Poland-Bydgoszcz: Teaching equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003359550134213
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386674-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Teaching equipment

2017/S 189-386674

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
8790177291
ul. Jagiello?ska 13-15
Bydgoszcz
85-067
Poland
Contact person: Jacek Szpejna, Adam Gackowski
Telephone: +48 525853698
E-mail: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
Fax: +48 525853692
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.cm.umk.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.cm.umk.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
8790177291
ul. Jagiello?ska 13-15, Sekretariat Zast?pcy Kanclerza ds. Collegium Medicum, pok. nr 56 (II pi?tro-budynek F)
Bydgoszcz
86-067
Poland
Contact person: Jacek Szpejna, Adam Gackowski
Telephone: +48 525853698
E-mail: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
Fax: +48 525853692
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.cm.umk.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? urz?dze? do wirtualnej angiografii i wirtualnej laparoskopii.

Reference number: DEO/24-06/KB/17/CSM
II.1.2) Main CPV code
39162100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? urz?dze? do wirtualnej angiografii i wirtualnej laparoskopii, monta?, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie dla instruktorow, nauczycieli i technikow:

1) w cz??ci 1 ? dostawa urz?dzenia do wirtualnej angiografii

2) w cz??ci 2 ? dostawa urz?dzenia do wirtualnej laparoskopii

4. Szczegolowy opis wymaganych parametrow technicznych, funkcjonalnych i u?ytkowych przedmiotu zamowienia zamieszczono w zal?cznikach:

1) dla cz??ci 1 ? Zal?cznik nr 2A do SIWZ

2) dla cz??ci 2 ? Zal?cznik nr 2B do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa urz?dzenia do wirtualnej angiografii

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Ul. Kurpi?skiego 19, Bydgoszcz, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? urz?dze? do wirtualnej angiografii, monta?, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie dla instruktorow, nauczycieli i technikow:

1) w cz??ci 1 ? dostawa urz?dzenia do wirtualnej angiografii

4. Szczegolowy opis wymaganych parametrow technicznych, funkcjonalnych i u?ytkowych przedmiotu zamowienia zamieszczono w zal?cznikach:

1) dla cz??ci 1 ? Zal?cznik nr 2A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Dla ka?dej cz??ci zamowienia wybor oferty najkorzystniejszej nast?pi na podstawie nast?puj?cych kryteriow oceny ofert:

cena ? 60 %

termin gwarancji ? 15 %

warunki serwisu gwarancyjnego ? 15 %

termin realizacji ? 10 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa urz?dzenia do wirtualnej laparoskopii

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
Main site or place of performance:

Ul. Kurpi?skiego 19, Bydgoszcz, Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? urz?dze? do wirtualnej laparoskopii, monta?, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie dla instruktorow, nauczycieli i technikow:

2) w cz??ci 2 ? dostawa urz?dzenia do wirtualnej laparoskopii

4. Szczegolowy opis wymaganych parametrow technicznych, funkcjonalnych i u?ytkowych przedmiotu zamowienia zamieszczono w zal?cznikach:

2) dla cz??ci 2 ? Zal?cznik nr 2B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Dla ka?dej cz??ci zamowienia wybor oferty najkorzystniejszej nast?pi na podstawie nast?puj?cych kryteriow oceny ofert:

cena ? 60 %

termin gwarancji ? 15 %

warunki serwisu gwarancyjnego ? 15 %

termin realizacji ? 10 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna spelnienie tego warunku, je?eli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? zrealizowal:

? dla cz??ci 1 ? jedn? dostaw? o warto?ci minimum 500 000 PLN brutto, ktorej przedmiotem byla dostawa pomocy dydaktycznych takich jak: symulator/symulatory do wirtualnej angiografii i/lub symulator/symulatory pacjenta doroslego;

? dla cz??ci 2 ? jedn? dostaw? o warto?ci minimum 500 000 PLN brutto, ktorej przedmiotem byla dostawa pomocy dydaktycznych takich jak: symulator/symulatory do wirtualnej laparoskopii i/lub symulator/symulatory pacjenta doroslego.

I.

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.

c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

Zamawiaj?cy uzna spelnienie tego warunku, je?eli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? zrealizowal:

? dla cz??ci 1 ? jedn? dostaw? o warto?ci minimum 500 000 PLN brutto, ktorej przedmiotem byla dostawa pomocy dydaktycznych takich jak: symulator/symulatory do wirtualnej angiografii i/lub symulator/symulatory pacjenta doroslego;

? dla cz??ci 2 ? jedn? dostaw? o warto?ci minimum 500 000 PLN brutto, ktorej przedmiotem byla dostawa pomocy dydaktycznych takich jak: symulator/symulatory do wirtualnej laparoskopii i/lub symulator/symulatory pacjenta doroslego.

8. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia:

1) warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w pkt. 1.2) cz??ci V SIWZ musi spelnia? co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy l?cznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia musi zosta? wykazany przez ka?dego z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie,

2) ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamowienia,

3) ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy.

9. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcow:

1) ktorzy nie wykazali, spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt.1.2) cz??ci V SIWZ,

2) ktorzy nie wyka??, ?e nie zachodz? wobec nich przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy,

10. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania rownie? wykonawcow wobec ktorych zachodz? przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

II.

1. W celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawc? warunkow okre?lonych w cz??ci V SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawca musi zlo?y? wraz z ofert? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

Uwaga! Ci?g dalszy poni?ej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to wykonawca sklada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) ? wzor stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

2) w przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow jednolity dokument, o ktorym mowa w pkt. 1.1) cz??ci VI SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty, o ktorym mowa w pkt. 1.1) cz??ci VI SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.

4) zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt. 4 oraz 6 cz??ci V SIWZ, je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ( www.cm.umk.pl ? zakladka: zamowienia publiczne) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

3. Dokumenty skladane na wezwanie zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

Uwaga! Ci?g dalszy w cz??ci VI.3).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Przyjmuje si?, ?e zapisy wzoru Umowy stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ, niezakwestionowane pisemnie przed uplywem terminu skladania ofert, zostan? przyj?te przez wykonawc? bez zastrze?e? w chwili jej podpisania.

2. Zamawiaj?cy w ka?dej cz??ci zamowienia zawrze oddzieln? umow? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Jagiello?ska 15,

85-067 Bydgoszcz

budynek F, pokoj nr 41 (I pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ;

6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ;

7) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) ? wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 8 do SIWZ;

8) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Wzor Wykazu stanowi zal?cznik nr 9 do SIWZ.

9) w przypadku, je?eli wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy zamawiaj?cy ??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow, wymienionych w pkt. 3.1) ? 3.7) cz??ci VI SIWZ.

III.

1. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca uwzgl?dni? musi zapisy cz??ci VI pkt. 4-6 SIWZ.

2.Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 15 cz??ci VI SIWZ w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez notariusza nale?y dol?czy? do oferty.

3.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed uplywem terminu (l?cznie z podan? godzin?) skladania ofert wskazanego w pkt. 2 Cz??ci XI SIWZ (art. 45 ustawy) w wysoko?ci:

? dla cz??ci 1 w wysoko?ci 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych 00/100 zl),

? dla cz??ci 2 w wysoko?ci 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych 00/100 zl),

Pozostale informacje dot. wadium znajduj? si? w cz??ci VIII SIWZ.

4.Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Teaching equipment

2017/S 189-386674

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
8790177291
ul. Jagiello?ska 13-15
Bydgoszcz
85-067
Poland
Contact person: Jacek Szpejna, Adam Gackowski
Telephone: +48 525853698
E-mail: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
Fax: +48 525853692
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.cm.umk.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? urz?dze? do wirtualnej angiografii i wirtualnej laparoskopii.

Reference number: DEO/24-06/KB/17/CSM
II.1.2) Main CPV code
39162100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa urz?dzenia do wirtualnej angiografii

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa urz?dzenia do wirtualnej laparoskopii

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Teaching equipment
ND Document number 386674-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (8790177291)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39162100 - Teaching equipment
OC Original CPV code 39162100 - Teaching equipment
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.cm.umk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >