Poland-Warsaw: Road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003506316615312
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396857-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road transport services

2017/S 193-396857

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Anna Roszkowska
Telephone: +48 426728973
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Fax: +48 426330808
NUTS code: PL91

Internet address(es):

Main address: http://www.poczta-polska.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.poczta-polska.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Wydzial Zakupow, pok. 309 ? sekretariat
al. Ko?ciuszki 5/7
Lod?
90-940
Poland
Contact person: Anna Roszkowska, Beata Gutkowska
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga kursow liniowych ? 15/133 Lod? ? Szczecin ? Lod?.

Reference number: PI.TPZKr.2600.92.2017
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest obsluga kursow liniowych ? 15/133 Lod? ? Szczecin ? Lod?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
NUTS code: PL424
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug w zakresie obslugi kursow liniowych ? zaladunek samochodow w punktach pocz?tkowych, transport i rozladunek samochodow w punktach docelowych. Kursy realizowane b?d? na trasie nr kps 15/133 Lod? ? Szczecin ? Lod?, z zachowaniem parametrow dotycz?cych czasu realizacji uslugi oraz przebiegu kilometrow zgodnie z tabel? kursow?.

2. L?czna liczba kilometrow w okresie trwania umowy: 305 920 km.

3. Do wykonywania uslugi b?dzie potrzebny 2 x zestaw samochodowy skladaj?cy si? z ci?gnika siodlowego z naczep?, o ladowno?ci minimum 24 ton.

4. Samochody przeznaczone przez Wykonawc? do realizacji przedmiotu Umowy powinny spelnia? wymagania okre?lone w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy gwarantuje, ?e zleci Wykonawcy realizacj? 80 % uslug okre?lonych w SIWZ i we wzorze umowy. Realizacja przedmiotu umowy dla pozostalych 20 % uslug mo?e zosta? zamowiona w zale?no?ci od woli Zamawiaj?cego (prawo opcji). Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z przysluguj?cego mu prawa opcji nie mo?e stanowi? podstawy do roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy przez Zamawiaj?cego.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed terminem skladania ofert,

b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

e) o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu

f) aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada to o?wiadczenie w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.

2. W celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia:

a) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewo?nika drogowego, wydanych na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? swoj? ofert? wadium w wysoko?ci: 7 000,00 PLN (slownie: siedem tysi?cy zlotych 00/100).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1.Zamawiaj?cy dokona zaplaty za wykonane uslugi w terminie 30 dni od daty dor?czenia mu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

2. Wykonawca b?dzie wystawial faktur? VAT w terminie 7 dni od daty wykonania uslugi (w przypadku wykonywania uslug, ktorych okres realizacji nie przekracza jednego miesi?ca) lub najpo?niej do 7 dnia po zako?czeniu miesi?cznego okresu rozliczeniowego (w przypadku uslug, ktorych okres realizacji przekracza jeden miesi?c).

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zostaly zawarte w SIWZ, w szczegolno?ci w zal?czniku nr 4 do SIWZ ? Wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 13:15
Place:

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Wydzial Zakupow, al. Ko?ciuszki 5/7, 90-940 Lod?, pokoj nr 306 (III pi?tro).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. III.1.1)1. niniejszego ogloszenia:

? lit. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

? lit. b) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 lit a) i lit. b) niniejszego rozdzialu, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

3. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszego rozdzialu,zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby,ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje si?.

4. Dokument o ktorym mowa w pkt III 1.1)1. f niniejszego ogloszenia, sklada si? wraz z ofert?.

5. Dokument o ktorym mowa w pkt III 1.1)1. e niniejszego ogloszenia, sklada si? w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

6. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu zastosuje procedur? okre?lon? w art. 24 aa ustawy Pzp. W zwi?zkuz powy?szym Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostalanajwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?eniao?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w pkt III 1.1)1. a) ? d) oraz w pkt III 1.1)2. niniejszego ogloszenia.

UWAGA: Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wypelnienia jedynie sekcji a cz??ci IV formularza JEDZ (ogolnego o?wiadczenia o spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu). Wla?ciwej (dowodowej) weryfikacji spelnieniawarunkow udzialu w post?powaniu (kryteriow selekcji) Zamawiaj?cy dokona jedynie w stosunku do Wykonawcy, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej (zgodnie pkt II 2.5) niniejszego ogloszenia).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departamen Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road transport services

2017/S 193-396857

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Anna Roszkowska
Telephone: +48 426728973
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Fax: +48 426330808
NUTS code: PL91

Internet address(es):

Main address: http://www.poczta-polska.pl/

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga kursow liniowych ? 15/133 Lod? ? Szczecin ? Lod?.

Reference number: PI.TPZKr.2600.92.2017
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Road transport services
ND Document number 396857-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Poczta Polska S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60100000 - Road transport services
OC Original CPV code 60100000 - Road transport services
RC NUTS code PL424
PL711
IA Internet address (URL) http://www.poczta-polska.pl/
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >