Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003359778609188
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388117-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 189-388117

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
For the attention of: Hanna Kolodziej
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242399
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242397

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45231000

Description
Construction work for pipelines, communication and power lines.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 427 703,15 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
Lot No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Szczepan Irzyk Omega 1 Zaklad Sieci Wodno-Kanalizacyjnych (lider konsorcjum)
Lipnik 327
32-412 Wi?niowa
Poland
Telephone: +48 122735250
Fax: +48 122735250

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 671 297,30 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 427 703,15 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 189-388117

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
For the attention of: Hanna Kolodziej
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242399
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242397

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Budowa sieci kanalizacji ogolnosplawnej oraz sieci wodoci?gowej w ul. Modrzejewskiej w Krakowie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution

NUTS code PL213

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamowienia jest:
1) Budowa sieci kanalizacji ogolnosplawnej w ul. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Berwi?skiego do ul. Chelmo?skiego,
2) Budowa sieci wodoci?gowej w ul. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Makowskiego do ul. Chelmo?skiego.
Ad.1. Budowa sieci kanalizacji ogolnosplawnej DN300 na odc. Si-S7 w ul. Modrzejewskiej
? Dlugo?? kolektora ? 172 m (w tym przewiert 9,5 m)
? Material ? rury kamionkowe DN300, kielichowe, glazurowane, o wytrzymalo?ci mechanicznej na zgniatanie 48 kN/m, klasa 160 oraz kamionka przeciskowa
? Przebieg trasy ? od wl?czenia do istniej?cej studni Si, zlokalizowanej na skrzy?owaniu
z ul. Chelmo?skiego do wysoko?ci budynku nr 12. Odcinek Si-S1 b?d?cy przej?ciem pod drog? (ul. Chelmo?skiego) wykona? metod? bezwykopow?.
? Spadki ? 0,01 ? 0,065
? zagl?bienie ? 2,42 ? 4,19 m
? Studnie ? przelotowo-pol?czeniowe i zalomowe, prefabrykowane z elementow betonowych ? 7 szt. w tym S1 i S2 z obej?ciami kaskadowymi zewn?trznymi dla wl?czenia przykanalikow z kratek wodno-?ciekowych (przykanaliki DN200).
Budowa i przepi?cie przyl?czy kanalizacyjnych (4 szt.)
? Dlugo?? kanalu: 18 m (10 m-kamionka, 8 m-PCV
? Material: rury kamionkowe o wytrzymalo?ci mechanicznej na zgniatanie 34 kNm DN 150 mm oraz rury PCV 160
? Wl?czenie do sieci: studnia
? Studnie: prefabrykowane z kr?gow ?elbetowych 1000 ? 2 szt.
Przykanalik do wpustu ulicznego:
? DN200, kamionka kielichowa, dlugo?? ? 13,5 m
Ad 2. Budowa i przebudowa sieci wodoci?gowej DN100 na odc. A-B w ul. Modrzejewskiej
? Dlugo?? wodoci?gu ? 201 m
? Material ? rury do wody pitnej z ?eliwa sferoidalnego DN100 z powlok? zabezpieczaj?c?, na ci?nienie robocze do 1,6 MPa, l?czone na kielichy
? Przebieg trasy ? wodoci?g przebiega w granicach dzialki drogowej stanowi?cej ul. Modrzejewskiej, od skrzy?owania z ul. Chelmo?skiego do wysoko?ci ul. Makowskiego, odcinek a-b to budowa sieci, natomiast odcinek A-a i b-B to przebudowa.
? Zagl?bienie ? 1,60 ? 1,75 m
? Hydranty p.po?. ? podziemne DN80 (1 szt.),
Budowa i przepi?cie przyl?czy wodoci?gowych (13 szt.)
? Dlugo?? calkowita przyl?czy ? 96,5m (w tym 40 ? 66,5m, 50 ? 30m)
? Material ? rury do wody pitnej polietylenowe, wielowarstwowe o ?rednicy 40 x 3,7 mm
i 50x4,6mm oraz klasie SDR11.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45231000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 427 703,15 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Restricted
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
521/SK-16/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2016/S 160-290492 of 20.8.2016

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
Lot No: 1 - Lot title: Budowa sieci kanalizacji ogolnosplawnej oraz sieci wodoci?gowej w ul. Modrzejewskiej w Krakowie
V.1.1) Date of contract award decision:
11.9.2017
V.1.2) Information about offers

Number of offers received: 6
Number of offers received by electronic means: 0

V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Szczepan Irzyk Omega 1 Zaklad Sieci Wodno-Kanalizacyjnych (lider konsorcjum)
Lipnik 327
32-412 Wi?niowa
Poland
Telephone: +48 122735250
Fax: +48 122735250

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 671 297,30 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 427 703,15 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

Zamowienie zostalo udzielone w trybie okre?lonym w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamowie? publicznych jednemu z 10 wykonawcow, z ktorymi zamawiaj?cy zawarl 5.8.2016 r. umow? ramow? w wyniku rozstrzygni?cia przetargu ograniczonego ogloszonego pod nr 2016/S 072-126588 w dniu 13.4.2016 r. Ogloszenie o zawarciu umowy ramowej opublikowano pod nr 2016/S 160-290492 w dniu 20.08.2016 r. Niniejsze zamowienie jest zgodne z tre?ci? pkt VI.2) tego ogloszenia i stanowi jego realizacj?.

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp).
2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana faksem lub drog? elektroniczn? albo w terminie 15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana w inny sposob lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.
3. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, wzywaj?c ich do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.
4. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
5. Pozostale kwestie zostaly szczegolowo przedstawione w dziale VI Pzp: ?rodki ochrony prawnej.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines
ND Document number 388117-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
OC Original CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpwik.krakow.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >