Poland-Krakow: Seats, chairs and related products, and associated parts

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003505876911007
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393190-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Seats, chairs and related products, and associated parts

2017/S 192-393190

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Krakow
30-059
Poland
Contact person: Katarzyna Bregula
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.agh.edu.pl

Address of the buyer profile: www.agh.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ( 3 pokoje) Centrum Obslugi Projektow ? KC-zp.272-385/17.

Reference number: KC-zp.272-385/17
II.1.2) Main CPV code
39110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa, wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ( 3 pokoje) Centrum Obslugi Projektow, opis zgodnie z pkt. III.1. SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 32 895.00 PLN / Highest offer: 37 750.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

AGH.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa, wykonanie i monta? wyposa?enia meblowego ( 3 pokoje) Centrum Obslugi Projektow, opis zgodnie z pkt. III.1. SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263257
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: KC-zp.272-385/17
Title:

Dostawa, wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ( 3 pokoje) Centrum Obslugi Projektow -KC-zp.272-385/17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe ALTALENA M.Guzik,A.Wlazlo
ul. Bagrowa 9
Krakow
30-733
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 520.00 PLN
Total value of the contract/lot: 37 750.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224584740
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

11. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron? do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? niezwlocznie zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224584740
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Seats, chairs and related products, and associated parts

2017/S 192-393190

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Krakow
30-059
Poland
Contact person: Katarzyna Bregula
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.agh.edu.pl

Address of the buyer profile: www.agh.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ( 3 pokoje) Centrum Obslugi Projektow ? KC-zp.272-385/17.

Reference number: KC-zp.272-385/17
II.1.2) Main CPV code
39110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 32 895.00 PLN / Highest offer: 37 750.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 129-263257

Section V: Award of contract

Contract No: KC-zp.272-385/17
Title:

Dostawa, wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ( 3 pokoje) Centrum Obslugi Projektow -KC-zp.272-385/17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe ALTALENA M.Guzik,A.Wlazlo
ul. Bagrowa 9
Krakow
30-733
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 520.00 PLN
Total value of the contract/lot: 37 750.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Seats, chairs and related products, and associated parts
ND Document number 393190-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KRAKOW
AU Authority name Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 39110000 - Seats, chairs and related products, and associated parts
OC Original CPV code 39110000 - Seats, chairs and related products, and associated parts
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.agh.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >