Poland-Wolsztyn: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003358756840535
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387404-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wolsztyn: Refuse and waste related services

2017/S 189-387404

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny OBRA
Berzyna 6
Wolsztyn
64-200
Poland
Contact person: Przemyslaw Orzechowski
Telephone: +48 683473162
E-mail: p.orzechowski@zmobra.pl
Fax: +48 683474272
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: http://www.zmobra.bip.gmina.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy Wolsztyn ? czlonka uczestnika Zwi?zku Mi?dzygminnego Obra na lata 2017-2021.

Reference number: ZMO.GO.271.8.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odbior odpadow komunalnych ze wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na ktorych powstaj? odpady, polo?onych w granicach administracyjnych Gminy Wolsztyn, stanowi?cej sektor nr 3, zgodnie z Uchwal? Nr IX/29/2012 Zgromadzenia Zwi?zku Mi?dzygminnego ?OBRA z dnia 20.11.2012 roku w sprawie: podzialu Zwi?zku Mi?dzygminnego ?Obra na sektory oraz ich transport do punktu przeladunkowego w Powodowie (odpady zmieszane) albo Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych/ zwany dalej PSZOK utworzonego i prowadzonego przez Wykonawc? (odpady selektywnie zebrane). PSZOK prowadzony przez Wykonawc? powinien zapewni? zdolno?? jednoczesnego magazynowania co najmniej 50 Mg gruzu, 250 Mg opon, 100 Mg stluczki szklanej, 40 Mg zu?ytego sprz?tu rtv i agd, 100m tworzyw sztucznych i 40 Mg makulatury oraz 50 Mg pozostalych odpadow przyjmowanych w ramach funkcjonowania PSZOKU.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 938 240.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90511100
90513100
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
Main site or place of performance:

Nieruchomo?ci zamieszkale i niezamieszkale na ktorych powstaj? odpady, polo?one w granicach administracyjnych Gminy Wolsztyn, stanowi?cej sektor nr 3.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest odbior odpadow komunalnych ze wszystkich nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na ktorych powstaj? odpady, polo?onych w granicach administracyjnych Gminy Wolsztyn, stanowi?cej sektor nr 3, zgodnie z Uchwal? Nr IX/29/2012 Zgromadzenia Zwi?zku Mi?dzygminnego ?OBRA z dnia 20.11.2012 roku w sprawie: podzialu Zwi?zku Mi?dzygminnego ?Obra na sektory oraz ich transport do punktu przeladunkowego w Powodowie (odpady zmieszane) albo Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych/ zwany dalej PSZOK utworzonego i prowadzonego przez Wykonawc? (odpady selektywnie zebrane). PSZOK prowadzony przez Wykonawc? powinien zapewni? zdolno?? jednoczesnego magazynowania co najmniej 50 Mg gruzu, 250 Mg opon, 100 Mg stluczki szklanej, 40 Mg zu?ytego sprz?tu rtv i agd, 100m tworzyw sztucznych i 40 Mg makulatury oraz 50 Mg pozostalych odpadow przyjmowanych w ramach funkcjonowania PSZOKU. Ponadto Zamawiaj?cy w wyniku realizacji projektu wspolfinansowanego z dzialania 4.2.1 w ramach WRPO dla wojewodztwa wlkp. utworzy i uruchomi w terminie do 30.6.2019 r. PSZOK w m. Powodowo, ktory b?dzie przyjmowal odpady pochodz?ce z selektywnej zbiorki, zebrane z nieruchomo?ci lub gniazd recyklingowych przez Wykonawc?, a b?d?ce wynikiem realizowanej umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1.1. Odbior bezpo?rednio z nieruchomo?ci nast?puj?cych odpadow komunalnych:

? zmieszanych, niesegregowanych odpadow komunalnych zgromadzonych w pojemnikach o pojemno?ci od 110 l do 7000l,

? odpadow komunalnych gromadzonych w sposob selektywny:

a) w pojemnikach (110/120 l) lub niebieskich workach albo dzwonach w zabudowie wielorodzinnej zawieraj?cych:

? papier,

? tektur?,

b) w pojemnikach lub ?oltych workach albo dzwonach w zabudowie wielorodzinnej zawieraj?cych:

? tworzywa sztuczne,

? puszki aluminiowe, metale, opakowania wielomaterialowe.

1.2. Odbior zu?ytych baterii z pojemnikow umieszczonych w placowkach o?wiatowych, urz?dach gmin i innych obiektach u?yteczno?ci publicznej.

1.3. Odbior wysegregowanych 2 frakcji odpadow komunalnych (szklo kolorowe i bezbarwne) z pojemnikow w kolorze bialym i zielonym, usytuowanych w gniazdach recyklingowych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ) zawarty jest w zal?czniku nr 1 do umowy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas interwencji w zakresie likwidacji odpadow podrzuconych nie b?d?cych odpadami selektywnymi / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Czas dostosowania pojazdow i pojemnikow wykonawcy do systemu RFID / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Ilo?? zatrudnionych osob nieplnosprawnych / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Cena ryczaltowa wykonania przedmiotu zamowienia stanowi sum? cen wszystkich uslug, innych ?wiadcze?, niezb?dnych do realizacji przedsi?wzi?cia.

W przypadku realizacji prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy przysluguj?ce z tego tytulu jest wynagrodzeniem okre?lonym na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych wywozu 1 Mg danego typu odpadow.

W zamowieniu opcjonalnym obowi?zuje powykonawcza forma rozliczenia w oparciu o podan? w ofercie ryczaltow? cen? jednostkow? wywozu 1 Mg danego odpadu i rzeczywist? ilo?? wywiezionych odpadow.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji, o ktorym mowa w art.34 ust. 5 ustawy Pzp. Zastosowanie przez Zamawiaj?cego prawa opcji b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego rodzaju uslug przez Wykonawc?, z ktorym zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego. Warunkiem umo?liwiaj?cym skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie posiadanie w bud?ecie wystarczaj?cych ?rodkow na realizacj? zamowienia oraz mo?e nast?pi? w przypadku konieczno?ci zapewnienia ci?glo?ci uslug b?d?cych przedmiotem umowy, w wyniku zwi?kszonego zapotrzebowania na przedmiot zamowienia o 20 % w stosunku do zamowienia podstawowego. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamowienia, znajduj?ce si? w projekcie umowy dotycz? tak?e realizacji zamowienia w ramach prawa opcji. Prawem opcji obj?te jest ?wiadczenie uslug w przypadku przekroczenia zamowienia podstawowego.

Wykonawcy nie przysluguje ?adne roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy z prawa opcji nie skorzysta.

4.1 Zamawiaj?cy ustala prawo opcji polegaj?ce na mo?liwo?ci zwi?kszenia zamowienia podstawowego max. o:

a) 1900 Mg w ilo?ci rocznej w zakresie odpadow komunalnych zmieszanych,

b) 520 Mg w ilo?ci rocznej w zakresie odpadow komunalnych zbieranych selektywnie w tym:

? papier, tektur? (makulatura);

? tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metale;

? szklo;

? sprz?t elektryczny i elektroniczny, baterie, meble i inne odpady wielkogabarytowe itp.;

Podane w poni?szym ogloszeniu warto?ci s? warto?ciami netto (bez VAT) uwzgl?dniaj?cymi prawo opcji.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Ustala si? wadium w wysoko?ci: 200 000 PLN (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych 00/100)

2.Wadium wnosi si? pod rygorem odrzucenia oferty z post?powania przed uplywem terminu skladania ofert.

3.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 4 % ceny calkowitej z prawem opcji podanej w ofercie nie po?niej ni? w dniu zawarcia umowy ale przed jej zawarciem.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274762
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

?Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy Wolsztyn ? czlonka uczestnika Zwi?zku Mi?dzygminnego Obra na lata 2017-2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Berzyna 6
Wolsztyn
64-200
Poland
Telephone: +48 683843330
E-mail: prezes@pgk-wolsztyn.pl
Fax: +48 683843541
NUTS code: PL417

Internet address: www.pgk-wolsztyn.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 390 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 938 240.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Wymog zatrudnienia na umow? o prac?

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?, osob wykonuj?cych uslugi obj?te przedmiotem zamowienia, je?li wykonanie tych czynno?ci polega na wykonaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks Pracy, w tym w szczegolno?ci obejmuj?ce:

1) dokumentowanie prowadzonych prac, sporz?dzenie raportow cz??ciowych i ko?cowego.

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3) Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? co najmniej 5 osob niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

Sposob dokumentowania:

Wykonawca zobowi?zany jest w dniu podpisania umowy do przedlo?enia o?wiadczenia potwierdzaj?cego zatrudnienie na umow? o prac? osob przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, wykonuj?cych czynno?ci, okre?lone w zal?czniku nr 1 do umowy.

W czasie wykonywania umowy, Wykonawca przedstawia? b?dzie Zamawiaj?cemu, po uplywie 6 miesi?cy, o?wiadczenie o ich zatrudnieniu, a w przypadku niezlo?enia powy?szego o?wiadczenia lub stwierdzenia nieprawdziwego o?wiadczenia, Zamawiaj?cy b?dzie mial prawo zastosowa? kar? umown?, zgodnie z 10 ust. 2 umowy. Ponadto Zamawiaj?cy b?dzie mie? prawo do kontroli prawdziwo?ci skladanych o?wiadcze?, w czasie realizacji zadania oraz na ka?dym etapie realizacji przedmiotu umowy b?dzie mogl ??da? udowodnienia przez Wykonawc? faktu zatrudnienia osob na umow? o prac?.

2. Zamawiaj?cy zastrzega, obowi?zek osobistego wykonania przez wykonawc? nast?puj?cych cz??ci zamowienia:

1) dokumentowanie prowadzonych prac, sporz?dzenie raportow cz??ciowych i ko?cowego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5 oraz w pkt 6 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wolsztyn: Refuse and waste related services

2017/S 189-387404

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny OBRA
Berzyna 6
Wolsztyn
64-200
Poland
Contact person: Przemyslaw Orzechowski
Telephone: +48 683473162
E-mail: p.orzechowski@zmobra.pl
Fax: +48 683474272
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: http://www.zmobra.bip.gmina.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy Wolsztyn ? czlonka uczestnika Zwi?zku Mi?dzygminnego Obra na lata 2017-2021.

Reference number: ZMO.GO.271.8.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 938 240.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
90511100
90513100
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274762

Section V: Award of contract

Title:

?Odbior odpadow komunalnych z terenu gminy Wolsztyn ? czlonka uczestnika Zwi?zku Mi?dzygminnego Obra na lata 2017-2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Berzyna 6
Wolsztyn
64-200
Poland
Telephone: +48 683843330
E-mail: prezes@pgk-wolsztyn.pl
Fax: +48 683843541
NUTS code: PL417

Internet address: www.pgk-wolsztyn.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 390 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 938 240.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Wolsztyn: Refuse and waste related services
ND Document number 387404-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WOLSZTYN
AU Authority name Zwi?zek Mi?dzygminny OBRA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511100 - Urban solid-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90511100 - Urban solid-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
RC NUTS code PL417
IA Internet address (URL) http://www.zmobra.bip.gmina.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >