky kraj
70889546
Pivovarske nam?sti 1245/2
Hradec Kralove
500 03
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jan Ba?e
Telephone: +420 495817808
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Modernizace dilenskeho arealu S?T? Novy Byd?ov ? Na ?varcav? ? TDS a koordinator BOZP.

Reference number: CIRI/2017/678
II.1.2) Main CPV code
71300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 120 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71251000
71317210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ052
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 120 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 238
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Czech Republic-Hradec Kralove: Engineering services
ND Document number 385233-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place HRADEC KRALOVE
AU Authority name Kralovehradecky kraj (70889546)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71251000 - Architectural and building-surveying services
71300000 - Engineering services
71317210 - Health and safety consultancy services
OC Original CPV code 71251000 - Architectural and building-surveying services
71300000 - Engineering services
71317210 - Health and safety consultancy services
RC NUTS code CZ052
IA Internet address (URL) http://www.kr-kralovehradecky.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >