Slovakia-Bratislava: Footwear

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 84 - Clothing, Individual Equipment, and Insignia
Opps ID: NBD00003359815354830
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 386658-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Footwear

2017/S 189-386658

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sprava ?tatnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky
30844363
Pra?ska 29
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
812 63
Slovakia
Contact person: Mgr. Radka Polakova
Telephone: +421 257278315
E-mail: radka.polakova@reserves.gov.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.reserves.gov.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2392

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2392
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zabezpe?enie spravovania ?tatnych hmotnych rezerv

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obuv.

II.1.2) Main CPV code
18800000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Nakup a dodanie obuvi resp. doplnenie pohotovostnych zasob Spravy ?tatnych hmotnych rezerv SR (?alej len ?S?HR SR) v ramci skupiny pohotovostnych zasob V. Odev a obuv pre zabezpe?enie zakladnych ?ivotnych potrieb obyvate?stva postihnuteho krizovou situaciou, mimoriadnou udalos?ou alebo III. stup?om povod?ovej aktivity v naro?nom terene, za s?a?enych klimatickych podmienok.

Su?as?ou predmetu zakazky je aj ochra?ovanie pohotovostnych zasob v zmysle zakona ?. 372/2012 Z. z. o ?tatnych hmotnych rezervach a o doplneni zakona ?. 25/2007 Z. z. o elektronickom vybere myta za u?ivanie vymedzenych usekov pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov, tie? v sulade s vnutornymi predpismi a usmerneniami vydanymi verejnym obstaravate?om pre oblas? hospodarenia s pohotovostnymi zasobami.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 833 333.33 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
18832000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
NUTS code: SK03
Main site or place of performance:

Prevzatie a skladovanie v zavode S?HR SR ?up?ianka, so sidlom na adrese Priboj 564, 976 13 Slovenska ?up?a.

II.2.4) Description of the procurement:

Nakup a dodanie obuvi resp. doplnenie pohotovostnych zasob Spravy ?tatnych hmotnych rezerv SR (?alej len ?S?HR SR) v ramci skupiny pohotovostnych zasob V. Odev a obuv pre zabezpe?enie zakladnych ?ivotnych potrieb obyvate?stva postihnuteho krizovou situaciou, mimoriadnou udalos?ou alebo III. stup?om povod?ovej aktivity v naro?nom terene, za s?a?enych klimatickych podmienok.

Su?as?ou predmetu zakazky je aj ochra?ovanie pohotovostnych zasob v zmysle zakona 372/2012 Z. z. o ?tatnych hmotnych rezervach a o doplneni zakona ?. 25/2007 Z. z. o elektronickom vybere myta za u?ivanie vymedzenych usekov pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov, tie? v sulade s vnutornymi predpismi a usmerneniami vydanymi verejnym obstaravate?om pre oblas? hospodarenia s pohotovostnymi zasobami.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 833 333.33 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchadza? musi sp??a? podmienky u?asti uvedene v ustanoveni 32 ods. 1 zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov (?alej len ?zakon o verejnom obstaravani), ich splnenie preuka?e predlo?enim dokladov pod?a ustanovenia 32 ods. 2 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani. Bli??ie informacie su uvedene v ?asti C. su?a?nych podkladov, ktore su zverejnene v Profile verejneho obstaravate?a.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? musi sp??a? podmienky u?asti uvedeni v ustanoveni 33 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, ich splnenie preuka?e predlo?enim dokladov postupom uvedenym v ?asti C. su?a?nych podkladov, ktore su zverejnene v Profile verejneho obstaravate?a.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? preuka?e technicku a odbornu sposobilos? pod?a ustanovenia 34 ods. 1 pism. a) a h) zakona o verejnom obstaravani. Bli??ie informacie su uvedene v ?asti C. su?a?nych podkladov, ktore su zverejnene v Profile verejneho obstaravate?a.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Podmienkou verejneho obstaravate?a je uzatvorenie ramcovej dohody a zarove? uzatvorenie zmluvy o ochra?ovani pohotovostnych zasob.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Sprava ?tatnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky, Pra?ska 29, 812 63 Bratislava.

Verejny obstaravate? umo?ni u?as? na otvarani ponuk v?etkym znamym uchadza?om, ktori predlo?ili ponuku v lehote na predkladanie ponuk.

Information about authorised persons and opening procedure:

Na otvarani mo?e by? uchadza? zastupeny ?tatutarnym organom alebo ?lenom ?tatutarneho organu uchadza?a alebo osobou splnomocnenou uchadza?om na jeho zastupovanie. Aj v pripade zastupovania sa preuka?e preukazom toto?nosti a povereny zastupca uchadza?a preukazom toto?nosti a plnou mocou na zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

1. Verejne obstaravanie bude realizovane verejnou su?a?ou v sulade s 66 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani, ponuka sa v sulade s 49 ods. 6 pism. a) zakona o verejnom obstaravani nebude predklada? v dvoch ?astiach Ostatne a Kriterii, vykona sa jednokolove otvaranie ponuk.

2. Su?a?ne podklady (prip.vysvetlenia a v?etky potrebne dokumenty) su dostupne v Profile verejneho obstaravate?a ( https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2392 ). Verejny obstaravate? neposkytne zaujemcom su?a?ne podklady v listinnej podobe. Na zaklade ?iadosti zaujemcu zaslanu elektronicky, na e-mail uvedeny v oddieli I.1.) tohto oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania, verejny obstaravate? poskytne v elektronickej podobe formulare, ktore su su?as?ou su?a?nych podkladov, v editovate?nej podobe.

3. Komunikacia a vymena informacii medzi verejnym obstaravate?om a zaujemcami/uchadza?mi sa na zaklade 187 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani uskuto?ni pisomne prostrednictvom po?ty, ineho doru?ovate?a, elektronicky alebo kombinaciou uvedenych sposobov, pri?om pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikacia uskuto??ovana prostrednictvom e-mailu.

4. Zabezpeka sa vy?aduje vo vy?ke 50 000 EUR. Podrobnosti o zlo?eni a vrateni zabezpeky su uvedene v su?a?nych podkladoch.

5. Trvanie ramcovej dohody: 48 mesiacov od nadobudnutia u?innosti ramcovej dohody alebo vy?erpania jej finan?neho limitu, pod?a toho, ktora skuto?nos? nastane skor.

6. Verejny obstaravate? po?aduje preukazanie zabezpe?enia kvality pri plneni predmetu zakazky v sulade s 35 zakona o verejnom obstaravani. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladov v ?asti A. Pokyny pre uchadza?ov.

7. Verejny obstaravate? po?aduje preukazanie kvality systemom environmentalneho mana?erstva v zmysle 36 zakona o verejnom obstaravani. Bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch v ?asti A. Pokyny pre uchadza?ov.

8. Verejny obstaravate? vyhlasuje tuto zakazku ako zelene verejne obstaravanie.

9. Komunikacia medzi verejnym obstaravate?om a zaujemcami/uchadza?mi sa uskuto??uje sposobom, ktory zabezpe?i uplnos? udajov uvedenych v ponuke a zaru?i ochranu dovernych a osobnych udajov uvedenych v tychto dokumentoch.

10. Lehota na zasielanie ?iadosti o vysvetlenie: do 24.10.2017 do 14:00 h. (bli??ie informacie su uvedene v su?a?nych podkladoch v ?asti A. Pokyny pre uchadza?ov)

11. Odovodnenie nerozdelenia zakazky na ?asti je uvedene v su?a?nych podkladoch v ?asti A. Pokyny pre uchadza?ov.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Footwear

2017/S 189-386658

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sprava ?tatnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky
30844363
Pra?ska 29
Bratislava-mestska ?as? Stare Mesto
812 63
Slovakia
Contact person: Mgr. Radka Polakova
Telephone: +421 257278315
E-mail: radka.polakova@reserves.gov.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.reserves.gov.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2392

I.5) Main activity
Other activity: zabezpe?enie spravovania ?tatnych hmotnych rezerv

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obuv.

II.1.2) Main CPV code
18800000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 833 333.33 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
18832000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
NUTS code: SK03
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 833 333.33 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Footwear
ND Document number 386658-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Sprava ?tatnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky (30844363)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 18800000 - Footwear
18832000 - Special footwear
OC Original CPV code 18800000 - Footwear
18832000 - Special footwear
RC NUTS code SK
SK03
IA Internet address (URL) http://www.reserves.gov.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >